SHARE

Utile
Institutul Naţional al Patrimoniului

 

Prezentare publicații apărute 2005-2012 (link)

 

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice (link)

Revista Monumentelor Istorice (link)

Cronica Cercetărilor Arheologice din România,

Campania 2012, descarcă volumul publicat in mai 2013 in format pdf, link către rapoartele preliminare de cercetare (1983-2012) și către ilustrație cronica.cimec.ro

 

 

Normele de editare (link)

Lista de publicații (link)

 

 

 

 

Conform HG nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, institutul gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici (instituit de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice) , precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2495 / 26 august 2010 privind reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților si verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora.

 

Componența Comisiei de atestare în domeniul monumentelor istorice C.A.D.M.I

 

Registrul experților în protejarea monumentelor istorice (link)

 

Registrul specialiștilor în protejarea monumentelor istorice (link)

 

Direcția de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital

 

 

Directorul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii /birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) asigură actualizarea permanentă a informațiilor destinate bazei naționale de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil clasat;
h) asigură buna desfășurare a activităților de actualizare a bazelor de date ale patrimoniului cultural mobil;
i) coordonează derularea programelor repartizate de conducerea instituției și răspunde de calitatea materialelor elaborate;
j) participă la activitatea de elaborare a propunerilor către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național de inițiere de acte normative în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, digital și imaterial;
k) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural mobil și imaterial, la solicitarea acestora;
l) constituie, întreține și dezvoltă biblioteci și arhive digitale pentru patrimoniul cultural mobil și imaterial;
m) răspunde de îndeplinirea funcției de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
n) colaborează cu Biroul de relații publice, publicații și petiții și Biroul IT pentru a stabili și actualiza structura, conținutul și aspectul grafic al web-site-ului instituției și furnizează acestora informațiile și datele cele mai recente, în scopul asigurării permanente a corectitudinii conținutului web-site-ului și a aplicațiilor aferente acestuia;
o) răspunde de reprezentarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural.

 

 


În cadrul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și un birou.

 


A. Serviciul evidență a patrimoniului mobil


Atribuții principale:

 

a) administrează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date și registre pentru patrimoniul cultural mobil. Acestea includ:

 

• baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil clasat sau susceptibil de clasare;
• registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal;
• catalogul colectiv național al cărții vechi și catalogul colectiv național al manuscriselor medievale;
• baza de date a muzeelor și colecțiilor.

 

b) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, privind patrimoniul cultural mobil, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
c) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației culturale și propune spre publicare repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare etc.;
d) colaborează cu compartimentele de specialitate din Institut în vederea elaborării de norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural mobil;
f) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate și documentele care au stat la baza operațiunilor de clasare;
h) participă la proiecte de cercetare științifică, proiecte culturale și educaționale în domeniul patrimoniului cultural și al noilor tehnologii informatice și de comunicare;
i) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural mobil;
j) participă la elaborarea normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural mobil, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;

 


B. Biroul evidență a patrimoniului imaterial

 

Atribuții principale:

 

a) realizează, administrează și pune în valoare, în interes public, baza de date a repertoriului patrimoniului imaterial;
b) realizează, administrează la cerere baze de date pentru patrimoniul cultural imaterial și alte baze de date în vederea realizării de către Institut a unor venituri extrabugetare;
c) centralizează și procesează datele privind patrimoniul cultural imaterial primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
d) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației culturale;
e) centralizează și înregistrează în baza națională de date fișele de evidență ale evenimentelor culturale transmise de instituțiile specializate și de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
f) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural imaterial;
g) participă la proiecte de cercetare științifică, proiecte culturale și educaționale în domeniul patrimoniului cultural și al noilor tehnologii informatice și de comunicare;
h) participă la elaborarea normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural imaterial, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;

 


C. Serviciul patrimoniu digital

 

Atribuții principale:

 

a) realizează, administrează și pune în valoare, în interes public, biblioteci digitale pentru patrimoniul cultural mobil;
b) stochează și administrează arhive digitale pentru prezervarea patrimoniului cultural digital;
c) acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a resurselor digitale și publică resurse digitale, inclusiv facsimile digitale;
d) asigură îndeplinirea funcției de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
e) acordă asistență tehnică instituțiilor culturale, întreține instrumentele informatice pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
f) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România e-patrimoniu.ro, portalul național culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național, participă la rețele europene și internaționale de informații culturale;
g) asigură funcția de reprezentare a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale de digitizare, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;

Direcția de cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil

 

 

Directorul Direcției cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor și biroului din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile/biroului din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii /birou din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) conduce și răspunde de activitatea de elaborare și actualizare periodică a Listei monumentelor istorice;
h) conduce și răspunde de activitatea de elaborare și actualizare a Listei monumentelor istorice declasate;
i) asigură actualizarea permanentă a bazei naționale de date a Repertoriului Arheologic Național (RAN);
j) participă la activitatea de elaborare a documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
k) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
l) Coordonează derularea programelor repartizate de conducerea instituției și răspunde de calitatea materialelor elaborate;
m) coordonează activitatea legată de inventarierea și evidența monumentelor istorice, prin colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile de specialitate din domeniu;
n) conduce activitatea privind investigațiile, cercetările și studiile specifice domeniului monumentelor istorice;
o) contribuie la fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
p) asigură fundamentarea și propune declanșarea unor proceduri de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol, precum și elaborarea dosarelor de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
q) conduce activitatea de fundamentare științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
r) asigură editarea Revistei monumentelor istorice a Buletinului monumentelor istorice, a Cronicii cercetărilor arheologice și a altor publicații de specialitate;
s) coordonează editarea, pe orice tip de suport și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, în condițiile legii;
t) răspunde de elaborarea de studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților în domeniul monumentelor istorice și asigură centralizarea și prelucrarea datelor privind inventarierea, intervențiile la monumente, starea de conservare etc.

 

 


În cadrul Direcției de cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și a unui birou.

 


A. Serviciul cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural arhitectural

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează și propune actualizarea periodica a Listei Monumentelor Istorice –categoriile monumente de arhitectură, monumente
de for public și monumente memoriale/funerare;
b) elaborează și actualizează Lista Monumentelor Istorice declasate;
c) cercetează, inventariază, clasează și tine evidenta monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
d) analizează, verifică, actualizează și arhivează fisele de inventariere ale monumentelor istorice de arhitectura, de for public și
memoriale;
e) fundamentează și propune declanșarea unor proceduri de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol,
elaborează dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin
ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
f) participă la elaborarea documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
g) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte
din Lista patrimoniului mondial;
h) acorda asistenta de specialitate și coordonează activitatea de întocmire a fiselor de inventariere sau a dosarelor de
clasare/declasare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
i) organizează și gestionează baza națională de date a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
j) răspunde de elaborarea de studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților în domeniul monumentelor istorice și
asigură centralizarea și prelucrarea datelor privind inventarierea, intervențiile la monumente, starea de conservare etc.;
k) solicita și primește, conform prevederilor legale în vigoare, de la autoritățile și instituțiile publice, precum și de la persoanele
fizice și juridice de drept privat cu activități în domeniu, date și documente necesare atribuțiilor ce îi revin;
l) participă la fundamentarea Planului Național de Restaurare;
m) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de
cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural arhitectural, repartizate de conducerea
instituției;
n) participă la elaborarea metodologiilor, normativelor și reglementarilor în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării
și punerii în valoare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
o) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor instituții ale administrației publice centrale sau locale,
care au incidenta cu domeniul monumentelor istorice sau a zonelor de protecție;
p) elaborează studii asupra corelării cu reglementările internaționale în domeniul monumentelor istorice;
q) colaborează cu instituții reprezentative din domeniul protejării monumentelor istorice, în special cu cele din Uniunea Europeană,
în vederea identificării programelor și racordării conceptelor, tehnicilor și tehnologiilor, a metodologiilor și normativelor specifice
protejării monumentelor istorice;
r) asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidenta
monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
s) arhivează, inventariază și clasează operativ toate documentațiile – original sau copii, inclusiv pe suport electronic, provenite din
propriile arhive, din rețeaua de instituții subordonate Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și de la alte instituții cu
atribuții în domeniu;
t) acordă asistentă de specialitate și coordonează activitatea de formare a bazei de date la nivelul rețelei teritoriale;
u) realizează baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber – ETNOMON;
v) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 


B. Serviciul cercetare, evidență și inventariere a siturilor arheologice

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează și propune actualizarea periodica a Listei Monumentelor Istorice – categoria arheologie;
b) cercetează, inventariază, clasează și tine evidenta monumentelor istorice – categoria arheologie;
c) analizează, verifică, actualizează și arhivează fisele de inventariere ale monumentelor istorice din secțiunea arheologie;
d) organizează și gestionează baza naționala de date a monumentelor istorice – categoria arheologie;
e) actualizează baza națională de date a Repertoriului Arheologic Național (RAN) și sistemul informațional geografic aferent
f) actualizează sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice (ACERA);
g) participă la elaborarea metodologiilor, normativelor și reglementarilor în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării
și punerii în valoare a monumentelor istorice – categoria arheologie;
h) asigurară subsistemului de evidență tehnică, economică și juridică pentru identificarea și delimitarea limitelor bunurilor imobile
declarate monumente istorice, realizarea directă sau prin deținătorii de monumente istorice, a planurilor fotogrammetrice;
arhivarea și îmbogățirea Bazei de date a înregistrărilor fotogrammetrice aeriene și terestre a monumentelor istorice;
i) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în
activitatea de inventariere și de cadastru a patrimoniului arheologic.
j) coordonează programele de identificare, înregistrare și descriere a terenurilor și celorlalte bunuri, imobile prin natura lor,
aparținând ansamblurilor declarate monumente istorice, măsurarea și reprezentarea lor pe hărți, precum și înregistrarea pe
suporturi informatice;
k) primește informații de la Cadastrul General și de la celelalte cadastre de specialitate și transmite propriile informații la Cadastrul
General; înregistrarea și verificarea cu mijloace proprii sau prin colaborare, a limitelor bunurilor imobile reprezentând ansambluri și
situri istorice;
l) realizează, din inițiativă proprie sau la comanda diverșilor beneficiari, cercetări arheologice și investigații arheologice de teren;
m) asigură suport tehnic, controlează și avizează de principiu cercetările arheologice pentru obiectivele restaurare prin Planul
Național de Restaurare;
n) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de
cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural arheologic, repartizate de conducerea
instituției;
o) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în
activitatea de inventariere și de cadastru a siturilor arheologice.
p) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 


C. Biroul Relații publice, publicații și petiții

 

Atribuții principale:

 

a) întocmește sumarele, asigura redactarea, editarea și difuzarea Revistei monumentelor istorice, Buletinului Comisiei
Monumentelor Istorice, editează Cronica Cercetărilor Arheologice și alte publicații de specialitate, aprobate de Consiliul științific de
redacție prin Comitetul de redacție alcătuit din editor, tehnoredactor și membrii din cadrul institutului desemnați de Directorul
general;
b) propune, editează pe orice tip de suport și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor
istorice, în condițiile legii;
c) propune, organizează și participa la manifestări culturale, științifice și de popularizare a monumentelor istorice, în cooperare cu
proprietarii sau administratorii lor, precum și cu alte organisme recunoscute, din domeniu;
d) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice precum și a zonelor de protecție a acestora și
propune, în acest sens, colaborarea Ministrului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
e) elaborează modele de proiecte și studii pilot de marketing privind punerea în valoare a monumentelor istorice și zonelor
protejate, în vederea integrării lor în circuitul economic, cultural și turistic;
f) selectează și propune publicarea unor modele de programe și proiecte naționale și internaționale referitoare la domeniul
monumentelor istorice, în vederea aplicării lor;
g) urmărește realizarea de aplicații pentru programe și proiecte naționale și internaționale;
h) ține evidența specială a instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor ce acționează în domeniul de competență a ministerului;
i) participă la programe și proiecte culturale;
j) asigură evidența petițiilor în limitele de competență ale Institutului;
k) organizează și repartizează petițiile primite, întocmite și transmise la nivelul Institutului;
l) întocmește periodic, la solicitarea conducerii institutului, informări privind problematica și principalele aspecte ce se desprind din
activitatea compartimentului;
m) realizează expedierea răspunsurilor către toți petiționarii care au adresat solicitări soluționate în cadrul institutului;
n) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Direcția de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil

 

 

Directorul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniul cultural imobil are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor/birourilor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii/birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) coordonează activitatea de participare la programe și proiecte interne și internaționale, ce se derulează în cadrul Institutului, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural;
h) coordonează activitatea de elaborare a documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
i) asigură activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
j) coordonează activitatea de realizare a rapoartelor periodice și a altor rapoarte solicitate de Comitetul Patrimoniului Mondial pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
k) coordonează activitatea de elaborare a normelor și metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
l) conduce activitatea de realizare a unor investigații, proiecte-pilot, expertize tehnice, cercetări și studii specifice domeniului monumentelor istorice;
m) coordonează elaborarea proiectelor de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice precum și a zonelor de protecție a acestora și propune, în acest sens, colaborarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
n) coordonează elaborarea studiilor de fundamentare istorico-urbanistică a planurilor de urbanism;
o) colaborează și participă la fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
p) propune organizarea de cursuri de specializare în domeniile legate de cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, și cursuri de formare a formatorilor;
q) coordonează activitatea formatorilor persoane juridice atestate în vederea acoperirii tuturor necesitaților din domeniu;
r) propune editarea de publicații digitale și clasice pentru promovarea și protejarea monumentelor istorice, precum și a acelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
s) propune organizarea sau participarea la manifestări naționale și internaționale dedicate punerii în valoare, introducerii în circuite turistice, promovării monumentelor istorice, precum și a celor înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial;
t) asigură secretariatul Consiliului științific.

 

 


În cadrul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și a două birouri.

 

 

A. Serviciul programe, cercetare, proiectare, promovare a patrimoniului cultural imobil

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează și coordonează întocmirea de proiecte tehnice, de studii istorice și de specialitate pentru elaborarea documentațiilor tehnice în domeniul protejării monumentelor istorice, pe baza acordurilor – cadru sau a contractelor de prestări servicii încheiate de instituție cu beneficiarii de drept sau cu alte organisme publice și private, implicate în acțiuni de protejare a monumentelor istorice;
b) coordonează activitatea de participare la programe și proiecte interne și internaționale care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural;
c) elaborează modele și studii de reconversie și revitalizare de monumente, ansambluri și situri istorice;
d) elaborează studii, studii pilot, expertize, cercetări științifice, proiecte și documentații tehnico-economice de conservare, consolidare, restaurare, evaluare și punere în valoare a monumentelor istorice;
e) participă la elaborarea documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
f) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
g) participă la fundamentarea Planului Național de Restaurare;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
i) elaborează metodologii, normative și reglementari în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
j) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor ministere sau ale administrației centrale sau locale, care au incidență asupra monumentelor istorice sau a zonelor de protecție;
k) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

B. Serviciul patrimoniu mondial

 

Atribuții principale:

 

a) întocmirea de programe de monitorizare a stării fizice a monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial [LPM];
b) urmărirea tuturor activităților de protejare și punere în valoare a monumentelor înscrise în LPM, de la faza de proiect până la activitatea de mentenanță;
c) fundamentarea propunerilor de includere în Planul Național de Restaurare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru monumentele înscrise în LPM;
d) colaborarea cu administrațiile locale pe raza cărora se află monumente înscrise în LPM în vederea elaborării programelor de gestiune și protecție pentru acestea;
e) colaborarea cu ONG-urile din domeniul protecției patrimoniului cultural pentru elaborarea unor acțiuni de conștientizare și educare a populației vis-a-vis de valorile și potențialul monumentelor înscrise în LPM;
f) colaborarea cu instituții din domeniul turismului pentru integrarea monumentelor istorice în circuite culturale;
g) colaborarea cu Comisia României pentru UNESCO în scopul integrării monumentelor înscrise în LPM din România în cadrul programelor internaționale de protejare a patrimoniului, precum și cu celelalte organisme internaționale specializate în protecția monumentelor istorice înscrise în LPM;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
i) colaborarea cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

C. Biroul metodologii, normative, reglementari

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează metodologii, normative și reglementări în domeniul protejării monumentelor istorice, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea lor în valoare, a normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural mobil, arheologic și imaterial, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
b) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor ministere sau ale administrației centrale sau locale, care au incidență asupra monumentelor istorice sau a zonelor de protecție, patrimoniului cultural mobil, arheologic și imaterial;
c) elaborează studii asupra corelării cu reglementările internaționale asupra monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, patrimoniul cultural mobil, arheologic și imaterial.
d) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
e) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

D. Biroul educație, formare profesională

 

Atribuții principale:

 

a) organizarea seminarii pentru personalul atestat de MCPN în domeniul patrimoniului cultural;
b) propune și organizează cursuri de specializare în domeniile legate de cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, și cursuri de formare a formatorilor;
c) propune proiecte de formare a specialiștilor în ceea ce privește patrimoniul cultural;
d) propune realizarea de publicații necesare activității de formare profesională în domeniul protejării patrimoniului cultural;
e) coordonarea activității formatorilor persoane juridice atestate în vederea acoperirii tuturor necesitaților din domeniu;
f) pregătirea documentației necesare pentru introducerea în COR a meseriilor noi necesare pentru acoperirea tuturor profesiilor implicate în cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului construit;
g) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
h) colaborarea cu instituții de profil din străinătate;
i) colaborarea cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Direcția tehnică și de restaurare a monumentelor istorice este condusă de un Director subordonat Directorului general și are relații funcționale de colaborare pe orizontală cu celelalte direcții și compartimente funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.

 

Directorul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor și a compartimentelor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii/birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) conduce, îndrumă controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
h) asigură și coordonează desfășurarea activității Consiliului de Avizare Tehnico-Economică constituit în cadrul Serviciului achiziții publice și contracte; este de drept președintele acestuia;
i) elaborează și propune spre avizare Consiliului de administrație Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Avizare Tehnico-Economică;
j) organizează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, precum și pentru celelalte programe de protejare a monumentelor istorice, finanțate din fonduri publice;
k) organizează și coordonează activități legate de verificarea documentațiilor de proiectare și a documentațiilor de specialitate realizate în baza contractelor de achiziție publică, încheiate la nivelul Institutului și asigură transmiterea documentațiilor către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în vederea avizării acestora;
l) ia măsuri organizatorice pentru întocmirea și urmărirea derulării contractelor de achiziție publică, finanțate prin Programul Național de Restaurare sau prin alte programe cu surse de finanțare fonduri publice;
m) coordonează activitatea de fundamentare și elaborare a Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
n) conduce activitățile de urmărire, control și inspecție a execuției lucrărilor la monumentele istorice aflate în administrarea Institutului;
o) asigură și răspunde de urmărire și controlul execuției lucrărilor de restaurare – consolidare și componente artistice, finanțate prin Programul Național de Restaurare sau alte programe din fonduri publice;
p) contribuie la întocmirea proiectului anual de fundamentare a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, în vederea corelării acestuia cu bugetul de stat alocat prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului, prin colaborare cu directorii și șefii de servicii; în mod similar, contribuie la întocmirea altor programe pe care le gestionează Institutul;
q) colaborează cu Directorul Economic la inițierea bazei de date privind materialele aflate în custodie și asigură evidența financiară a acestora;
r) asigură împreună cu directorul economic gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice; coordonează activitățile de încasare a contravalorii timbrului monumentelor istorice; asigura evidenta financiara pentru sumele percepute, încasate și virate rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice;
s) propune utilizarea sumelor încasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice, conform Legii; coordonează fundamentarea necesarului de credite pentru persoanele fizice sau juridice de drept privat pentru efectuarea de lucrai de protejare a monumentelor istorice deținute; coordonează elaborarea priorităților și activitatea de evaluare a documentațiilor prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;
t) asigură împreună cu directorul economic gestionarea fondurilor de creditare și urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving, în același scop; avizează contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;
u) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a Fondului de creditare și Raportul de gestiune a taxei timbrului monumentelor istorice.

 

 

 

În cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice activitatea se desfășoară în cadrul a patru servicii și a trei compartimente conduse de șefi serviciu.

 

 

A. Serviciul achiziții publice și contracte

 

Atribuții principale:

 

a) verifică aplicarea reglementarilor tehnice, a normelor, normativelor și dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, procedurile de achiziție publică necesare în vederea atribuirii lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, datele transmise către Ministerul Finanțelor Publice referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziții publice;

b) propune orice alte măsuri pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor privind achizițiile publice;

c) asigură elaborarea programului anual al achizițiilor publice al Institutului;

d) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe;

e) verifică documentele necesare încheierii contractelor aferente intervențiilor la obiectivele monumente istorice, cuprinse în programele gestionate de Institutul Național al Patrimoniului sau a contractelor care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Institutului și le transmite Biroului juridic și avizarea contractelor pentru redactarea contractelor;

f) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu Directorul Tehnic și Directorul Economic, de stadiul valoric și fizic al realizării lucrărilor de proiectare – restaurare – consolidare sau de componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și pe agenți economici;

g) propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;

h) asigură buna desfășurare a activității de verificare a documentațiilor de proiectare, a documentațiilor de specialitate predate și vizează referate de verificare ale acestora;

i) coordonează activitatea compartimentelor din subordine;

 

A.1. Compartimentul achiziții publice

 

Atribuții principale:

 

a) asigură aplicarea reglementarilor tehnice, a normelor, normativelor și dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice din domeniul monumentelor istorice, precum și a normelor, normativelor și dispozițiilor legale din domeniul construcțiilor, inclusiv cele privind componentele artistice, care devin incidente în activitatea desfășurată;

b) organizează procedurile de achiziție publică necesare în vederea atribuirii lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, conform legii;

c) întocmește documentația de atribuire pentru toate procedurile de achiziții publice organizate de Institut;

d) asigură întocmirea formalităților de publicitate și comunicare pentru procedurile organizate și transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;

e) asigură formalitățile de derulare a procedurilor de achiziții publice: publicarea în SEAP a anunțurilor, primirea documentațiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situațiilor legate de contestații.

f) asigură întocmirea și transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziții publice;

g) constituie și păstrează documentațiile privind achizițiile publice și asigură accesul la acestea în condițiile legii;

h) participă la elaborarea programului anual al achizițiilor publice al Institutului,

i) propune orice alte măsuri pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor privind achizițiile publice;

j) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe pe care le gestionează Institutul, în colaborare cu directorii și celelalte servicii cu atribuții în acest domeniu de activitate;

k) verifică ofertele contractuale anuale tarifări de proiectare și de asistență tehnică.

 

A.2. Compartimentul contracte

 

Atribuții principale:

 

a) Pregătește documentele necesare încheierii contractelor aferente intervențiilor la obiectivele monumente istorice, cuprinse în programele gestionate de Institutul Național al Patrimoniului. Contractele se încheie pe baza rapoartelor de atribuire care fac parte din documentația de atribuire;

b) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe pe care le gestionează Institutul, în colaborare cu directorii și celelalte servicii cu atribuții în acest domeniu de activitate;

c) transmite documentațiile de proiectare și celelalte documentații de specialitate Compartimentului verificare proiecte, documentații, în vederea verificării conformității cu specificațiile tehnice aplicabile în domeniu, precum și Compartimentului achiziții publice în vederea verificării corectei aplicări a coeficienților de calcul economic și de fundamentare a tarifării lucrărilor. Pe baza referatelor de verificare întocmite de Compartimentul verificare proiecte, documentații, documentațiile se transmit Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în vederea avizării în Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

d) întocmește borderourile și verifică documentele justificative privind plata lucrărilor de proiectare, asistență tehnică și a documentațiilor de specialitate a componentelor artistice, pe baza avizelor emise de compartimentele de specialitate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național – Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Consiliul Tehnico-Economic;

e) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu șeful Serviciului achiziții publice și contracte, de stadiul realizării lucrărilor de proiectare – restaurare – consolidare/ componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și pe agenți economici;

f) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu șeful Serviciului achiziții publice și contracte, de stadiul valoric al lucrărilor de asistență tehnică contractate, pe fiecare obiectiv - monument istoric și pe agenți economici;

g) urmărește respectarea clauzelor contractuale și propune conducerii aplicarea majorărilor de întârziere în cazul nerespectării termenelor contractuale, precum și alte măsuri legale;

h) urmărește deschiderea conturilor de garanție de bună execuție conform clauzelor contractuale și a legislației în vigoare.

i) urmărește constituirea legală și în termen a garanțiilor de bună execuție și a garanțiilor bancare pentru returnarea avansului, după caz, aferente contractelor de prestări servicii de proiectare, precum și eliberarea acestora în condițiile legii.

j) pregătește documentele necesare încheierii contractelor având ca obiect prestarea de către Institut a serviciilor de consultanță, expertizare, cercetare, proiectare și punere în valoare a monumentelor istorice, a contractelor care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Institutului.

k) propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;

l) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

A.3. Compartimentul verificare proiecte, documentații

 

Atribuții principale:

 

a) verifică documentațiile de proiectare/documentațiile de specialitate predate, din punct de vedere al conținutului tehnic, al respectării parametrilor tehnici, al normelor, normativelor și reglementărilor legale în vigoare;

b) întocmește referate de verificare a documentațiilor predate, prin care solicită proiectantului general sau proiectantului de specialitate, completări și/sau modificări ale documentației tehnice, conform normelor, normativelor și reglementărilor legale în vigoare și urmărește introducerea acestora în documentație;

c) verifică introducerea în documentația de proiectare a condițiilor care decurg din avizele Ministerului Culturii și Patrimoniului Național – Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Consiliul Tehnico – Economic, precum și din celelalte avize și acorduri emise de către organele și/sau instituțiile în drept;

d) verifică documentațiile de specialitate din punct de vedere al propunerilor economice, care trebuie să respecte prevederile contractuale

e) verifică corectitudinea coeficienților legali introduși în documentația economică, conform legislației în vigoare;

f) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

 

B. Serviciul tehnic (producție)

 

Atribuții principale:

 

a) verifică anual devizele rest de executat întocmite de către operatorii economici pentru obiectivele monumente istorice finanțate prin programele gestionate de către Institut și le transmite Biroului contracte și Serviciului control și supraveghere șantiere;

b) întocmește în colaborare cu serviciile din cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice, precum și cu celelalte direcții din cadrul institutului, Programul Național de Restaurare și alte programe pe care le gestionează Institutul;

c) fundamentează necesarul de fonduri și/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea și/sau finalizarea execuției lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice;

d) monitorizează permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu Serviciul financiar, Serviciul contabilitate, Biroul contracte și Serviciul control și supraveghere șantiere, stadiul lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și operatori economici;

e) verifică situațiile de lucrări întocmite de către operatorii economici și acceptate la plată de către diriginții de șantier privind încadrarea în valorile alocate anual;

f) verifică concordanța dintre cantitățile și prețurile unitare înscrise în situațiile de lucrări cu cele din devizele contractate;

g) Verifică documentele justificative ce însoțesc situațiile de lucrări: contract / act adițional, copie caiet atașament, liste de consumuri de materiale, manoperă, utilaj, transport, copii ale facturilor de materiale și de închiriere a utilajelor, CD cu imagini reprezentative din timpul execuției lucrărilor și, acolo unde este cazul, dispoziții de șantier, note de comandă suplimentară și note de renunțare aprobate de către comisia din cadrul Institutului.

Situațiile de lucrări se prezintă, de regulă, lunar spre a fi verificate și se depun la Serviciul Tehnic (Producție) numai după ce lucrările au fost verificate și acceptate la plată de către diriginții de șantier și vizate de către proiectantul lucrării, ca o condiție pentru a fi acceptate la plata de către Institut;

h) Solicită operatorilor economici executanți ai lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice, atunci când este cazul, corectarea și, după caz, completarea situațiilor de lucrări;

i) Întocmește, pe baza situațiilor de lucrări verificate, borderourile și anexele necesare înaintării acestora la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și/sau la Serviciul Financiar al Institutului. spre aprobare și decontare;

j) Transmite Serviciului financiar situațiile de lucrări necesare evidențierii scăderii materialelor aflate în custodia antreprenorilor;

k) După efectuarea recepțiilor, întocmește, în condițiile legii, documentele pentru deblocarea garanțiilor de bună execuție pe obiectiv și operatori economici;

l) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

 

C. Serviciul verificare și supraveghere șantiere

 

Atribuții principale:

 

a) asigură, prin diriginții de șantier, asistența tehnică de specialitate și coordonarea lucrărilor de consolidare – restaurare pentru obiectivele monumente istorice finanțate din fonduri publice gestionate de către Institut sau de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;

b) prestează servicii de specialitate, prin diriginții de șantier atestați în domeniu, pentru activități de protejare a monumentelor istorice deținute de alte instituții publice și unități de drept public și/sau privat, în condițiile legii;

c) urmărește execuția lucrărilor de consolidare – restaurare și de componente artistice și monitorizează asistența tehnică acordată pe șantier de către proiectantul general și/sau de specialitate;

d) verifică și răspunde, potrivit competențelor legale, de activitatea executanților restauratori, desfășurată pe șantierele finanțate din fonduri derulate prin Institut;

e) verifică și vizează documentele justificative privind asistența tehnică acordată pe șantier de către proiectantul general și/sau de specialitate;

f) verifică, avizează și răspunde, potrivit dispozițiilor legale, prin diriginții de șantier, de executarea corespunzătoare, cantitativă și calitativă, a lucrărilor de arhitectură, construcții - instalații și a componentelor artistice la obiectivele monumente istorice, finanțate din fonduri publice gestionate de către Institut;

g) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;

h) fundamentează necesarul de fonduri și/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea și/sau finalizarea execuției lucrărilor de consolidare – restaurare și de componente artistice;

i) propune organizarea comisiilor de recepție a lucrărilor executate în condițiile legii.

 

 

D. Serviciul taxa de timbru a monumentelor istorice

 

Atribuții principale:

 

a) gestionează sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulterioare;

b) întocmește situația obligațiilor de plată, pe plătitori, a contravalorii timbrului monumentelor istorice, conform declarațiilor lunare transmise de agenții economici. și colaborează cu Direcția Economică în vederea corectitudinii încasărilor și plăților timbrului monumentelor istorice;

c) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a timbrului monumentelor istorice;

d) analizează și evaluează, conform prevederilor legale, documentațiile prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat, în vederea obținerii de credite pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;

e) propune prioritățile de creditare și fundamentează necesarul de credite;

f) întocmește contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;

g) urmărește derularea fondurilor de creditare și rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving;

h) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de Gestiune a Fondului de creditare;

i) înaintează conducerii instituției propuneri privind oportunitățile de creditare și întocmește, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate ale instituției, propunerile de finanțare a unor programe de restaurare din fondurile colectate din taxa timbrului monumentelor istorice;

j) propune organizarea de manifestări culturale, științifice și de popularizare a monumentelor istorice, în cooperare cu proprietarii sau administratorii lor;

k) participă la programe și proiecte culturale finanțate din fondurile colectate din taxa timbrului monumentelor istorice;

l) Efectuează controlul privind aplicarea prevederilor legale în legătură cu obligațiile de plată a timbrului monumentelor istorice, precum și a penalităților (majorărilor de întârziere) și aplică amenzile conform art. 55, alin (1), lit. c) din Legea 422/2001 republicată;

m) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

Institutul Național al Patrimoniului are următoarele atribuții principale (cf. HG. nr. 593/2011):

 

 • gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanțat de la bugetul de stat;
 • administrează, în numele Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituții publice;
 • gestionează, prin acordarea de credite, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație;
 • elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și supune spre aprobare acestuia Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta;
 • verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
 • asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;
 • propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
 • asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
 • elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
 • elaborează și actualizează periodic Lista Monumentelor Istorice [LMI] din România;
 • administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
 • gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
 • poate declanșa procedura de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
 • realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului Arheologic Național [RAN] și sistemul informațional geografic aferent, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi, baza de date a patrimoniului imaterial, baza de date a specialiștilor și experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;
 • îndeplinește funcția de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, respectiv instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
 • oferă asistență tehnică și de specialitate instituțiilor culturale, întreține programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
 • întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro și portalul național Culturalia.ro;
 • editează Revista monumentelor istorice și Buletinul monumentelor istorice, precum și alte publicații de specialitate.

 

Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată.

Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare).
Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.

Câteva explicaţii pentru orientarea în site:

Lista monumentelor istorice este realizată pe judeţe. Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
• Categoria A - monumente de interes naţional
• Categoria B - monumente de interes local


Lista Monumentelor Istorice 2015 (pe județe) [pdf]:

 

Alba Constanța Mureș
Arad Covasna Neamț
Argeș Dâmbovița Olt
Bacău Dolj Prahova
Bihor Galați Sălaj
Bistrița Năsăud Giurgiu Satu Mare
Botoșani Gorj Sibiu
Brăila Harghita Suceava
Brașov Hunedoara Teleorman
București Ialomița Timiș
Buzău Iași Tulcea
Călărași Ilfov Vâlcea
Caraș Severin Maramureș Vaslui
Cluj Mehedinți Vrancea

 

 

Arhivă:

Lista monumentelor istorice din România actualizată, este anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, anul 178 (XXII), Nr. 670 bis, vineri 1 octombrie 2010, având un caracter oficial și legal.

Lista (completă a) Monumentelor Istorice - 2010 [pdf - 7,27 MB] 

Lista Monumentelor Istorice (pe județe) [pdf]:

 

Alba Constanța Mureș
Arad Covasna Neamț
Argeș Dâmbovița Olt
Bacău Dolj Prahova
Bihor Galați Sălaj
Bistrița Năsăud Giurgiu Satu Mare
Botoșani Gorj >Sibiu
Brăila Harghita Suceava
Brașov Hunedoara Teleorman
București Ialomița Timiș
Buzău Iași Tulcea
Călărași Ilfov Vâlcea
Caraș Severin Maramureș Vaslui
Cluj Mehedinți Vrancea

 

Institutul Național al Patrimoniului [INP] este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii (cf. HG. nr. 593/2011.
 

 

 

 

 

 


Finanțarea Institutului Național al Patrimoniului se asigură din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat.

 

 


 

 

Cod Unic de Înregistrare [CUI]: 10444949

 

Cont în euro:

BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR), UNIREA BRANCH

IBAN: RO64RNCB0082044186220004

SWIFT: RNCBROBU

 

Cont în lei:

TREZORERIA STATULUI SECTOR 4 BUCURESTI

IBAN: RO82TREZ7045009XXX000180

SWIFT: TREZROBU

Pagina 4 din 4