SHARE

Utile
Institutul Naţional al Patrimoniului

BULETINUL COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE: istoric

 

Iuliu Șerban

 


La 17 noiembrie 1892 era promulgată prin decret regal prima Lege pentru conservarea și restaurarea monumentelor publice. Legea prevedea înființarea unei Comisiuni care va lucra pe lângă Ministerul Instrucțiunii Publice și se va compune din trei membri numiți de minister „dintre bărbații cei mai competenți în științele istorice sau arheologice” - din care doi vor fi membrii Academiei Române -, directorul Muzeului de Antichități din București și un arhitect. De-a lungul celor 55 de ani de existență (1892-1948), Comisiunea Monumentelor Istorice (CMI) își va mări numărul de membri la 9 și va avea membrii corespondenți în județele țării. Principalele atribuții ale Comisiunii au fost inventariere, clasarea, declasarea, cercetarea, restaurarea și întreținerea monumentelor.


În Regulamentul legii pentru conservarea și restaurarea monumentelor se prevedea la paragraful 11, alineatul 4: „deșteptarea și răspândirea în popor a simțului și priceperii pentru conservarea monumentelor, prin publicarea de lucrări speciale asupra monumentelor și de instrucțiuni asupra chipului conservării sau restaurării lor”. În aceste scopuri Comisiunea va publica Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (1908 – 1945) și Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice (1914-1915, 1942-1943). Pentru detalii privind conținutul celor două periodice științifice ale Comisiunii se recomandă Indicii bibliografici, lucrare foarte minuțioasă și neprețuită întocmită de Radu Sc. Greceanu, publicată în BCMI nr. 3-4/1990, nr. 1/1991 și nr. 2/1991. Amintim câteva nume de autori de studii și articole publicate în BCMI în prima lui perioadă de apariție (1908-1945): Nicolae Iorga, Virgil Drăghiceanu, Alexandru Lapedatu, Victor Brătulescu, George Balș, Nicolae Ghika-Budești, Constantin Moisil, Vasile Pârvan, Aurelian Sacerdoțeanu, P. P. Panaitescu, I. D. Ștefănescu, I. D. Trajanescu, L. Brehier, G. de Jerphanion, Dj. Boskovic, A. Grabar, J. Strzygowski.


Ultimul număr al BCMI scos de Comisiunea Monumentelor Istorice va apărea în 1945, iar în anul 1948 Comisiunea va fi desființată.


Printre noile structuri care au preluat atribuțiile fostei CMI a fost și Comisia Științifică a Muzeelor și Monumentelor Istorice și Artistice (1951-1959), de pe lângă Academia Republicii Populare Române. Comisia va încerca ani de-a rândul să reia publicarea unui periodic științific asemănător cu fostul BCMI. Va reuși să scoată un singur număr, în anul 1958, denumit „Monumente și Muzee”, Editura Academiei R.P.R.. Comitetul de redacție era compus din acad. Petre Constantinescu-Iași, prof. Horia Teodoru, acad. George Oprescu, acad. Emil Condurachi, prof. Virgil Vătășianu, conf. univ. Barbu Câmpina, Dan Bădărău-secretar de redacție. Spicuim din sumar: P. Constantinescu-Iași, Respect față de monumentele istorice; Emil Condurachi, Histria romano-bizantină în lumina ultimelor săpături; Duiliu Marcu, G. Russu, Descoperirea frescei din sec. al XVI-lea de la mănăstirea Tismana; Oliver Velescu, Castelul de la Hunedoara. Scurtă privire istorică; Teodora Ivănescu, Note asupra tezaurului istoric și artistic cu ocazia restituirii lui de către U.R.S.S.; Eugenia Greceanu, Casa de piatră din Herăști. Studiu arhitectonic; Vasile Drăguț, O biserică cu gropniță în Oltenia - sec. XVI. Biserica schitului Dobrușa; Dan Berindei, Cu privire la biografia inginerului și „arhitectonului” Moritz von Ott.


Începând cu anul 1970, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și apoi, din 1972, Consiliul Culturii și Educației Socialiste reiau publicarea periodicului dedicat monumentelor istorice care se va numi, în perioada 1970-1973, Buletinul Monumentelor Istorice. Colegiul de redacție al noului Buletin era compus din Ștefan Balș, Constantin Bălan, Virgil Bilciurescu, Richard Bordenache, Constantin Daicoviciu, Mișu Davidescu, Vasile Drăguț, Constantin Florea, Grigore Ionescu, Cornel Irimie, Emil Lăzărescu, Marcel Locar, Paul Petrescu, Dionisie Pippidi, Adrian Rădulescu, Lucian Roșu (redactor șef), Virgil Vătășianu. Din cuprinsul primului număr al BMI menționăm : Richard Bordenache, Victor Munteanu, Criterii științifice în activitatea de restaurare a monumentelor istorice; Horia Teodoru, Contribuții la studiul originii și evoluției planului triconc în Moldova; Grigore Ionescu, Necesitatea sistematizării și restaurării centrelor istorice; Andrei Pănoiu, Contribuții la cunoașterea tipologiei bisericilor de lemn; Corina Popa, Tabernacole gotice din zona Bistriței. În finalul Buletinului sunt prezentate monumentele restaurate cu ajutorul Direcției Monumentelor Istorice în perioada 1959-1969. În cadrul rubricii „Fișier”, Tereza Sinigalia prezintă scurte comentarii referitoare la unele publicații internaționale având ca temă monumentele istorice.


Din anul 1974, numele periodicului se va schimba în Revista Muzeelor și Monumentelor - seria Monumente Istorice și de Artă (1974-1989). Pentru lista autorilor, articolelor și studiilor din această perioadă sunt de consultat indexurile apărute în RMM-MIA nr. 2/1975, nr. 2/1978, nr. 2/1985 și RMI nr. 2/1990.


Din anul 1990, nou înființata Comisie Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice va continua activitatea publicistică în domeniul monumentelor istorice editând periodicele Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice (BCMI) și Revista Monumentelor Istorice (RMI). Primul număr al BCMI din anul 1990 avea următorul colegiu de redacție: Aurel Botez, Peter Derer, Ștefan Gorovei, Eugenia Greceanu, Călin Hoinărescu, Sergiu Iosipescu, Ion Istudor, Dan Mohanu, Cezara Mucenic (responsabil de număr), Paul Niedermaier, Constantin Pavelescu, Radu Popa (președintele colegiului), Marius Porumb, Georgeta Stoica, Nicolae Stoicescu, Aurelian Trișcu, Elisabeta Rușinaru (redactor de rubrică), Georgeta Pop (redactor principal), Sanda Gusti (macheta artistică și tehnică).


Începând cu anul 2001, conform Legii privind protejarea monumentelor istorice (nr. 422/2001), editarea periodicelor revine Institutului Național al Monumentelor Istorice, și din 2010 Institutului Național al Patrimoniului.

 

 

Directorul Direcției Economice are următoarele atribuții principale:

 

 

a) conduce și răspunde de activitatea economică și administrativă a Institutului;
b) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
c) asigură și răspunde de gestionarea fondurilor instituției; elaborează și răspunde de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului;
d) contribuie la întocmirea proiectului anual de fundamentare a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, în vederea corelării acestuia cu bugetul de stat alocat prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului, prin colaborare cu ceilalți Directori ai institutului; în mod similar, contribuie la întocmirea altor programe pe care le gestionează Institutul;
e) coordonează monitorizarea analitică și sintetică, pe obiective, tipuri de lucrări și agenți economici, a plăților efectuate în baza contractelor încheiate pentru lucrările cuprinse în Programul Național de Restaurare anual, aprobat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
f) stabilește, împreună cu celelalte structuri, măsurile economice și organizatorice necesare pentru aducerea la îndeplinire a programelor aprobate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau a contractelor încheiate cu alte persoane fizice sau juridice;
g) identifică și propune conducerii Institutului căi și modalități de creștere a veniturilor extrabugetare în vederea diminuării sau eliminării subvențiilor acordate de la bugetul de stat, a creșterii gradului de autonomie economica a Institutului; contribuie la stabilirea priorităților în dezvoltarea instituției și a investițiilor ce urmează fi realizate anual;
h) analizează și avizează, din punct de vedere economic, contractele încheiate de Institut; aprobă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, contractele sau comenzile acceptate, cheltuielile de funcționare ale Institutului, consumurile de materiale și celelalte cheltuieli pentru servicii, conform reglementarilor legale;
i) coordonează organizarea circulației documentelor de evidență financiară și contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) analizează și avizează situațiile financiare trimestriale și anuale;
k) urmărește respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește modul de exercitare a controlului financiar preventiv;
l) asigură împreună cu directorul tehnic gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice; coordonează activitățile de încasare a contravalorii timbrului monumentelor istorice; asigură evidența financiară pentru sumele percepute, încasate și virate rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice;
m) asigură împreună cu directorul tehnic gestionarea fondurilor de creditare și urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving, în același scop; avizează contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;
n) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a Fondului de creditare;
o) coordonează desfășurarea fluentă a activităților administrative interne: secretariat, curierat, multiplicarea și/sau a documentațiilor, curățenia și igienizarea spatiilor sediilor Institutului;
p) coordonează transportul mijloacelor valorice și a personalului Institutului cu mijloacele de transport din dotare;
q) coordonează buna funcționare și întreținere a parcului auto propriu și monitorizează încadrarea în consumurile de combustibil legale; avizează propunerile de reparații curente și/sau capitale ale mijloacelor de transport; propune casarea mijloacelor fixe și/sau a obiectelor de inventar, conform legislației în vigoare;
r) răspunde de gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar administrativ și a celorlalte materiale intrate în gestiunea Institutului; coordonează aprovizionarea Institutului cu materiale necesare desfășurării activității instituției;
s) răspunde de derularea contractelor cu furnizorii de utilități și de servicii;
t) răspunde de lucrările de întreținere a sediului și a instalațiilor tehnice aferente – electrice, sanitare, canalizare, centrala termica și corpurile termice, gaze; propune luarea măsurilor necesare - tehnice, economice și administrative -, pentru derularea Programului Anual de Administrare, Întreținere și Protejare pentru imobilele aflate în administrarea Institutului aprobat;
u) propune Consiliului de Administrație completarea patrimoniului Institutului prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul parților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din țară și străinătate;
v) propune și urmărește efectuarea de reparații curente și/sau capitale ale sediului și instalațiilor aferente; coordonează asigurarea pazei și securității sediului Institutului, avizează planurile anuale de paza, conform normelor în vigoare;
w) organizează și răspunde de paza generală a tuturor bunurilor Institutului; verifică respectarea normelor legale în domeniul activității PSI și a protecției muncii;
x) propune măsuri pentru organizarea eficienta a activității din subordine; asigură și răspunde de colaborarea dintre compartimentele din subordine, dintre acestea și celelalte compartimente ale instituției; colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
y) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
z) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor din subordine și răspunde pentru aceasta.

 

 

 

În cadrul Direcției economice activitatea se desfășoară în cadrul a trei servicii.


A. Serviciul financiar

 

Atribuții principale:

 

a) Fundamentează solicitarea lunară privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuieli de personal, bunuri, servicii și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b) Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile institutului fata de bugetul de stat , precum și alte obligații fata de terți;
c) Asigură deblocarea garanțiilor depuse pentru licitații și a garanțiilor de buna execuție;
d) Întocmește statele de plata ale salariilor și a celorlalte drepturi de natura cheltuielilor salariale atât pentru personalul angajat cat și pentru persoanele prestatoare de servicii către institut;
e) Răspunde de corectitudinea calculului salariilor , întocmirea la timp a documentelor de plata a acestora și alimentarea cardurilor de salarii sau plata acestora în numerar;
f) Întocmește și depune la Trezoreria statului situații centralizatoare privind plata drepturilor salariale și ordinele de plata pentru contribuțiile sociale aferente acestora;
g) Lunar întocmește și depune electronic declarația către bugetul consolidat al statului și declarația de mențiuni la administrația financiara dacă este cazul , declarația unica privind obligația de plata a contribuțiilor sociale , impozit pe venit și evidenta nominala a persoanelor asigurate;
h) Analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limitele bugetare deschise,
i) Efectuează operațiuni de plați prin casierie , prin trezoreria statului și prin alte instituții bancare, după caz, din creditele bugetare aprobate și din veniturile proprii încasate în numele institutului, în baza documentelor aprobate conform legislației în vigoare;asigura plați din fonduri bugetare , venituri proprii și fonduri europene pe articole bugetare distincte;
j) Întocmește și eliberează facturi pentru clienți;
k) Lunar întocmește și transmite Ministerului Culturii și Patrimoniului Național situația privind realizarea investițiilor la termenele stabilite de acesta;
l) lunar întocmește și transmite Ministerului Culturii și Patrimoniului Național situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, execuția bugetară și plățile restante la termenele stabilite de acesta;
m) Întocmește și transmite Institutului Național de Statistica , la solicitarea acestuia, situația privind fondul de salarii realizat și impozitul aferent;
n) Elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;
o) Colaborează cu celelalte compartimente;

 


B. Serviciul Contabilitate

 

Atribuții principale:

 

a) Asigura înregistrarea în contabilitate a plaților și a cheltuielilor pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat, în condițiile legii;
b) Organizează și administrează evidenta angajamentelor bugetare, în conformitate cu normele metodologice elaborate de MFP în acest scop;
c) Organizează evidenta fondurilor bugetare aferente Programului Național de Restaurare, analitic și sintetic, pe agenți economici, tipuri de lucrări și obiective monumente istorice;
d) Întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile analitice și sintetice și urmărește concordanta dintre acestea;
e) Întocmește lunar balanța de verificare privind stocurile de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe și asigura evidenta acestora,
f) Tine evidenta analitica și sintetica a materialelor aflate în custodie pe agenți economici, cantități și coduri de materiale;
g) Lunar întocmește execuția bugetara a plaților de casa pentru bugetul de venituri și cheltuieli gestionat din subvenție bugetara, venituri proprii și fonduri europene nerambursabile;
h) Elaborează propuneri privind derularea operațiunilor de inventariere anuala periodica sau periodica( după caz) și efectuează inventarierea;
i) Propune modalități de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune ;
j) Asigură evidenta modului de gestionare a fondurilor bugetare , veniturilor proprii și a fondurilor europene nerambursabile;
k) Asigura evidenta financiara pentru sumele percepute, încasate și virate din aplicarea taxei de timbru;
l) Urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor care se utilizează în sistem revolving;
m) Analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limitele bugetare deschise;
n) Întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale la termenele stabilite, conform legii;
o) Elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;
p) Întocmește situații privind programul de investiții finanțat de la bugetul de stat și din venituri proprii, după caz;
q) Exercita și raportează trimestrial, potrivit legii , controlul financiar preventiv privind legalitatea, oportunitatea , eficacitatea și economicitatea operațiunilor;

 


C. Serviciul administrativ

 

Atribuții principale:

 

a) întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare curentă și în perspectivă și le supune aprobării înaintându-l la compartimentul contabilitate în vederea întocmirii documentelor aferente și asigură procurarea și gestionarea acestora potrivit legii;
b) asigură administrarea , întreținerea și protejarea monumentelor istorice aflate în administrarea Institutului;
c) păstrează în cele mai bune condiții rezerva de materiale din magazia proprie, precum și toate bunurile depuse spre păstrare în această magazie, răspunde material, administrativ și penal de integritatea gestiunii sale;
d) răspunde de buna gospodărire a dotării proprii și urmărește gestionarea materialelor, mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și ține în mod corect și explicit evidența mișcărilor din gestiune;
e) efectuează aprovizionarea cu materiale în conformitate cu solicitările primite;
f) întocmește notele de recepție și distribuie pe bază de bon de consum, sub semnătură, combustibil, materialele consumabile, rechizitele și celelalte bunuri solicitate, ține evidența acestora pe compartimente;
g) urmărește realizarea contractelor de întreținere, paza,salubritate și furnizare utilități, primește, verifică și certifică facturile sosite de la furnizorii de utilități, materiale, piese schimb;
h) asigura transportul valorilor și a personalului institutului cu mijloacele de transport din dotare;
i) răspunde de exploatarea parcului auto din dotare în vederea satisfacerii cerințelor de transport pentru activitatea Institutului;
j) asigură procurarea de carburant necesar utilizării parcului auto al Institutului;
k) asigură efectuarea reviziilor periodice și reparațiilor necesare la autoturismele din dotare;
l) zilnic, eliberează și calculează foile de parcurs pentru autoturismele din dotare, potrivit reglementărilor în vigoare;
m) ține evidența consumurilor de carburanți, lubrifianți și piese de schimb pentru autoturisme urmărind încadrarea în cotele aprobate;
n) răspunde de integritatea autoturismelor din dotare, în care scop ia măsuri pentru parcarea acestora la locurile stabilite și asigurarea lor;
o) face propuneri cu privire la necesitatea și oportunitatea executării unor lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aflate în administrarea Institutului, instalațiilor și altor mijloace fixe și obiecte de inventar ce aparțin acestuia;
p) după aprobare, urmărește executarea în bune condiții a lucrărilor de întreținere și reparații, informând asupra stadiului în care se află lucrările;
q) propune măsuri privind desfășurarea activității de pază, stingerea incendiilor, securitatea instituției precum și a tuturor bunurilor din patrimoniul acesteia asigurând respectarea normelor legale în domeniul activității PSI și protecției muncii;tine legătura cu grupul de pompieri al municipiului București pentru organizarea pazei contra incendiilor;
r) aplică procedura privind înregistrarea și expedierea documentelor;
s) asigură montarea mobilierului din dotarea institutului;
t) asigură transportul valorilor și a personalului institutului cu mijloacele de transport din dotare;
u) asigură colectarea și predarea selectivă a deșeurilor precum și evidența acestora, conform legii.

Legea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin Institutul Național al Patrimoniului.

 

 

Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

 

a) cărțile poștale ilustrate, plicurile, mărcile poștale, hărțile, pliantele, broșurile, revistele, ghidurile turistice, cărțile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziție publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri si expoziții desfășurate în spații situate în zona de protecție a acestora sau în zonele construite protejate.

 

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

 

Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcționează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecție ale acestora.

 

Pot fi exceptați de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitățile pe care le desfășoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puțin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

  

 


 

 

Declarație privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice

         

Declarația lunară privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în  anexa la HG 1502 / 2007 (intra în vigoare începând cu data de 14 februarie 2008) însoțită de o copie a ordinului de plată (cont IBAN RO75TREZ70420G365000XXXX, deschis la trezoreria sectorului 4, cod fiscal 10444949) se vor transmite prin postă la sediul INP din strada Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4 sau prin fax la numărul 021.336.99.04, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă.

 

 

Atenție  ! Este necesara completarea tuturor câmpurilor din declarația privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice.

 

 

Modelul de declarație [PDF]

 

Conform HG 593/2011 Institutul Național al Patrimoniului elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și supune spre aprobare acestuia Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta.

 

 

Lista obiectivelor cuprinse în PNR 2012

 

 

 

 

OMCPN nr. 2700/10.11.2011. ANEXA 1

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUTULUI NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

 


Capitolul I. – DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1.
(1). Institutul Național al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
(2). Sediul Institutului este situat în municipiul București, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4.
(3). Institutul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 593 / 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, ale celorlalte prevederi legale incidente, precum și ale prezentului Regulament. Finanțarea se asigură din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat prin intermediul bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

 


Capitolul II – FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIILE INSTITUTULUI NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

 

Art. 2.
Institutul coordonează activitatea de protejare a monumentelor istorice, prin realizarea de lucrări de cercetare științifică și servicii de specialitate, tehnice și economice în domeniul de referință și asigură desfășurarea activităților necesare pentru punerea în aplicare a strategiei naționale în domeniul protejării monumentelor istorice, realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date, registre pentru patrimoniul arheologic și patrimoniul cultural mobil și imobil.

 

Art. 3.
Institutul are următoarele atribuții principale:

(1) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și a celor rezultate din sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare sau de donație;
(2) propune spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național programe și proiecte de restaurare a monumentelor istorice și asigură gestionarea acestora, potrivit legii;
(3) administrează, în numele Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituții publice; propune promovarea de proiecte și programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosință gratuită ori închiriere, în condițiile legii;
4) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabilește prioritățile și evaluează documentațiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obținerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;
(5) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile alin. (4), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii; sumele încasate din rambursări de credite și plăți din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu același scop;
(6) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și supune spre aprobare acestuia Programul Național de Restaurare a monumentelor istorice și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
(7) verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
(8) asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;
(9) elaborează reglementările privind conținutul-cadru al documentațiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achizițiilor publice, contractarea și decontarea lucrărilor;
(10) propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
(11) propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național proiecte de formare a specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice;
(12) asigură fundamentarea științifică a propunerilor de avize ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
(13) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
(14) elaborează și actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România, Lista monumentelor istorice declasate;
(15) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde arhiva monumentelor istorice din România, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
(16) gestionează Registrul specialiștilor și Registrul experților și verificatorilor tehnici și procedurile de atestare și înscriere în acestea, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
(17) elaborează normele și metodologiile specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
(18) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor și metodologiilor pentru monumente istorice;
(19) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate, în activitatea de inventariere și de cadastru a monumentelor istorice;
(20) poate propune declanșarea procedurii de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
(21) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum și a zonelor de protecție a acestora și propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
(22) realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date, registre pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate, care cuprind: instituții, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video și audio, hărți și alte informații. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului arheologic național - RAN și sistemul informațional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi și Catalogul colectiv național al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice și biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiștilor și Registrul experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;
(23) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
(24) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației și publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare, facsimile digitale și altele;
(25) are calitatea de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar.
(26) elaborează norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural;
(27) oferă asistență tehnică și de specialitate instituțiilor culturale, întreține programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
(28) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul național Culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național;
(29) asigură administrarea bazelor de date privind inventarierea informatizată a patrimoniului arheologic, prin Repertoriul arheologic național;
(30) reprezintă Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;
(31) realizează inventarul patrimoniului cultural național mobil, întocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, centralizarea, evidența informatizată și administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii acestuia;
(32) editează Revista monumentelor istorice, Buletinul monumentelor istorice și Cronica Cercetărilor Arheologice, precum și alte publicații de specialitate, pe orice tip de suport, și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
(33) organizează și participă la manifestări științifice, naționale și internaționale în domeniul protejării monumentelor istorice.
(34) participă la elaborarea programelor naționale și internaționale pentru protecția și punerea în valoare a patrimoniului construit, participă la programe cu caracter cultural și educativ privind monumentele istorice;

 

Art. 4.
(1) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite și să primească, conform prevederilor legale în vigoare, de la instituții publice și persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date și documente necesare exercitării competențelor sale.
(2) Institutul centralizează și prelucrează datele statistice primare referitoare la activitățile din domeniu.
(3) Institutul colaborează cu instituții de specialitate din țară și din străinătate pentru realizarea unor studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților din domeniu.

 

Art. 5.
Accesul persoanelor fizice și juridice, de drept public sau privat, la datele și documentațiile din fondul documentar, gestionata de Institut, se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Datele privind patrimoniul cultural național mobil, cu excepția listei cuprinzând bunurile culturale mobile și imaginea acestora, nu au destinație publică, fără acordul proprietarilor bunurilor.
Date privind patrimoniul cultural național mobil pot fi furnizate, la cerere, de Institut instituțiilor specializate, cercetătorilor și altor experți și specialiști acreditați, în vederea desfășurării unor activități specifice de identificare și cercetare. Valorificarea datelor astfel dobândite poate fi făcută numai cu consimțământul deținătorului. Comunicarea publică a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia.
Informațiile cuprinse în Inventarul prevăzut la alin. (1) pot fi furnizate organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești, numai pentru soluționarea unor cauze, în directă legătură cu respectivele bunuri culturale mobile clasate și numai cu respectarea prevederilor legale în materie.

 


Cap. III – PATRIMONIUL

 

Art. 6.
(1) Patrimoniul Institutului este format din drepturile și obligațiile legale, inclusiv asupra bunurilor mobile și imobile, aflate în proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează în condițiile legii, cu diligența unui bun proprietar, precum și a bunurilor aflate în proprietatea Institutului, dobândite în condițiile legii;
(2) Patrimoniul imobiliar al instituției cuprinde dreptul de administrare asupra următoarelor imobile:

 

a) sediul, situat în municipiul București, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4;

b) imobilul situat în str. Șerban Vodă nr. 33, sector 4 București;

c) imobilul situat în str. Prof. Zossima Demarat nr. 8, sector 3 București;

d) Conac Marghiloman, mun. Buzău, jud. Buzău

e) Conacul Marghiloman, situat în satul Hagiești, com. Sinești, jud. Ialomița;

f) Castelul Bethlen, situat în satul Boiu-Topa, jud. Mureș;

g) Conacul Rosetti-Balș, situat în satul Pribești, jud. Vaslui.

 

(3) Patrimoniul poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul parților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din țară sau din străinătate, precum și prin orice alte modalități prevăzute de lege;

(4) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Institutului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

 

Art. 7.
(1) Institutul deține și gestionează arhiva monumentelor istorice din România, baza națională de date a monumentelor istorice, precum și baza de date privind finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice din fonduri publice, în principal de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, conform Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, arhiva patrimoniului cultural mobil, bazele de date ale patrimoniului arheologic;
(2) Institutul are în administrare întreaga documentație, evidența și baza materială de execuție, bunuri mobile și imobile, care au aparținut instituțiilor care au funcționat anterior în domeniul protejării monumentelor istorice – Direcția Monumentelor Istorice, Direcția Patrimoniului Cultural Național, Direcția Economică și a Patrimoniului Cultural Național, Direcția Monumentelor Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Centrul pentru Administrarea și Protecția Patrimoniului Cultural, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Național, Comisia Monumentelor Istorice, Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului, precum și cele care au aparținut Oficiului Național al Monumentelor Istorice, Institutului Național al Monumentelor Istorice, Institutului de Memorie Culturală;
(3) Arhiva patrimoniului cultural național mobil și imobil din România, conținând documente și proiecte, fototeca, aerofototeca și fondul cartografic, biblioteca, documentele și fișierele destinate actualizării bazelor de date ale patrimoniului arheologic și patrimoniului mobil precum și întreaga baza de date sunt proprietate publică a statului român și sunt în administrarea Institutului potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 593/2011;
(4) Arhiva de specialitate a Institutului se îmbogățește permanent, prin preluarea, de la celelalte instituții de specialitate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pe bază de protocol, a bazelor de date existente pentru monumentele istorice, patrimoniul arheologic și patrimoniul mobil, precum și prin preluarea documentelor de specialitate, primite de la serviciile publice deconcentrate și de la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național precum și prin achiziții, donații și alte liberalități.

 


Cap. IV – PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

 

Art. 8.
Personalul Institutului este personal contractual de conducere și de execuție, compus din personal de cercetare și de specialitate, precum și personal auxiliar, funcționând într-o structură compusa din direcții, servicii, birouri și compartimente.

 

Art. 9.
(1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 123, conform art. 6 pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011.
(2) Personalul Institutului este salarizat potrivit legii.
(3) Ocuparea posturilor și eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de muncă se fac în condițiile legii.

 

Art. 10.
(1) Personalul Institutului va respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege și de normele de deontologie profesională, acceptate pe plan european.
(2) Personalul poate sesiza persoana desemnată din cadrul Institutului cu privire la încălcarea normelor de conduită, precum și cu privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare.
(3) Persoana desemnata să primească sesizările privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională va fi numită prin decizie a Directorului General.

 

Art. 11.
(1) Institutul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, în urma concursului organizat de ordonatorul principal de credite, în condițiile legii.
(2) În activitatea de conducere a Institutului, Directorul General este ajutat de cinci directori de specialitate care conduc următoarele structuri: Direcția tehnică și de restaurare a monumentelor istorice, Direcția de cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil, Direcția de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu imobil, Direcția de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital, Direcția economică, care sunt numiți prin decizia directorului general, cu respectarea prevederilor legale.
(3) Directorul General și cei cinci directori precizați la alin. (2) conduc și răspund de activitatea Institutului, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare, potrivit atribuțiilor din documentele de numire în funcție și de prezentul regulament.
(4) Directorii coordonează activitatea serviciilor subordonate, conform Organigramei prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național de aprobare a prezentului regulament.

 

Art. 12.
(1) De la data numirii în funcție, Directorul General conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile și organizațiile, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară și străinătate.
(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General este ajutat de Consiliul de administrație al Institutului.
(3) Pe lângă directorul general funcționează Consiliul științific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialiști în domeniul protejării monumentelor istorice; componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Consiliului științific se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

 

Art. 13.
(1) Directorul General are următoarele atribuții principale:

 

a) este președintele Consiliului de Administrație;
b) conduce, coordonează și răspunde de buna desfășurare a activității instituției, pe care o reprezintă și o angajează juridic, financiar și patrimonial în relațiile și raporturile cu terții, autorități publice, instituții și organizații, persoane fizice sau juridice, române sau străine, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;
c) coordonează direct activitatea celor cinci directori, precum și a Biroului audit public intern, a Biroului personal și organizarea muncii, a Biroului fond documentar, a Biroului juridic și avizarea contractelor, a Biroului atestare specialiști și a Biroului IT;
d) coordonează și răspunde de bunul mers al activității curente și de perspectivă ale instituției, în concordanță cu strategia și politicile ministerului, în domeniul sau de activitate; avizează și propune Consiliului de Administrație spre aprobare strategia de dezvoltare a Institutului pe termen scurt, mediu și lung;
e) asigură realizarea unei politici coerente de gestionare a fondurilor destinate protejării monumentelor istorice, inclusiv a inventarierii, elaborării normelor și metodologiilor pentru monumentele istorice, a investigațiilor, proiectelor-pilot, expertizelor, cercetărilor și studiilor specifice, în condițiile legii; avizează și transmite în vederea aprobării conducerii ministerului, normele și metodologiile specifice domeniului protejării patrimoniului;
f) îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite, acționând pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli, răspunzând de utilizarea eficace, potrivit dispozițiilor legale, a resurselor financiare; aprobă toate documentele financiar-contabile potrivit legii;
g) aprobă în limitele planului anual și a normelor legale în vigoare, devizele de cheltuieli;
h) răspunde de fundamentarea și elaborarea anuală a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, în vederea aprobării acestuia de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
i) răspunde de fundamentarea și elaborarea periodică a Listei monumentelor istorice și Listei monumentelor istorice declasate în vederea aprobării acesteia, prin ordin, de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
j) avizează proiectul de Regulament de organizare și funcționare și organigrama Institutului și avizează proiectul statului de funcții al Institutului, pe care le transmite în vederea aprobării, prin ordin, potrivit legii, ministrului culturii și patrimoniului național;
k) declanșează procedura de negociere a contractului colectiv de muncă, potrivit legii; negociază și încheie, potrivit legii, contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și contractele individuale de muncă;
l) aprobă criteriile de evaluare a posturilor, care se înscriu în fișele posturilor și standardele de performanță ale posturilor, potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului din instituțiile bugetare; aprobă fișele de post ale personalului Institutului;
m) dispune elaborarea, supune spre avizare Consiliului de Administrație și aprobă Regulamentul intern al Institutului;
n) asigură și coordonează desfășurarea activității Consiliului Tehnico-științific constituit în cadrul Institutului; este de drept președintele acestuia;
o) numește, organizează și conduce Consiliul de Administrație – în condițiile respectării legislației în vigoare;
p) numește membrii Consiliului Științific, organizează și conduce ședințele Consiliului Științific;
q) numește și revocă, în condițiile legii, întregul personal de conducere și de execuție al Institutului;
r) răspunde de aplicarea legislației în vigoare în materia stabilirii drepturilor salariale ale personalului Institutului, asigură promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu;
s) hotărăște organizarea, potrivit legii, a concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante existente în cadrul Institutului, precum și bibliografiile și tematicile de concurs;
t) analizează, aprobă și dispune măsuri pentru perfecționarea profesională, încadrarea, promovarea, sancționarea, concedierea, în condițiile legii, a salariaților Institutului;
u) aprobă propunerile nominale de beneficiari ai premiilor anuale care se acorda personalului Institutului în cursul anului, potrivit legii;
v) aprobă centralizatorul programării anuale a concediilor de odihnă ale întregului personal;
w) aprobă, în condițiile legii, și pe baza propunerilor Consiliului de Administrație, acordarea de burse și efectuarea de cursuri de perfecționare, în țară și/sau străinătate; aprobă deplasările în străinătate ale personalului angajat;
x) aprobă, în condițiile legii, achiziționarea fondului de carte, precum și abonarea la diverse publicații de specialitate din țară și străinătate;
y) aprobă planurile de pază și de protecție împotriva incendiilor și aprobă măsurile de protecția sănătății și securității muncii angajaților din cadrul Institutului;
z) acționează și răspunde de asigurarea integrității și întreținerii patrimoniului instituției; aprobă în condițiile legii, planul reparațiilor curente și capitale ale sediilor, instalațiilor tehnice aferente, precum și ale autoturismelor din dotarea instituției;
aa) răspunde de organizarea, potrivit prevederilor legale în materie, a inventarierii anuale a patrimoniului Institutului; avizează și transmite, în condițiile legii, propunerile de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, ordonatorului principal de credite, în vederea aprobării;
bb) asigură și răspunde de aplicarea și respectarea legislației în vigoare; coordonează aplicarea reglementărilor tehnice, normelor și normativelor în vigoare privind domeniul monumentelor istorice, construcțiilor și achizițiilor publice;
cc) avizează proiectele de buget de venituri și cheltuieli ale Institutului și le transmite, în vederea aprobării, conducerii Ministerului Culturii și Patrimoniului Național; avizează rapoartele de activitate ale Institutului pe care le transmite, ori de câte ori sunt solicitate, ordonatorului principal de credite;
dd) aprobă Planul anual de audit;
ee) aprobă programul activității de editare și comercializare a unor materiale privind protejarea patrimoniului și propune, în vederea aprobării de către minister, a tarifelor aferente acestor publicații;
ff) numește membrii Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, în condițiile stabilite prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2495/2010 și îndeplinește toate celelalte prerogative prevăzute prin acest act normativ, cu privire la procedura de atestare a specialiștilor din domeniul monumentelor istorice;
gg) aprobă, în condițiile legii, colaborări cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, precum și organizarea, în parteneriat cu persoane sau organizații interne și internaționale, cu atribuții sau competențe în domeniu, de manifestări științifice de popularizare a monumentelor istorice;
hh) aprobă, potrivit legii, propunerile institutului privind declanșarea procedurilor de clasare a bunurilor imobile aflate în pericol, precum și elaborarea dosarelor de clasare potrivit Normelor Metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
ii) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege.

 

(2) Directorul general poate dispune exercitarea temporară de către personalul de execuție și de conducere din cadrul institutului a oricăror atribuții prevăzute în prezentul regulament.

 

Art. 14.
(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite dispoziții, cu excepția cazurilor în care prin reglementări legale speciale se prevede emiterea unui alt tip de act administrativ (deciziile emise în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu completările și modificările ulterioare, sau deciziile emise în baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu completările și modificările ulterioare).
(2) Directorul General decide, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea unor comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități precum:

 

a) evaluarea și avizarea unor proiecte și/sau programe științifice și culturale, în domeniul protejării monumentelor istorice, a lucrărilor elaborate de Institut, precum și recepția unor proiecte sau programe elaborate de subcontractanți;
b) analizarea notificărilor potrivit Legii nr. 10/2001;
c) punerea în posesie a imobilelor pentru care s-a dispus restituirea în natură, potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, cu completările și modificările ulterioare;
d) expertizarea, avizarea și recepția lucrărilor de conservare-restaurare;
e) achiziția și casarea de bunuri;
f) îndeplinirea altor activități pentru care reglementările legale în vigoare prevăd constituirea de comisii la nivelul instituție.

 

(3) În absența directorului general, Institutul este condus de către unul dintre directori, delegat în baza Dispoziției de delegare de competențe a directorului general.

 

Art. 15.
(1) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administrație;
(2) Consiliul de administrație are următoarea componență:

 

a) președinte - Directorul general al Institutului;
b) membri – cei cinci directori ai Institutului, un reprezentant al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
c) secretar – Șeful Biroului Personal și organizarea muncii.

 

Art. 16.
(1) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de președinte.
(2) La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitați, în calitate de consultanți pe probleme specifice fără drept de vot, șefii de serviciu și șefii de birou din cadrul Institutului, alți reprezentanți ai Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și specialiști și experți în domeniile care fac obiectul dezbaterilor.

 

Art. 17.
(1) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 

a) se întrunește la sediul Institutului, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi;
b) este legal întrunit în prezența a cel puțin 5 membri din numărul total al membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenți.

 

(2) Dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin trei zile înainte. În cazul în care natura problematicii ce urmează a fi supusă dezbaterii necesită întrunirea de urgență a Consiliului de administrație, comunicarea poate avea loc cu mai puțin de trei zile înainte. Dovada comunicării, către toți membrii Consiliului de administrație, a ordinii de zi, a datei și orei întrunirii, precum și luarea la cunoștință sub semnătură și fără obiecțiuni, de cel puțin 5 membri din totalul membrilor, semnifică acceptarea întrunirii la termenul precizat în convocare.
(3) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință inserat în registrul de ședințe, sigilat și parafat, care este în responsabilitatea secretarului Consiliului de administrație.
(4) Procesul – verbal de ședință se semnează de către toți participanții la lucrările ședinței.
(5) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de administrație adoptă hotărâri.
(6) Hotărârile Consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității simple a membrilor săi prezenți. În caz de paritate, votul președintelui este hotărâtor.

 

Art. 18.
Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 

a) dezbate programele de activitate ale instituției;
b) dezbate propuneri de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului și Organigramei care se transmit de Directorul General spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
c) adoptă Regulamentul intern al Institutului;
d) dezbate Rapoartele de activitate ale Institutului; aprobă strategia de dezvoltare și modernizare a Institutului;
e) avizează Proiectul de fundamentare tehnico-economică a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice anual, care va fi înaintat spre analiză și aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
f) dezbate și propune aprobarea măsurilor necesare – tehnice, economice și administrative, pentru derularea Programului Național de Restaurare anual, aprobat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
g) analizează și avizează proiecte pentru punerea în valoare, concesionare sau închiriere a bunurilor aflate în administrarea Institutului; propunerile astfel adoptate sunt transmise de Directorul General, spre aprobare, la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
k) dezbate și transmite spre avizare Directorului general bilanțul contabil, care îl supune spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
l) avizează Rapoartele de gestiune ale Fondului de creditare și rapoartele de gestiune a taxei timbrului monumentelor istorice;
m) avizează propunerile privind utilizarea sumelor încasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice și le transmite spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
n) dezbate conținutul-cadru al contractelor de atribuire a contractelor de achiziție publică, precum și a celorlalte contracte care sunt în legătura cu atribuțiile și activitatea Institutului;
o) avizează propunerile privind componența și regulamentele de funcționare a Consiliului tehnico-științific, a Consiliului de Avizare Tehnico-Economică, Comitetului de redacție și a Consiliului Științific de Redacție
p) dezbate propunerile privind activitatea de editare și comercializare a materialelor privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural;
q) dezbate și propune Directorului General, spre aprobare, organizarea, în parteneriat cu persoane sau organizații interne și internaționale cu atribuții sau competențe în domeniu, de manifestări științifice de popularizare a patrimoniului cultural;
r) dezbate și avizează propunerile de achiziționare de bunuri pentru buna gestionare și valorificare a patrimoniului Institutului;
s) analizează și dezbate propunerile de efectuare a reparațiilor curente și/sau capitale ale sediului, instalațiilor tehnice aferente, ale mijloacelor de transport;
t) propune clauzele minime obligatorii la negocierea contractelor de muncă;
u) propune recompensarea personalului salariat pentru realizări deosebite în activitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
v) analizează și dezbate acordarea de burse și efectuarea de cursuri de perfecționare, în țară și/sau străinătate, pentru personalul angajat;
w) analizează și dezbate achiziționarea fondului de carte și efectuarea de abonamente la reviste și publicații de specialitate din țară și/sau străinătate;
x) îndeplinește orice alte atribuții, potrivit legii.

 

Art. 19.
(1) Directorul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice coordonează activitatea următoarelor compartimente: Serviciul achiziții publice și contracte, având în componență Compartimentul achiziții publice, Compartimentul contracte și Compartimentul verificare proiecte, documentații, Serviciul tehnic (producție), Serviciul control și supraveghere șantiere, Serviciul taxă de timbru a monumentelor istorice, care îi sunt subordonate.
(2) Directorul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor și a compartimentelor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii/birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) conduce, îndrumă controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
h) asigură și coordonează desfășurarea activității Consiliului de Avizare Tehnico-Economică constituit în cadrul Serviciului achiziții publice și contracte; este de drept președintele acestuia;
i) elaborează și propune spre avizare Consiliului de administrație Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Avizare Tehnico-Economică;
j) organizează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, precum și pentru celelalte programe de protejare a monumentelor istorice, finanțate din fonduri publice;
k) organizează și coordonează activități legate de verificarea documentațiilor de proiectare și a documentațiilor de specialitate realizate în baza contractelor de achiziție publică, încheiate la nivelul Institutului și asigură transmiterea documentațiilor către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în vederea avizării acestora;
l) ia măsuri organizatorice pentru întocmirea și urmărirea derulării contractelor de achiziție publică, finanțate prin Programul Național de Restaurare sau prin alte programe cu surse de finanțare fonduri publice;
m) coordonează activitatea de fundamentare și elaborare a Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
n) conduce activitățile de urmărire, control și inspecție a execuției lucrărilor la monumentele istorice aflate în administrarea Institutului;
o) asigură și răspunde de urmărire și controlul execuției lucrărilor de restaurare – consolidare și componente artistice, finanțate prin Programul Național de Restaurare sau alte programe din fonduri publice;
p) contribuie la întocmirea proiectului anual de fundamentare a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, în vederea corelării acestuia cu bugetul de stat alocat prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului, prin colaborare cu directorii și șefii de servicii; în mod similar, contribuie la întocmirea altor programe pe care le gestionează Institutul;
q) colaborează cu Directorul Economic la inițierea bazei de date privind materialele aflate în custodie și asigură evidența financiară a acestora;
r) asigură împreună cu directorul economic gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice; coordonează activitățile de încasare a contravalorii timbrului monumentelor istorice; asigura evidenta financiara pentru sumele percepute, încasate și virate rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice;
s) propune utilizarea sumelor încasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice, conform Legii; coordonează fundamentarea necesarului de credite pentru persoanele fizice sau juridice de drept privat pentru efectuarea de lucrai de protejare a monumentelor istorice deținute; coordonează elaborarea priorităților și activitatea de evaluare a documentațiilor prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;
t) asigură împreună cu directorul economic gestionarea fondurilor de creditare și urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving, în același scop; avizează contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;
u) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a Fondului de creditare și Raportul de gestiune a taxei timbrului monumentelor istorice;

 

(3) Directorul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice este subordonat Directorului General care îi poate stabili și alte atribuții cu caracter permanent sau temporar.
(4) În absența Directorului Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice, activitatea direcției va fi condusă de către unul dintre șefii de serviciu/birou din subordine în baza dispoziției de delegare de competențe emisă de Directorul general.

 

Art. 20.
(1) Directorul Direcției cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil coordonează activitatea următoarelor compartimente: Serviciul cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural arhitectural, Serviciul cercetare, evidență și inventariere a siturilor arheologice, Biroul Relații publice, publicații și petiții, care îi sunt direct subordonate.
(2) Directorul Direcției cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor și biroului din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile/biroului din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii /birou din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) conduce și răspunde de activitatea de elaborare și actualizare periodică a Listei monumentelor istorice;
h) conduce și răspunde de activitatea de elaborare și actualizare a Listei monumentelor istorice declasate;
i) asigură actualizarea permanentă a bazei naționale de date a Repertoriului Arheologic Național (RAN);
j) participă la activitatea de elaborare a documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
k) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
l) Coordonează derularea programelor repartizate de conducerea instituției și răspunde de calitatea materialelor elaborate;
m) coordonează activitatea legată de inventarierea și evidența monumentelor istorice, prin colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile de specialitate din domeniu;
n) conduce activitatea privind investigațiile, cercetările și studiile specifice domeniului monumentelor istorice;
o) contribuie la fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
p) asigură fundamentarea și propune declanșarea unor proceduri de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol, precum și elaborarea dosarelor de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
q) conduce activitatea de fundamentare științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
r) asigură editarea Revistei monumentelor istorice a Buletinului monumentelor istorice, a Cronicii cercetărilor arheologice și a altor publicații de specialitate;
s) coordonează editarea, pe orice tip de suport și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, în condițiile legii;
t) răspunde de elaborarea de studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților în domeniul monumentelor istorice și asigură centralizarea și prelucrarea datelor privind inventarierea, intervențiile la monumente, starea de conservare etc.

 

(3) Directorul Direcției cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil este subordonat Directorului General care îi poate stabili și alte atribuții cu caracter permanent sau temporar.
(4) În absența Directorului Direcției cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural activitatea direcției va fi condusă de către unul dintre șefii de serviciu/birou din subordine în baza dispoziției de delegare de competențe emisă de Directorul general.

 

Art. 21.
(1) Directorul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniul cultural imobil coordonează activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Programe, cercetare, proiectare, promovare a patrimoniului cultural imobil, Serviciul Patrimoniu mondial, Biroul Metodologii, normative, reglementări și Biroul Educație, formare profesională, care îi sunt subordonate.
(2) Directorul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniul cultural imobil are următoarele atribuții principale:
 

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor/birourilor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii/birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) coordonează activitatea de participare la programe și proiecte interne și internaționale, ce se derulează în cadrul Institutului, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural;
h) coordonează activitatea de elaborare a documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
i) asigură activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
j) coordonează activitatea de realizare a rapoartelor periodice și a altor rapoarte solicitate de Comitetul Patrimoniului Mondial pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
k) coordonează activitatea de elaborare a normelor și metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
l) conduce activitatea de realizare a unor investigații, proiecte-pilot, expertize tehnice, cercetări și studii specifice domeniului monumentelor istorice;
m) coordonează elaborarea proiectelor de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice precum și a zonelor de protecție a acestora și propune, în acest sens, colaborarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
n) coordonează elaborarea studiilor de fundamentare istorico-urbanistică a planurilor de urbanism;
o) colaborează și participă la fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
p) propune organizarea de cursuri de specializare în domeniile legate de cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, și cursuri de formare a formatorilor;
q) coordonează activitatea formatorilor persoane juridice atestate în vederea acoperirii tuturor necesitaților din domeniu;
r) propune editarea de publicații digitale și clasice pentru promovarea și protejarea monumentelor istorice, precum și a acelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
s) propune organizarea sau participarea la manifestări naționale și internaționale dedicate punerii în valoare, introducerii în circuite turistice, promovării monumentelor istorice, precum și a celor înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial;
t) asigură secretariatul Consiliului științific;

 

(3) Directorul de programe și proiectare pentru patrimoniul construit este subordonat Directorului General care îi poate stabili și alte atribuții cu caracter permanent sau temporar.
(4) În absența Directorului de programe și proiectare pentru patrimoniul construit activitatea direcției va fi condusa de către unul dintre șefii de serviciu/birou din subordine în baza dispoziției de delegare de competențe a Directorului general.

 

Art. 22.
(1) Directorul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital coordonează activitatea următoarelor compartimente: Serviciul evidența patrimoniului cultural mobil, Serviciul Patrimoniu Digital, Biroul evidența patrimoniului imaterial;
(2) Directorul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii /birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) asigură actualizarea permanentă a informațiilor destinate bazei naționale de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil clasat;
h) asigură buna desfășurare a activităților de actualizare a bazelor de date ale patrimoniului cultural mobil;
i) coordonează derularea programelor repartizate de conducerea instituției și răspunde de calitatea materialelor elaborate;
j) participă la activitatea de elaborare a propunerilor către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național de inițiere de acte normative în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, digital și imaterial;
k) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural mobil și imaterial, la solicitarea acestora;
l) constituie, întreține și dezvoltă biblioteci și arhive digitale pentru patrimoniul cultural mobil și imaterial;
m) răspunde de îndeplinirea funcției de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
n) colaborează cu Biroul de relații publice, publicații și petiții și Biroul IT pentru a stabili și actualiza structura, conținutul și aspectul grafic al web-site-ului instituției și furnizează acestora informațiile și datele cele mai recente, în scopul asigurării permanente a corectitudinii conținutului web-site-ului și a aplicațiilor aferente acestuia;
o) răspunde de reprezentarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;

 

(3) Directorul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital este subordonat Directorului General care îi poate stabili și alte acte administrative interne, și alte atribuții cu caracter permanent sau temporar.
(4) În absența Directorului Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil și imaterial activitatea direcției va fi condusă de către unul dintre șefii de serviciu/birou din subordine în baza dispoziției de delegare de competențe a Directorului General.

 

Art. 23.
(1) Directorul Direcției Economice coordonează activitatea Serviciului contabilitate, Serviciului financiar și a Serviciului Administrativ, care îi sunt subordonate.
(2) Directorul Direcției Economice are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce și răspunde de activitatea economică și administrativă a Institutului;
b) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
c) asigură și răspunde de gestionarea fondurilor instituției; elaborează și răspunde de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului;
d) contribuie la întocmirea proiectului anual de fundamentare a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, în vederea corelării acestuia cu bugetul de stat alocat prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului, prin colaborare cu ceilalți Directori ai institutului; în mod similar, contribuie la întocmirea altor programe pe care le gestionează Institutul;
e) coordonează monitorizarea analitică și sintetică, pe obiective, tipuri de lucrări și agenți economici, a plăților efectuate în baza contractelor încheiate pentru lucrările cuprinse în Programul Național de Restaurare anual, aprobat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
f) stabilește, împreună cu celelalte structuri, măsurile economice și organizatorice necesare pentru aducerea la îndeplinire a programelor aprobate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau a contractelor încheiate cu alte persoane fizice sau juridice;
g) identifică și propune conducerii Institutului căi și modalități de creștere a veniturilor extrabugetare în vederea diminuării sau eliminării subvențiilor acordate de la bugetul de stat, a creșterii gradului de autonomie economica a Institutului; contribuie la stabilirea priorităților în dezvoltarea instituției și a investițiilor ce urmează fi realizate anual;
h) analizează și avizează, din punct de vedere economic, contractele încheiate de Institut; aprobă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, contractele sau comenzile acceptate, cheltuielile de funcționare ale Institutului, consumurile de materiale și celelalte cheltuieli pentru servicii, conform reglementarilor legale;
i) coordonează organizarea circulației documentelor de evidență financiară și contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) analizează și avizează situațiile financiare trimestriale și anuale;
k) urmărește respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește modul de exercitare a controlului financiar preventiv;
l) asigură împreună cu directorul tehnic gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice; coordonează activitățile de încasare a contravalorii timbrului monumentelor istorice; asigură evidența financiară pentru sumele percepute, încasate și virate rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice;
m) asigură împreună cu directorul tehnic gestionarea fondurilor de creditare și urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving, în același scop; avizează contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;
n) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a Fondului de creditare;
o) coordonează desfășurarea fluentă a activităților administrative interne: secretariat, curierat, multiplicarea și/sau a documentațiilor, curățenia și igienizarea spatiilor sediilor Institutului;
p) coordonează transportul mijloacelor valorice și a personalului Institutului cu mijloacele de transport din dotare;
q) coordonează buna funcționare și întreținere a parcului auto propriu și monitorizează încadrarea în consumurile de combustibil legale; avizează propunerile de reparații curente și/sau capitale ale mijloacelor de transport; propune casarea mijloacelor fixe și/sau a obiectelor de inventar, conform legislației în vigoare;
r) răspunde de gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar administrativ și a celorlalte materiale intrate în gestiunea Institutului; coordonează aprovizionarea Institutului cu materiale necesare desfășurării activității instituției;
s) răspunde de derularea contractelor cu furnizorii de utilități și de servicii;
t) răspunde de lucrările de întreținere a sediului și a instalațiilor tehnice aferente – electrice, sanitare, canalizare, centrala termica și corpurile termice, gaze; propune luarea măsurilor necesare - tehnice, economice și administrative -, pentru derularea Programului Anual de Administrare, Întreținere și Protejare pentru imobilele aflate în administrarea Institutului aprobat;
u) propune Consiliului de Administrație completarea patrimoniului Institutului prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul parților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din țară și străinătate;
v) propune și urmărește efectuarea de reparații curente și/sau capitale ale sediului și instalațiilor aferente; coordonează asigurarea pazei și securității sediului Institutului, avizează planurile anuale de paza, conform normelor în vigoare;
w) organizează și răspunde de paza generală a tuturor bunurilor Institutului; verifică respectarea normelor legale în domeniul activității PSI și a protecției muncii;
x) propune măsuri pentru organizarea eficienta a activității din subordine; asigură și răspunde de colaborarea dintre compartimentele din subordine, dintre acestea și celelalte compartimente ale instituției; colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
y) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
z) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor din subordine și răspunde pentru aceasta.

 

(3) Directorul Direcției Economice este subordonat Directorului General care îi poate stabili și alte atribuții cu caracter permanent sau temporar.
(4) În absenta Directorului economic activitatea direcției va fi condusa de către unul dintre șefii de serviciu din subordine în baza dispoziției de delegare de competențe a Directorului General.

 


CAP. V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art. 24.
(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale specifice, Institutul are o structură organizatorică proprie, conform organigramei prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Ștatul de funcții și numărul de personal se actualizează și se aprobă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii.

Art. 25.
Pentru a se asigura eficiența și eficacitatea activității Institutului, acesta are în structura sa compartimente funcționale și de specialitate organizate la nivel de servicii și birouri precum și de alte compartimente ce pot fi constituite în funcție de nevoile specifice.

 

Art. 26.
(1) Biroul Juridic și avizarea contractelor are următoarele raporturi ierarhice: este subordonat Directorului general și are relații de colaborare, funcționale, pe orizontală cu toate celelalte compartimente din cadrul Institutului.
(2) Biroul Juridic și avizarea contractelor este condus de un Șef serviciu și are următoarele atribuții principale:

 

a) reprezintă interesele Institutului în fața organelor și instanțelor judecătorești, precum și în raporturile cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat;
b) formulează acțiunile civile, comerciale, plângerile penale, înaintându-le instanțelor judecătorești competente; formulează apărările, pune concluzii;
c) redactează căile de atac și orice alte acte necesare soluționării definitive și irevocabile a acțiunilor;
d) ia măsurile necesare pentru urmărirea și încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea titlurilor executorii și solicită luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat instituția;
e) ia măsurile necesare pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile;
f) prezintă săptămânal Directorului general un raport cu privire la situația dosarelor instrumentate;
g) urmărește aplicarea actelor normative în vigoare și asigură informarea legislativă a conducerii și personalului instituției;
h) asigură consilierea juridică a serviciilor/birourilor în activitatea specifică fiecărui compartiment;
i) studiază și prelucrează legislația nou apărută cu șefii de servicii/birouri care au responsabilități specifice de aplicare a noilor prevederi legale;
j) asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale instituției prin consultații și cereri cu caracter juridic, redactarea de opinii juridice la solicitarea scrisă a serviciilor/birourilor din cadrul Institutului cu privire la aspectele legale ale activității Institutului;
k) întocmește sau avizează după caz proiecte de regulamente, instrumente de prezentare, ordine și orice acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Institutului;
l) asigură și avizează din punct de vedere al legalității actele prin care instituția este implicată în raporturi juridice cu terții;
m) redactează contractele care sunt în legătură cu activitatea curenta a instituției și le supune aprobării conducerii instituției;
n) asigură respectarea legalității procedurilor de achiziție publică, prin participarea în cadrul comisiilor constituite în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;
o) asigură informarea compartimentului de specialitate asupra modificărilor survenite și asupra aplicării normelor legale privind achizițiile publice, acordă sprijin de specialitate în întocmirea corespondentei specifice;
p) avizează și răspunde din punct de vedere juridic de contractele de proiectare și asistentă tehnică, de contractele de execuție, precum și de contractele de componente artistice;
q) în cadrul activității de avizare va urmări în permanență incidența cadrului legal asupra clauzelor contractuale și va propune după caz modificarea acestora;
r) urmărește respectarea clauzelor contractuale și propune conducerii aplicarea majorărilor de întârziere în cazul nerespectării termenelor contractuale, precum și alte măsuri legale;
s) urmărește constituirea legală și în termen a garanțiilor pentru buna execuție și a garanțiilor bancare pentru returnarea avansului, după caz, precum și eliberarea acestora;
t) propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;
u) verifică și urmărește îndeplinirea obligațiilor legale privind eliberarea documentelor constatatoare ce conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale ale executanților, proiectanților etc. și acoperirea eventualelor prejudicii, cauzate de aceștia;
v) îndeplinește orice alte atribuții în domeniu de activitate;
w) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(3) Atribuțiile Biroului Juridic și avizarea contractelor se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu atribuțiile prevăzute în fișele de post ale personalului angajat în cadrul acestui serviciu, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 27.
(1) Biroul Atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor are următoarele raporturi ierarhice: este subordonat Directorului general și are relații de colaborare, funcționale, pe orizontală cu toate celelalte compartimente din cadrul Institutului.
(2) Biroul Atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor este condus de un șef de birou și are următoarele atribuții principale:

 

a) asigură gestionarea și evidența dosarelor de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul monumentelor istorice;
b) analizează conținutul dosarelor de atestare depuse de persoanele fizice, din punctul de vedere al documentațiilor pe care trebuie sa le conțină și al valabilității acestora la data înregistrării cererii de atestare. Documentele ce formează conținutul dosarului de atestare sunt cele ce atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 11, art. 12 și art. 13 din Normele metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2495/2010, astfel cum sunt enumerate de art. 14 din aceleași Norme;
c) înregistrarea într-un registru special a cererilor de atestare, a adreselor de completare a documentațiilor, precum și consemnarea, la rubrica corespunzătoare, a restituirii, la cerere, a dosarelor de atestare, către solicitanții respinși;
d) solicită completarea dosarelor de atestare în cazul în care acestea nu conțin toate documentele sau nu au fost transmise în forma prevăzută de norma legală în vigoare. Comunicarea cu privire la completarea dosarelor se transmite în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora,
e) întocmește referatul de verificare cu privire la documentele conținute în dosarul de atestare și îl înaintează, la data întrunirii în sesiune de lucru, Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, denumita în continuare Comisia;
f) întocmește, în ordinea cronologica a datei depunerii complete a documentațiilor, lista persoanelor fizice ce solicita atestarea în domeniul monumentelor istorice și o înaintează Comisiei;
g) asigură convocarea Comisiei astfel încât aceasta sa se pronunțe asupra cererii de atestare în cel mult 30 de zile de la data depunerii complete a documentației, potrivit normelor legale incidente în materie; asigura afinarea pe site-ul oficial al instituției a informațiilor privind data și ora de desfășurare a sesiunii lunare de lucru a Comisiei, precum și componenta membrilor acesteia și ordinea de lucru;
h) în cazul în care Comisia solicita completarea dosarului de atestare cu documentații referitoare la calificarea profesionala și experiența în domeniu a candidatului, i se comunica solicitarea Comisiei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței de lucru, cu recomandarea de a se depune completările solicitate până la proxima sesiune de atestare;
i) comunică în scris persoanelor fizice interesate dispozițiile de acordare a certificatelor de atestare, respectiv dispozițiile de respingere a atestării, în termen de 30 de zile de la sesiune de atestare;
j) asigură actualizarea permanentă a datelor din registrele publice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici din domeniul monumentelor istorice, pe site-ul oficial al Institutului, care vor fi preluate și pe site-ul oficial al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național; comunica, la solicitarea Comisiei, data, ora de desfășurare a sesiunilor de atestare și lista persoanelor programate pentru atestare, prin afișare la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia, cu 14 zile înainte de desfășurarea sesiunii de atestare;
k) întreține și asigură baza de date a specialiștilor și registrul experților în domeniul protecției monumentelor istorice și a patrimoniului cultural mobil;
l) asigură secretariatul Comisiei întrunită în sesiune de lucru și realizează următoarele operațiuni administrative în legătură cu activitatea Comisiei: asigura consemnarea prin Procesul-verbal de ședință a membrilor prezenți, a punctelor de vedere ale membrilor Comisiei asupra ordinii de lucru, precum și alte aspecte cu privire la legala întrunire și desfășurare a sesiunii de lucru;
m) stabilește ordinea de lucru a Comisiei; asigură gestionarea proceselor-verbale și a celorlalte documente de ședință ce cuprind punctele de vedere ale membrilor Comisiei asupra analizării cererii de atestare a candidaților; asigura arhivarea proceselor-verbale de ședință într-un registru special de procese-verbale; asigura redactarea hotărârilor Comisiei de acordare sau de respingere a acordării atestării în domeniul/domeniile solicitate și le înaintează membrilor Comisiei spre însușire și semnare; asigura emiterea certificatelor de atestare pentru specialiști, experți și verificatori tehnici; asigura înscrierea persoanelor fizice atestate în Registrul specialiștilor și Registrul experților și verificatorilor tehnici din domeniul monumentelor istorice, cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, potrivit Legii nr. 677/2001, cu completările și modificările ulterioare; comunica modelul stampilei de specialist sau expert candidaților care au obținut calitatea de specialist, expert sau verificator tehnic;
n) asigură orice alte operațiuni administrative prealabile pentru facilitarea activității Comisiei;
o) asigură întocmirea dispozițiilor de acordare sau de respingere a atestatelor, pe baza hotărârii Comisiei, care se emit sub semnătura Directorului general;
p) convoacă Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în acest scop prin dispoziție a Directorului general, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii lor; comunica petentului dispoziția de soluționare a contestației, cu precizarea căilor legale de contestare judiciară;
q) convoacă Comisia în afara sesiunilor lunare de lucru pentru analiza cazurilor de nerespectare a atribuțiilor și răspunderilor ce revin specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, conform prevederilor din Normele metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2495/2010;
r) propune Comisiei modalitățile legale de aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale – Directiva 2005/36/CE,
s) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(3) Atribuțiile Biroul Atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 28.
(1) Biroul audit public intern are următoarele raporturi ierarhice: este subordonat Directorului General și are relații de colaborare, funcționale, pe orizontală cu toate celelalte compartimente din cadrul Institutului.
(2) Biroul audit public intern este condus de un șef de birou și are următoarele atribuții principale:

 

a) asigură și consiliază conducerea Institutului în ceea ce privește buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice;
b) efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Institutului sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta, eficacitate și economicitate;
c) elaborează, pe baza evaluării riscurilor asociate activităților INP, a sugestiilor directorului general și ținând cont de recomandările organelor de control, proiectul planului de audit intern și îl supune aprobării directorului general;
d) elaborează norme metodologice specifice instituției și carta auditului intern în cadrul Institutului și le supune avizării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
e) auditează, cel puțin o data la 3 ani fără a se limita la acestea, următoarele activități:

 

• angajamente bugetare și legale din care deriva direct sau indirect obligații de plata, inclusiv din fondurile comunitare
• plățile asumate prin angajamente bugetare și legale , inclusiv din fondurile comunitare
• alocarea creditelor bugetare
• sistemul contabil și fiabilitatea sa
• sistemul de luare a deciziilor
• sistemul de conducere și control precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme
• constituirea veniturilor proprii
• sistemul informatic;

 

f) elaborează raportul anual al activității de audit desfășurata în cadrul INP;
g) în cazul constatării unor neregularități semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general și structurii de control intern abilitate;
h) auditul intern desfășoară și auditări ad-hoc respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual aprobat, la propunerea directorului general sau a Consiliului de administrație;
i) auditorii interni au acces la toate datele și informațiile inclusiv la cele în format electronic, elaborate de personalul de conducere și cel de execuție din structurile auditate;
j) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(3) Atribuțiile Biroului audit public intern se completează cu dispozițiile legale incidente în materie.

 

Art. 29.
(1) Biroul fond documentar are următoarele raporturi ierarhice: este subordonat Directorului General și are relații de colaborare, funcționale, pe orizontală cu toate celelalte compartimente din cadrul Institutului.
(2) Biroul fond documentar este condus de un șef de birou, cu următoarele atribuții principale:

 

a) administrează, păstrează, întreține și răspunde de buna gestionare a fondului documentar al patrimoniului cultural, care cuprinde: arhiva monumentelor istorice din România, arhivele de documente și imagini pe suport clasic și digital, fototeca monumentelor istorice, precum și fototeca istorică a patrimoniului cultural mobil, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publica a statului român;
b) ia măsuri de conservare, protejare și gestionare în condiții corespunzătoare a arhivei patrimoniului cultural din România și propune achiziționarea de documentații din domeniul de activitate;
c) completează arhiva patrimoniului cultural din România, care se afla în administrarea sa, cu documentații, reprezentând proiecte, expertize sau orice alte documente de acest fel;
d) asigură exploatarea, în condițiile legii, a bunurilor pe care le are în administrare;
e) urmărește circuitul documentațiilor și lucrărilor aflate în gestiune, pentru administrarea în bune condiții a acestora;
f) propune și asigură accesul persoanelor fizice și juridice de drept public și privat, în condițiile legii, la fondul documentar gestionat de Institut. Accesul public este reglementat prin regulamentul de ordine interioară și prin regulamentul arhivei, care va fi afișat pe site-ul oficial al instituției;
g) fundamentează oportunitatea preluării unor documentații cu specific, oferite prin donații sau transfer de la alte organisme publice sau private de profil;
h) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(5) Atribuțiile Biroului fond documentar se completează cu dispozițiile legale incidente în materie.
(6) În absenta șefului Biroului fond documentar activitatea biroului va fi condusă de o persoană desemnată în baza dispoziției de delegare de competențe emisă de Directorul general.

 

Art. 30.
(1) Biroul personal și organizarea muncii are următoarele raporturi ierarhice: este subordonat Directorului general și are relații de colaborare, funcționale, pe orizontală cu toate celelalte compartimente din cadrul Institutului.
(2) Biroul personal și organizarea muncii este condus de un șef de birou și are următoarele atribuții principale:

 

a) organizează concursurile și examenele pentru ocuparea posturilor vacante, de execuție și de conducere, la nivelul Institutului conform procedurilor stabilite prin normativele în vigoare, în funcție de specialitate, atestare, capacitate, aptitudini, experiența;
b) ia măsurile necesare pentru încadrarea corespunzătoare a personalului nou angajat și întocmește contractele individuale de muncă și documentația necesară conform prevederilor legale;
c) întocmește și completează dosarul de personal pentru fiecare dintre salariați și îl păstrează, în bune condiții, la sediul Institutului;
d) eliberează la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat copii ale documentelor existente în dosarul de personal, copii ale paginilor din registrul electronic Revisal;
e) întocmește actele adiționale și informările la contractele individuale de munca ale salariaților Institutului;
f) transmite la ITM, în termen legal, informațiile referitoare la angajarea și încetarea raporturilor de munca ale angajaților Institutului;
g) completează și actualizează Registrul general de evidenta al angajaților instituitei, care va cuprinde datele de identificare a tuturor salariaților, elementele ce caracterizează contractele de munca ale acestora, situațiile care intervin pe durata desfășurării relațiilor de muncă în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;
h) elaborează statul de funcții cu respectarea numărului maxim de posturi aprobat și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate, pe care îl supune dezbaterii Consiliului de Administrație și care se transmite de către Directorul general spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național; elaborează statele nominale de personal;
i) actualizează statul nominal de funcții al Institutului, în raport cu modificările intervenite în structura de personal sau în ceea ce privește drepturile salariale;
j) calculează premiile anuale, conform prevederilor legale în vigoare;
k) ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a celor fără salariu, asigurându-se că fiecare salariat se încadrează în numărul total de zile prevăzut de legislația în vigoare;
l) elaborează și gestionează documentația prevăzută de reglementările în vigoare referitoare la salarizare și la alte drepturi cuvenite personalului din cadrul Institutului (gestionarea fiselor de post, determinarea punctajului total realizat de angajați în urma evaluării performantelor profesionale individuale, gestionarea fiselor de evaluare a angajaților), în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare, conform prevederilor legale;
m) gestionează fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale și întocmește lista personalului care îndeplinește condițiile de promovare în grade sau trepte profesionale pe care o comunica direcției economice în vederea stabilirii evaluării impactului financiar al promovărilor;
n) supune aprobării Directorului General programarea anuala a concediilor legale de odihna pentru angajații Institutului, și urmărește modul de respectare a acesteia;
o) gestionează și monitorizează activitatea de formare și perfecționare profesională a personalului Institutului, potrivit legii;
p) eliberează la solicitarea angajatului documente care atesta activitatea desfășurată de acesta, vechimea în munca, în funcție, în specialitate;
q) eliberează adeverințe de vechime în munca și sporuri, precum și copii după actele din dosarele profesionale sau alte documente solicitate de către salariații sau foștii salariați ai Institutului;
r) identifică persoanele care au îndeplinit cumulativ condițiile de pensionare și întocmește dosarele de pensionare pentru angajații Institutului, conform prevederilor legale;
s) furnizează informațiile și documentația necesare întocmirii și fundamentării anexei la legea bugetului de stat, ori de cate ori intervin solicitări ale direcției de specialitate din cadrul ministerului vizând acest domeniu;
t) elaborează și depune, la termenele stabilite, statisticile privind activitatea de resurse umane;
u) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(3) Atribuțiile Biroului personal și organizarea muncii se completează cu dispozițiile legale incidente în materie precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea Institutului.

 

Art. 31.
(1) Biroul IT are următoarele raporturi ierarhice: este subordonat Directorului general și are relații de colaborare, funcționale, pe orizontală cu toate celelalte compartimente din cadrul Institutului.
(2) Biroul IT este condus de un șef de birou și are următoarele atribuții principale:

 

a) asigură administrarea serverelor locale ale institutului, configurarea și întreținerea rețelei locale de computere, atât a elementelor hardware, cat și a sistemelor de operare software, implementează măsurile de securitate a informațiilor și monitorizează fluidizarea traficului de rețea, securizarea accesului la Internet, optimizarea funcționarii stațiilor de lucru și supervizarea programelor care rulează pe servere;
b) supraveghează și coordonează baza de date care conține Lista Monumentelor Istorice și a celorlalte baze de date aferente acesteia;
c) promovează și proiectează aplicații software, ca și alte module informatice necesare activităților institutului;
d) realizează analize informatice, proiectează și gestionează aplicația intranet pentru administrarea de conținut în scopul asigurării de facilități superioare privind managementul documentelor din cadrul institutului;
e) proiectează împreună cu Biroul Relații publice, publicații și petiții structura detaliată, conținutul și aspectul grafic al web-site-ului instituției, preia de la toate direcțiile, serviciile și birourile informațiile și datele cele mai recente în scopul administrării conținutului, asigură și implementează actualizările curente și menține contactul permanent cu furnizorii de servicii Internet;
f) colaborează cu toate celelalte compartimente în scopul bunei desfășurări a activităților specifice institutului.

 

(3) Atribuțiile Biroului IT se completează cu dispozițiile legale incidente în materie precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea Institutului.

 

Art. 32.
(1) Direcția tehnică și de restaurare a monumentelor istorice este condusă de un Director subordonat Directorului general și are relații funcționale de colaborare pe orizontală cu celelalte direcții și compartimente funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(2) În cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice activitatea se desfășoară în cadrul a patru servicii și a trei compartimente conduse de șefi serviciu.
(3) Atribuțiile Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice se completează cu dispozițiile legale incidente, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 33.
(1) Serviciul achiziții publice și contracte funcționează în cadrul Direcției tehnice și de Restaurare a Monumentelor Istorice și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții și are în subordine trei compartimente.
(2) Serviciul achiziții publice și contracte are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul achiziții publice și contracte are următoarele atribuții principale:

 

a) verifică aplicarea reglementarilor tehnice, a normelor, normativelor și dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, procedurile de achiziție publică necesare în vederea atribuirii lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, datele transmise către Ministerul Finanțelor Publice referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziții publice;
b) propune orice alte măsuri pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor privind achizițiile publice;
c) asigură elaborarea programului anual al achizițiilor publice al Institutului;
d) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe;
e) verifică documentele necesare încheierii contractelor aferente intervențiilor la obiectivele monumente istorice, cuprinse în programele gestionate de Institutul Național al Patrimoniului sau a contractelor care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Institutului și le transmite Biroului juridic și avizarea contractelor pentru redactarea contractelor;
f) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu Directorul Tehnic și Directorul Economic, de stadiul valoric și fizic al realizării lucrărilor de proiectare – restaurare – consolidare sau de componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și pe agenți economici;
g) propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;
h) asigură buna desfășurare a activității de verificare a documentațiilor de proiectare, a documentațiilor de specialitate predate și vizează referate de verificare ale acestora;
i) coordonează activitatea compartimentelor din subordine;

 

(4) Atribuțiile serviciului achiziții publice și contracte se completează cu dispozițiile legale incidente în materie precum și cu atribuțiile prevăzute în fișele de post ale personalului angajat în cadrul acestui serviciu, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

(A) Compartimentul achiziții publice funcționează în cadrul Serviciului Achiziții Publice și Contracte.
Compartimentul achiziții publice are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
Compartimentul achiziții publice are următoarele atribuții principale:

 

a) asigură aplicarea reglementarilor tehnice, a normelor, normativelor și dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice din domeniul monumentelor istorice, precum și a normelor, normativelor și dispozițiilor legale din domeniul construcțiilor, inclusiv cele privind componentele artistice, care devin incidente în activitatea desfășurată;
b) organizează procedurile de achiziție publică necesare în vederea atribuirii lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, conform legii;
c) întocmește documentația de atribuire pentru toate procedurile de achiziții publice organizate de Institut;
d) asigură întocmirea formalităților de publicitate și comunicare pentru procedurile organizate și transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;
e) asigură formalitățile de derulare a procedurilor de achiziții publice: publicarea în SEAP a anunțurilor, primirea documentațiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situațiilor legate de contestații.
f) asigură întocmirea și transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziții publice;
g) constituie și păstrează documentațiile privind achizițiile publice și asigură accesul la acestea în condițiile legii;
h) participă la elaborarea programului anual al achizițiilor publice al Institutului,
i) propune orice alte măsuri pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor privind achizițiile publice;
j) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe pe care le gestionează Institutul, în colaborare cu directorii și celelalte servicii cu atribuții în acest domeniu de activitate;
k) verifică ofertele contractuale anuale tarifări de proiectare și de asistență tehnică.

 

Atribuțiile Compartimentului achiziții publice se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

(B) Compartimentul contracte funcționează în cadrul Serviciului achiziții publice și contracte.
Compartimentul Contracte are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
Compartimentul Contracte are următoarele atribuții principale:

 

a) Pregătește documentele necesare încheierii contractelor aferente intervențiilor la obiectivele monumente istorice, cuprinse în programele gestionate de Institutul Național al Patrimoniului. Contractele se încheie pe baza rapoartelor de atribuire care fac parte din documentația de atribuire;
b) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe pe care le gestionează Institutul, în colaborare cu directorii și celelalte servicii cu atribuții în acest domeniu de activitate;
c) transmite documentațiile de proiectare și celelalte documentații de specialitate Compartimentului verificare proiecte, documentații, în vederea verificării conformității cu specificațiile tehnice aplicabile în domeniu, precum și Compartimentului achiziții publice în vederea verificării corectei aplicări a coeficienților de calcul economic și de fundamentare a tarifării lucrărilor. Pe baza referatelor de verificare întocmite de Compartimentul verificare proiecte, documentații, documentațiile se transmit Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în vederea avizării în Comisia Națională a Monumentelor Istorice.
d) întocmește borderourile și verifică documentele justificative privind plata lucrărilor de proiectare, asistență tehnică și a documentațiilor de specialitate a componentelor artistice, pe baza avizelor emise de compartimentele de specialitate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național – Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Consiliul Tehnico-Economic;
e) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu șeful Serviciului achiziții publice și contracte, de stadiul realizării lucrărilor de proiectare – restaurare – consolidare/ componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și pe agenți economici;
f) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu șeful Serviciului achiziții publice și contracte, de stadiul valoric al lucrărilor de asistență tehnică contractate, pe fiecare obiectiv - monument istoric și pe agenți economici;
g) urmărește respectarea clauzelor contractuale și propune conducerii aplicarea majorărilor de întârziere în cazul nerespectării termenelor contractuale, precum și alte măsuri legale;
h) urmărește deschiderea conturilor de garanție de bună execuție conform clauzelor contractuale și a legislației în vigoare.
i) urmărește constituirea legală și în termen a garanțiilor de bună execuție și a garanțiilor bancare pentru returnarea avansului, după caz, aferente contractelor de prestări servicii de proiectare, precum și eliberarea acestora în condițiile legii.
j) pregătește documentele necesare încheierii contractelor având ca obiect prestarea de către Institut a serviciilor de consultanță, expertizare, cercetare, proiectare și punere în valoare a monumentelor istorice, a contractelor care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Institutului.
k) propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;
l) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

Atribuțiile Compartimentului Contracte se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

(C) Compartimentul verificare proiecte, documentații funcționează în cadrul Serviciului achiziții publice și contracte.
Compartimentul verificare proiecte, documentații are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Serviciului și Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
Compartimentul verificare proiecte, documentații are următoarele atribuții principale:

 

a) verifică documentațiile de proiectare/documentațiile de specialitate predate, din punct de vedere al conținutului tehnic, al respectării parametrilor tehnici, al normelor, normativelor și reglementărilor legale în vigoare;
b) întocmește referate de verificare a documentațiilor predate, prin care solicită proiectantului general sau proiectantului de specialitate, completări și/sau modificări ale documentației tehnice, conform normelor, normativelor și reglementărilor legale în vigoare și urmărește introducerea acestora în documentație;
c) verifică introducerea în documentația de proiectare a condițiilor care decurg din avizele Ministerului Culturii și Patrimoniului Național – Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Consiliul Tehnico – Economic, precum și din celelalte avize și acorduri emise de către organele și/sau instituțiile în drept;
d) verifică documentațiile de specialitate din punct de vedere al propunerilor economice, care trebuie să respecte prevederile contractuale
e) verifică corectitudinea coeficienților legali introduși în documentația economică, conform legislației în vigoare;
f) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

Atribuțiile Compartimentului verificare proiecte, documentații se completează cu dispozițiile legale incidente în materie precum și cu atribuțiile prevăzute în cadrul acestui compartiment, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de către conducerea institutului.

 

Art. 34.
(1) Serviciul tehnic (producție) funcționează în cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul tehnic (producție) are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul tehnic (producție) are următoarele atribuții principale:

 

a) verifică anual devizele rest de executat întocmite de către operatorii economici pentru obiectivele monumente istorice finanțate prin programele gestionate de către Institut și le transmite Biroului contracte și Serviciului control și supraveghere șantiere;
b) întocmește în colaborare cu serviciile din cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice, precum și cu celelalte direcții din cadrul institutului, Programul Național de Restaurare și alte programe pe care le gestionează Institutul;
c) fundamentează necesarul de fonduri și/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea și/sau finalizarea execuției lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice;
d) monitorizează permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu Serviciul financiar, Serviciul contabilitate, Biroul contracte și Serviciul control și supraveghere șantiere, stadiul lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și operatori economici;
e) verifică situațiile de lucrări întocmite de către operatorii economici și acceptate la plată de către diriginții de șantier privind încadrarea în valorile alocate anual;
f) verifică concordanța dintre cantitățile și prețurile unitare înscrise în situațiile de lucrări cu cele din devizele contractate;
g) Verifică documentele justificative ce însoțesc situațiile de lucrări: contract / act adițional, copie caiet atașament, liste de consumuri de materiale, manoperă, utilaj, transport, copii ale facturilor de materiale și de închiriere a utilajelor, CD cu imagini reprezentative din timpul execuției lucrărilor și, acolo unde este cazul, dispoziții de șantier, note de comandă suplimentară și note de renunțare aprobate de către comisia din cadrul Institutului.
Situațiile de lucrări se prezintă, de regulă, lunar spre a fi verificate și se depun la Serviciul Tehnic (Producție) numai după ce lucrările au fost verificate și acceptate la plată de către diriginții de șantier și vizate de către proiectantul lucrării, ca o condiție pentru a fi acceptate la plata de către Institut;
h) Solicită operatorilor economici executanți ai lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice, atunci când este cazul, corectarea și, după caz, completarea situațiilor de lucrări;
i) Întocmește, pe baza situațiilor de lucrări verificate, borderourile și anexele necesare înaintării acestora la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și/sau la Serviciul Financiar al Institutului. spre aprobare și decontare;
j) Transmite Serviciului financiar situațiile de lucrări necesare evidențierii scăderii materialelor aflate în custodia antreprenorilor;
k) După efectuarea recepțiilor, întocmește, în condițiile legii, documentele pentru deblocarea garanțiilor de bună execuție pe obiectiv și operatori economici;
l) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Serviciului tehnic (producție) se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 35.
(1) Serviciul verificare și supraveghere șantiere funcționează în cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice și este condus de un șef de serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul control și supraveghere șantiere are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul control și supraveghere șantiere îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

a) asigură, prin diriginții de șantier, asistența tehnică de specialitate și coordonarea lucrărilor de consolidare – restaurare pentru obiectivele monumente istorice finanțate din fonduri publice gestionate de către Institut sau de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
b) prestează servicii de specialitate, prin diriginții de șantier atestați în domeniu, pentru activități de protejare a monumentelor istorice deținute de alte instituții publice și unități de drept public și/sau privat, în condițiile legii;
c) urmărește execuția lucrărilor de consolidare – restaurare și de componente artistice și monitorizează asistența tehnică acordată pe șantier de către proiectantul general și/sau de specialitate;
d) verifică și răspunde, potrivit competențelor legale, de activitatea executanților restauratori, desfășurată pe șantierele finanțate din fonduri derulate prin Institut;
e) verifică și vizează documentele justificative privind asistența tehnică acordată pe șantier de către proiectantul general și/sau de specialitate;
f) verifică, avizează și răspunde, potrivit dispozițiilor legale, prin diriginții de șantier, de executarea corespunzătoare, cantitativă și calitativă, a lucrărilor de arhitectură, construcții - instalații și a componentelor artistice la obiectivele monumente istorice, finanțate din fonduri publice gestionate de către Institut;
g) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
h) fundamentează necesarul de fonduri și/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea și/sau finalizarea execuției lucrărilor de consolidare – restaurare și de componente artistice;
i) propune organizarea comisiilor de recepție a lucrărilor executate în condițiile legii.

 

(4) Atribuțiile Serviciului control și supraveghere șantiere se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de către conducerea institutului.

 

Art. 36.
(1) Serviciul taxa de timbru a monumentelor istorice funcționează în cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul taxa de timbru a monumentelor istorice are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul taxa de timbru a monumentelor istorice are următoarele atribuții principale:
 

 

a) gestionează sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulterioare;
b) întocmește situația obligațiilor de plată, pe plătitori, a contravalorii timbrului monumentelor istorice, conform declarațiilor lunare transmise de agenții economici. și colaborează cu Direcția Economică în vederea corectitudinii încasărilor și plăților timbrului monumentelor istorice;
c) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a timbrului monumentelor istorice;
d) analizează și evaluează, conform prevederilor legale, documentațiile prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat, în vederea obținerii de credite pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;
e) propune prioritățile de creditare și fundamentează necesarul de credite;
f) întocmește contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;
g) urmărește derularea fondurilor de creditare și rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving;
h) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de Gestiune a Fondului de creditare;
i) înaintează conducerii instituției propuneri privind oportunitățile de creditare și întocmește, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate ale instituției, propunerile de finanțare a unor programe de restaurare din fondurile colectate din taxa timbrului monumentelor istorice;
j) propune organizarea de manifestări culturale, științifice și de popularizare a monumentelor istorice, în cooperare cu proprietarii sau administratorii lor;
k) participă la programe și proiecte culturale finanțate din fondurile colectate din taxa timbrului monumentelor istorice;
l) Efectuează controlul privind aplicarea prevederilor legale în legătură cu obligațiile de plată a timbrului monumentelor istorice, precum și a penalităților (majorărilor de întârziere) și aplică amenzile conform art. 55, alin (1), lit. c) din Legea 422/2001 republicată;
m) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Serviciului taxa de timbru a monumentelor istorice se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 37.
(1) Direcția de cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil este condusă de un Director subordonat Directorului general și are relații funcționale de colaborare pe orizontală cu celelalte direcții și compartimente funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(2) În cadrul Direcției de cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și a unui birou conduse de șef serviciu, respectiv de șef birou.
(3) Atribuțiile Direcției de cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 38.
(1) Serviciul cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural arhitectural funcționează în cadrul Direcției de cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural arhitectural are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul cercetare evidenta și inventariere a patrimoniului cultural arhitectural are următoarele atribuții principale:

 

a) elaborează și propune actualizarea periodica a Listei Monumentelor Istorice –categoriile monumente de arhitectură, monumente de for public și monumente memoriale/funerare;
b) elaborează și actualizează Lista Monumentelor Istorice declasate;
c) cercetează, inventariază, clasează și tine evidenta monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
d) analizează, verifică, actualizează și arhivează fisele de inventariere ale monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
e) fundamentează și propune declanșarea unor proceduri de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol, elaborează dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
f) participă la elaborarea documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
g) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
h) acorda asistenta de specialitate și coordonează activitatea de întocmire a fiselor de inventariere sau a dosarelor de clasare/declasare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
i) organizează și gestionează baza națională de date a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
j) răspunde de elaborarea de studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților în domeniul monumentelor istorice și asigură centralizarea și prelucrarea datelor privind inventarierea, intervențiile la monumente, starea de conservare etc.;
k) solicita și primește, conform prevederilor legale în vigoare, de la autoritățile și instituțiile publice, precum și de la persoanele fizice și juridice de drept privat cu activități în domeniu, date și documente necesare atribuțiilor ce îi revin;
l) participă la fundamentarea Planului Național de Restaurare;
m) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural arhitectural, repartizate de conducerea instituției;
n) participă la elaborarea metodologiilor, normativelor și reglementarilor în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
o) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor instituții ale administrației publice centrale sau locale, care au incidenta cu domeniul monumentelor istorice sau a zonelor de protecție;
p) elaborează studii asupra corelării cu reglementările internaționale în domeniul monumentelor istorice;
q) colaborează cu instituții reprezentative din domeniul protejării monumentelor istorice, în special cu cele din Uniunea Europeană, în vederea identificării programelor și racordării conceptelor, tehnicilor și tehnologiilor, a metodologiilor și normativelor specifice protejării monumentelor istorice;
r) asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidenta monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
s) arhivează, inventariază și clasează operativ toate documentațiile – original sau copii, inclusiv pe suport electronic, provenite din propriile arhive, din rețeaua de instituții subordonate Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și de la alte instituții cu atribuții în domeniu;
t) acordă asistentă de specialitate și coordonează activitatea de formare a bazei de date la nivelul rețelei teritoriale;
u) realizează baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber – ETNOMON;
v) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Serviciului cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural arhitectural se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 39.
(1) Serviciul cercetare, evidență și inventariere a siturilor arheologice funcționează în cadrul Direcției cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul cercetare evidență și inventariere a siturilor arheologice are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul cercetare evidență și inventariere a siturilor arheologice are următoarele atribuții principale:

 

a) elaborează și propune actualizarea periodica a Listei Monumentelor Istorice – categoria arheologie;
b) cercetează, inventariază, clasează și tine evidenta monumentelor istorice – categoria arheologie;
c) analizează, verifică, actualizează și arhivează fisele de inventariere ale monumentelor istorice din secțiunea arheologie;
d) organizează și gestionează baza naționala de date a monumentelor istorice – categoria arheologie;
e) actualizează baza națională de date a Repertoriului Arheologic Național (RAN) și sistemul informațional geografic aferent
f) actualizează sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice (ACERA);
g) participă la elaborarea metodologiilor, normativelor și reglementarilor în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice – categoria arheologie;
h) asigurară subsistemului de evidență tehnică, economică și juridică pentru identificarea și delimitarea limitelor bunurilor imobile declarate monumente istorice, realizarea directă sau prin deținătorii de monumente istorice, a planurilor fotogrammetrice; arhivarea și îmbogățirea Bazei de date a înregistrărilor fotogrammetrice aeriene și terestre a monumentelor istorice;
i) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în activitatea de inventariere și de cadastru a patrimoniului arheologic.
j) coordonează programele de identificare, înregistrare și descriere a terenurilor și celorlalte bunuri, imobile prin natura lor, aparținând ansamblurilor declarate monumente istorice, măsurarea și reprezentarea lor pe hărți, precum și înregistrarea pe suporturi informatice;
k) primește informații de la Cadastrul General și de la celelalte cadastre de specialitate și transmite propriile informații la Cadastrul General; înregistrarea și verificarea cu mijloace proprii sau prin colaborare, a limitelor bunurilor imobile reprezentând ansambluri și situri istorice;
l) realizează, din inițiativă proprie sau la comanda diverșilor beneficiari, cercetări arheologice și investigații arheologice de teren;
m) asigură suport tehnic, controlează și avizează de principiu cercetările arheologice pentru obiectivele restaurare prin Planul Național de Restaurare;
n) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural arheologic, repartizate de conducerea instituției;
o) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în activitatea de inventariere și de cadastru a siturilor arheologice.
p) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Serviciului cercetare, evidență și inventariere a siturilor arheologice se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 40.
(1) Biroul Relații publice, publicații și petiții funcționează în cadrul Direcției de cercetare, evidență și inventariere a patrimoniul cultural imobil și este condus de un șef birou subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Biroul Relații publice, publicații și petiții are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Biroul Relații publice, publicații și petiții are următoarele atribuții principale:

 

a) întocmește sumarele, asigura redactarea, editarea și difuzarea Revistei monumentelor istorice, Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice, editează Cronica Cercetărilor Arheologice și alte publicații de specialitate, aprobate de Consiliul științific de redacție prin Comitetul de redacție alcătuit din editor, tehnoredactor și membrii din cadrul institutului desemnați de Directorul general;
b) propune, editează pe orice tip de suport și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, în condițiile legii;
c) propune, organizează și participa la manifestări culturale, științifice și de popularizare a monumentelor istorice, în cooperare cu proprietarii sau administratorii lor, precum și cu alte organisme recunoscute, din domeniu;
d) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice precum și a zonelor de protecție a acestora și propune, în acest sens, colaborarea Ministrului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
e) elaborează modele de proiecte și studii pilot de marketing privind punerea în valoare a monumentelor istorice și zonelor protejate, în vederea integrării lor în circuitul economic, cultural și turistic;
f) selectează și propune publicarea unor modele de programe și proiecte naționale și internaționale referitoare la domeniul monumentelor istorice, în vederea aplicării lor;
g) urmărește realizarea de aplicații pentru programe și proiecte naționale și internaționale;
h) ține evidența specială a instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor ce acționează în domeniul de competență a ministerului;
i) participă la programe și proiecte culturale;
j) asigură evidența petițiilor în limitele de competență ale Institutului;
k) organizează și repartizează petițiile primite, întocmite și transmise la nivelul Institutului;
l) întocmește periodic, la solicitarea conducerii institutului, informări privind problematica și principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului;
m) realizează expedierea răspunsurilor către toți petiționarii care au adresat solicitări soluționate în cadrul institutului;
n) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Biroului relații publice, publicații și petiții se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 41.
(1) Direcția de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil este condusă de un Director subordonat Directorului General și are relații funcționale de colaborare pe orizontală cu celelalte direcții și compartimente funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(2) În cadrul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și a două birouri conduse de șef serviciu, respectiv, de șef birou.
(3) Atribuțiile Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu atribuțiile prevăzute în fișele de post ale personalului angajat în cadrul acestei direcții, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 42.
(1) Serviciul programe, cercetare, proiectare, promovare a patrimoniului cultural imobil funcționează în cadrul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul programe, cercetare, proiectare, promovare a patrimoniului cultural imobil are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul programe, cercetare, proiectare, promovare a patrimoniului cultural imobil are următoarele atribuții principale:

 

a) elaborează și coordonează întocmirea de proiecte tehnice, de studii istorice și de specialitate pentru elaborarea documentațiilor tehnice în domeniul protejării monumentelor istorice, pe baza acordurilor – cadru sau a contractelor de prestări servicii încheiate de instituție cu beneficiarii de drept sau cu alte organisme publice și private, implicate în acțiuni de protejare a monumentelor istorice;
b) coordonează activitatea de participare la programe și proiecte interne și internaționale care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural;
c) elaborează modele și studii de reconversie și revitalizare de monumente, ansambluri și situri istorice;
d) elaborează studii, studii pilot, expertize, cercetări științifice, proiecte și documentații tehnico-economice de conservare, consolidare, restaurare, evaluare și punere în valoare a monumentelor istorice;
e) participă la elaborarea documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
f) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
g) participă la fundamentarea Planului Național de Restaurare;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
i) elaborează metodologii, normative și reglementari în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
j) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor ministere sau ale administrației centrale sau locale, care au incidență asupra monumentelor istorice sau a zonelor de protecție;
k) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Serviciului programe, cercetare, proiectare, promovare a patrimoniului cultural imobil se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 43.
(1) Serviciul patrimoniu mondial este un compartiment în cadrul Direcției de programe, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural construit și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul patrimoniu mondial are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul patrimoniu mondial are următoarele atribuții principale:

 

a) întocmirea de programe de monitorizare a stării fizice a monumentelor înscrise în LPM;
b) urmărirea tuturor activităților de protejare și punere în valoare a monumentelor înscrise în LPM, de la faza de proiect până la activitatea de mentenanță;
c) fundamentarea propunerilor de includere în Planul Național de Restaurare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru monumentele înscrise în LPM;
d) colaborarea cu administrațiile locale pe raza cărora se află monumente înscrise în LPM în vederea elaborării programelor de gestiune și protecție pentru acestea;
e) colaborarea cu ONG-urile din domeniul protecției patrimoniului cultural pentru elaborarea unor acțiuni de conștientizare și educare a populației vis-a-vis de valorile și potențialul monumentelor înscrise în LPM;
f) colaborarea cu instituții din domeniul turismului pentru integrarea monumentelor istorice în circuite culturale;
g) colaborarea cu Comisia României pentru UNESCO în scopul integrării monumentelor înscrise în LPM din România în cadrul programelor internaționale de protejare a patrimoniului, precum și cu celelalte organisme internaționale specializate în protecția monumentelor istorice înscrise în LPM;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
i) colaborarea cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Serviciului patrimoniu mondial se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 44.
(1) Biroul metodologii, normative, reglementari este un compartiment în cadrul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural construit și este condus de un șef birou subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Biroul metodologii, normative, reglementari are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Biroul metodologii, normative, reglementari și are următoarele atribuții principale:

 

a) elaborează metodologii, normative și reglementări în domeniul protejării monumentelor istorice, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea lor în valoare, a normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural mobil, arheologic și imaterial, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
b) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor ministere sau ale administrației centrale sau locale, care au incidență asupra monumentelor istorice sau a zonelor de protecție, patrimoniului cultural mobil, arheologic și imaterial;
c) elaborează studii asupra corelării cu reglementările internaționale asupra monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, patrimoniul cultural mobil, arheologic și imaterial.
d) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
e) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Biroului metodologii, normative, reglementari se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 45.
(1) Biroul educație, formare profesională funcționează în cadrul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil și este condus de un șef birou subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Biroul educație, formare profesională are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului
(3) Biroul educație, formare profesională și are următoarele atribuții principale:

 

a) organizarea seminarii pentru personalul atestat de MCPN în domeniul patrimoniului cultural;
b) propune și organizează cursuri de specializare în domeniile legate de cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, și cursuri de formare a formatorilor;
c) propune proiecte de formare a specialiștilor în ceea ce privește patrimoniul cultural;
d) propune realizarea de publicații necesare activității de formare profesională în domeniul protejării patrimoniului cultural;
e) coordonarea activității formatorilor persoane juridice atestate în vederea acoperirii tuturor necesitaților din domeniu;
f) pregătirea documentației necesare pentru introducerea în COR a meseriilor noi necesare pentru acoperirea tuturor profesiilor implicate în cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului construit;
g) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
h) colaborarea cu instituții de profil din străinătate;
i) colaborarea cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

(4) Atribuțiile Biroului educație, formare profesională se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 46.
(1) Direcția de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital este condusă de un Director subordonat Directorului General și are relații funcționale de colaborare pe orizontală cu celelalte direcții și compartimente funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(2) În cadrul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și un birou conduse de șef serviciu și respectiv șef birou.
(3) Atribuțiile Direcției de cercetare, evidența a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital se completează cu dispozițiile legale incidente în materie precum și cu atribuțiile prevăzute în fișele de post ale personalului angajat în cadrul acestei direcții, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 47.
(1) Serviciul evidentă a patrimoniului mobil funcționează în cadrul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital și este condus de un șef de serviciu subordonat directorului acestei direcții.
(2) Serviciul evidentă a patrimoniului mobil are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul Evidentă a patrimoniului mobil are următoarele atribuții principale:

 

a) administrează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date și registre pentru patrimoniul cultural mobil. Acestea includ:

 

• baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil clasat sau susceptibil de clasare;
• registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal;
• catalogul colectiv național al cărții vechi și catalogul colectiv național al manuscriselor medievale;
• baza de date a muzeelor și colecțiilor.

 

b) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, privind patrimoniul cultural mobil, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
c) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației culturale și propune spre publicare repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare etc.;
d) colaborează cu compartimentele de specialitate din Institut în vederea elaborării de norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural mobil;
f) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate și documentele care au stat la baza operațiunilor de clasare;
h) participă la proiecte de cercetare științifică, proiecte culturale și educaționale în domeniul patrimoniului cultural și al noilor tehnologii informatice și de comunicare;
i) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural mobil;
j) participă la elaborarea normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural mobil, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;

 

(4) Atribuțiile Serviciului evidentă a patrimoniului mobil se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 48.
(1) Birou evidență a patrimoniului imaterial funcționează în cadrul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital și este condus de un șef de birou subordonat directorului acestei direcții.
(2) Biroul evidență a patrimoniului imaterial are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Biroul evidență a patrimoniului imaterial are următoarele atribuții principale:

 

a) realizează, administrează și pune în valoare, în interes public, baza de date a repertoriului patrimoniului imaterial;
b) realizează, administrează la cerere baze de date pentru patrimoniul cultural imaterial și alte baze de date în vederea realizării de către Institut a unor venituri extrabugetare;
c) centralizează și procesează datele privind patrimoniul cultural imaterial primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
d) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației culturale;
e) centralizează și înregistrează în baza națională de date fișele de evidență ale evenimentelor culturale transmise de instituțiile specializate și de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
f) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural imaterial;
g) participă la proiecte de cercetare științifică, proiecte culturale și educaționale în domeniul patrimoniului cultural și al noilor tehnologii informatice și de comunicare;
h) participă la elaborarea normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural imaterial, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;

 

(4) Atribuțiile Biroului evidență a patrimoniului imaterial se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 49.
(1) Serviciul patrimoniu digital funcționează în cadrul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital și este condus de un șef de serviciu subordonat directorului acestei direcții.
(2) Serviciul patrimoniu digital are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției, precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(3) Serviciul patrimoniu digital are următoarele atribuții principale:

 

a) realizează, administrează și pune în valoare, în interes public, biblioteci digitale pentru patrimoniul cultural mobil;
b) stochează și administrează arhive digitale pentru prezervarea patrimoniului cultural digital;
c) acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a resurselor digitale și publică resurse digitale, inclusiv facsimile digitale;
d) asigură îndeplinirea funcției de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
e) acordă asistență tehnică instituțiilor culturale, întreține instrumentele informatice pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
f) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România e-patrimoniu.ro, portalul național culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național, participă la rețele europene și internaționale de informații culturale;
g) asigură funcția de reprezentare a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultura;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale de digitizare, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;

 

(3) Atribuțiile Serviciului patrimoniu digital se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea Institutului.

 

Art. 50.
(1) Direcția economică este condusă de un Director subordonat Directorului general și are relații funcționale de colaborare pe orizontală cu celelalte direcții și compartimente funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.
(2) În cadrul Direcției economice activitatea se desfășoară în cadrul a trei servicii conduse de șef serviciu.
(3) Atribuțiile Direcției economice se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu atribuțiile prevăzute în fișele de post ale personalului angajat în cadrul acestei direcții, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 51.
1) Serviciul financiar funcționează în cadrul Direcției economice și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
2) Serviciul financiar are relații de colaborare cu toate celelalte compartimente funcționale din cadrul institutului;
3) Serviciul financiar are următoarele atribuții principale:

 

a) Fundamentează solicitarea lunară privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuieli de personal, bunuri, servicii și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b) Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile institutului fata de bugetul de stat , precum și alte obligații fata de terți;
c) Asigură deblocarea garanțiilor depuse pentru licitații și a garanțiilor de buna execuție;
d) Întocmește statele de plata ale salariilor și a celorlalte drepturi de natura cheltuielilor salariale atât pentru personalul angajat cat și pentru persoanele prestatoare de servicii către institut;
e) Răspunde de corectitudinea calculului salariilor , întocmirea la timp a documentelor de plata a acestora și alimentarea cardurilor de salarii sau plata acestora în numerar;
f) Întocmește și depune la Trezoreria statului situații centralizatoare privind plata drepturilor salariale și ordinele de plata pentru contribuțiile sociale aferente acestora;
g) Lunar întocmește și depune electronic declarația către bugetul consolidat al statului și declarația de mențiuni la administrația financiara dacă este cazul , declarația unica privind obligația de plata a contribuțiilor sociale , impozit pe venit și evidenta nominala a persoanelor asigurate;
h) Analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limitele bugetare deschise,
i) Efectuează operațiuni de plați prin casierie , prin trezoreria statului și prin alte instituții bancare, după caz, din creditele bugetare aprobate și din veniturile proprii încasate în numele institutului, în baza documentelor aprobate conform legislației în vigoare;asigura plați din fonduri bugetare , venituri proprii și fonduri europene pe articole bugetare distincte;
j) Întocmește și eliberează facturi pentru clienți;
k) Lunar întocmește și transmite Ministerului Culturii și Patrimoniului Național situația privind realizarea investițiilor la termenele stabilite de acesta;
l) lunar întocmește și transmite Ministerului Culturii și Patrimoniului Național situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, execuția bugetară și plățile restante la termenele stabilite de acesta;
m) Întocmește și transmite Institutului Național de Statistica , la solicitarea acestuia, situația privind fondul de salarii realizat și impozitul aferent;
n) Elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;
o) Colaborează cu celelalte compartimente;

 

4) Atribuțiile serviciului financiar se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 52.
(1) Serviciul Contabilitate funcționează în cadrul Direcției economice și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul contabilitate are relații de colaborare cu toate celelalte compartimente funcționale din cadrul institutului.
(3) Serviciul contabilitate are următoarele atribuții principale:

 

a. Asigura înregistrarea în contabilitate a plaților și a cheltuielilor pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat, în condițiile legii;
b. Organizează și administrează evidenta angajamentelor bugetare, în conformitate cu normele metodologice elaborate de MFP în acest scop;
c. Organizează evidenta fondurilor bugetare aferente Programului Național de Restaurare, analitic și sintetic, pe agenți economici, tipuri de lucrări și obiective monumente istorice;
d. Întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile analitice și sintetice și urmărește concordanta dintre acestea;
e. Întocmește lunar balanța de verificare privind stocurile de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe și asigura evidenta acestora,
f. Tine evidenta analitica și sintetica a materialelor aflate în custodie pe agenți economici, cantități și coduri de materiale;
g. Lunar întocmește execuția bugetara a plaților de casa pentru bugetul de venituri și cheltuieli gestionat din subvenție bugetara, venituri proprii și fonduri europene nerambursabile;
h. Elaborează propuneri privind derularea operațiunilor de inventariere anuala periodica sau periodica( după caz) și efectuează inventarierea;
i. Propune modalități de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune ;
j. Asigură evidenta modului de gestionare a fondurilor bugetare , veniturilor proprii și a fondurilor europene nerambursabile;
k. Asigura evidenta financiara pentru sumele percepute, încasate și virate din aplicarea taxei de timbru;
l. Urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor care se utilizează în sistem revolving;
m. Analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limitele bugetare deschise;
n. Întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale la termenele stabilite, conform legii;
o. Elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;
p. Întocmește situații privind programul de investiții finanțat de la bugetul de stat și din venituri proprii, după caz;
q. Exercita și raportează trimestrial, potrivit legii , controlul financiar preventiv privind legalitatea, oportunitatea , eficacitatea și economicitatea operațiunilor;

 

(4) Atribuțiile Serviciului contabilitate se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 

Art. 53.
(1) Serviciul administrativ este un compartiment în cadrul Direcției economice și este condus de un șef serviciu subordonat Directorului acestei direcții.
(2) Serviciul administrativ are relații funcționale cu celelalte compartimente din cadrul Direcției precum și, după caz, cu compartimentele funcționale și de specialitate din cadrul Institutului
(3) Serviciul administrativ are următoarele atribuții principale:

 

a. întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare curentă și în perspectivă și le supune aprobării înaintându-l la compartimentul contabilitate în vederea întocmirii documentelor aferente și asigură procurarea și gestionarea acestora potrivit legii;
b. asigură administrarea , întreținerea și protejarea monumentelor istorice aflate în administrarea Institutului;
c. păstrează în cele mai bune condiții rezerva de materiale din magazia proprie, precum și toate bunurile depuse spre păstrare în această magazie, răspunde material, administrativ și penal de integritatea gestiunii sale;
d. răspunde de buna gospodărire a dotării proprii și urmărește gestionarea materialelor, mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și ține în mod corect și explicit evidența mișcărilor din gestiune;
e. efectuează aprovizionarea cu materiale în conformitate cu solicitările primite;
f. întocmește notele de recepție și distribuie pe bază de bon de consum, sub semnătură, combustibil, materialele consumabile, rechizitele și celelalte bunuri solicitate, ține evidența acestora pe compartimente;
g. urmărește realizarea contractelor de întreținere, paza,salubritate și furnizare utilități, primește, verifică și certifică facturile sosite de la furnizorii de utilități, materiale, piese schimb;
h. asigura transportul valorilor și a personalului institutului cu mijloacele de transport din dotare;
i. răspunde de exploatarea parcului auto din dotare în vederea satisfacerii cerințelor de transport pentru activitatea Institutului;
j. asigură procurarea de carburant necesar utilizării parcului auto al Institutului;
k. asigură efectuarea reviziilor periodice și reparațiilor necesare la autoturismele din dotare;
l. zilnic, eliberează și calculează foile de parcurs pentru autoturismele din dotare, potrivit reglementărilor în vigoare;
m. ține evidența consumurilor de carburanți, lubrifianți și piese de schimb pentru autoturisme urmărind încadrarea în cotele aprobate;
n. răspunde de integritatea autoturismelor din dotare, în care scop ia măsuri pentru parcarea acestora la locurile stabilite și asigurarea lor;
o. face propuneri cu privire la necesitatea și oportunitatea executării unor lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aflate în administrarea Institutului, instalațiilor și altor mijloace fixe și obiecte de inventar ce aparțin acestuia;
p. după aprobare, urmărește executarea în bune condiții a lucrărilor de întreținere și reparații, informând asupra stadiului în care se află lucrările;
q. propune măsuri privind desfășurarea activității de pază, stingerea incendiilor, securitatea instituției precum și a tuturor bunurilor din patrimoniul acesteia asigurând respectarea normelor legale în domeniul activității PSI și protecției muncii;tine legătura cu grupul de pompieri al municipiului București pentru organizarea pazei contra incendiilor;
r. aplică procedura privind înregistrarea și expedierea documentelor;
s. asigură montarea mobilierului din dotarea institutului;
t. asigură transportul valorilor și a personalului institutului cu mijloacele de transport din dotare;
u. asigură colectarea și predarea selectivă a deșeurilor precum și evidența acestora, conform legii.

 

(4) Atribuțiile Serviciului administrativ se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, în cadrul acestui serviciu, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutului.

 


CAP. VI. ORGANISME CONSULTATIVE ȘI DE ATESTARE

 

Art. 54.
(1) Pe lângă Directorul general funcționează ca organisme de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice, Consiliul Științific – organism consultativ alcătuit din specialiști în domeniul protejării patrimoniului cultural, denumit în continuare Consiliul, Colegiul științific de redacție, denumit în continuare Colegiul și Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice – organism de atestare a specialiștilor și experților în domeniul monumentelor istorice, denumită în continuare Comisia.
(2) Consiliul îndeplinește rolul de organism consultativ și funcționează în baza dispozițiilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului.
(3) Colegiul de redacție este responsabil de recenzarea lucrărilor propuse spre publicare conform art. 2 lit. d1 (dd) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului.
(3) Comisia este organizata și funcționează ca organism de atestare, în cadrul Institutului, potrivit prevederilor Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2495/2010.

 

Art. 55.
Activitatea Consiliului, Colegiului și Comisiei se va desfășura în conformitate cu regulamentele de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, pentru fiecare organism în parte.

 

Art. 56.
Membrii Consiliului, Colegiului și Comisiei sunt numiți prin dispoziție a Directorului General al Institutului.

 

Art. 57.
(1) Activitatea membrilor Consiliului, Colegiului și Comisiei, cu excepția președintelui și a persoanelor care sunt, în același timp, salariați ai Institutului, este remunerată pe bază de convenție civilă de prestări servicii sau contracte individuale de munca cu timp parțial, în condițiile aprobate de conducerea instituției, cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie.
(2) Renumerația cuvenită membrilor Consiliului, Colegiului și Comisiei este asigurată din subvenții de la bugetul de stat.

 


Cap. VII. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

 

Art. 58.
(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
(2) Veniturile extrabugetare se obțin din activități realizate direct de Institut și anume:

 

a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;
b) contractarea și realizarea de studii, cercetări și expertize în domeniul protejării patrimoniului cultural;
c) realizarea de lucrări și servicii de specialitate, tehnice și economice, în domeniul protejării patrimoniului cultural;
d) editarea și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural;
e) alte activități specifice realizate în conformitate cu atribuțiile sale legale;
f) cofinanțări de programe și proiecte;
g) publicații pe orice tip de suport;
h) prestații editoriale;
i) studii, proiecte și prestări de servicii;
j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare (arhiva, fototeca și altele);
k) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.

 

Art. 59.
(1) Relațiile economice ale Institutului cu instituții publice și persoane fizice sau juridice de drept privat au la baza raporturi contractuale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.
(2) Preturile și tarifele pentru prestările de servicii executate se stabilesc potrivit reglementarilor legale în vigoare.

 

Art. 60.
Pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate, Institutul se poate asocia și poate stabili raporturi contractuale, cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu alte persoane juridice de drept public sau privat, pentru realizarea în comun de activități și servicii specifice.

 


CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 

Art. 61.
(1) Distinct de fondul documentar al monumentelor istorice și de cel al patrimoniului cultural mobil, bazele de date, arhivele de documente și imagini pe suport clasic și digital, precum și fototeca istorică a patrimoniului cultural, care constituie proprietatea publică a statului român și care se gestionează în condițiile legii și ale regulamentului intern al instituției, se constituie arhiva proprie a instituției, conținând documente rezultate din activitatea sa curentă, potrivit atribuțiilor ce îi revin.
(2) Arhiva documentelor curente ale instituției se păstrează în condițiile legii. Categoriile de documente arhivate se aprobă prin norme interne, cu respectarea principiilor de arhivare reglementate de lege.
(3) Sigla institutului este cea înregistrată la OSIM cu depozitul nr. M 2010 08359 și este folosită de toate direcțiile institutului în cadrul tuturor documentelor, documentațiilor, proiectelor, programelor, pe orice tip de suport, web site-urilor etc.

 

Art. 62.
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin ordin al Ministrului Culturii și Patrimoniului Național.
(2) Prezentul Regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare și cu Regulamentul Intern al Institutului.
(3) Orice propuneri de modificare și completare a prezentului Regulament, dezbătute în Consiliul de Administrație și însușite de Directorul General al Institutului, se transmit în vederea aprobării prin ordin al Ministrului Culturii și Patrimoniului Național.

 

Inventarul (baza de date a) patrimoniului cultural mobil clasat

 

 

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil instituie regimul juridic al bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil, ca parte a patrimoniului cultural național, și reglementează activitățile specifice de protejare a acestora.

 

Legea definește patrimoniul cultural național ca ansamblul bunurilor (indiferent de regimul de proprietate asupra acestora) care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. El cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani și cei naturali.

 

Bunurile Culturale aparținând patrimoniului cultural național mobil fac parte, în funcție de importanța sau de semnificația lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:

 • tezaurul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale de valoare excepțională pentru umanitate;
 • fondul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România.

Prin clasare, legea înțelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din cele două categorii juridice ale patrimoniului cultural național mobil: tezaur și fond.

 

Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:

a) din oficiu:

  • pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și administrate de instituții publice, regii autonome, companii naționale, societăți naționale sau alte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar;
  • pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
  • pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vânzări publice prin licitație sau prin intermediul unui agent autorizat;
  • pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;
  • pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;
  • pentru bunurile culturale mobile confiscate;
  • pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal;
  • pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României;
  • pentru bunurile aflate în custodia instituțiilor publice, care urmează să fie restituite;
  • pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi restaurate;
  • pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanșării unei cercetări penale.

 

b) la solicitarea persoanelor fizice/juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.

 


Clasarea se face pe baza unui raport de expertiză întocmit de experți sau specialiști acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.


Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul patrimoniului cultural național mobil, în una dintre cele două categorii, tezaur sau fond.

 

 


 


Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate în tezaur, pot face obiectul unei vânzări publice numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune de către statul român, prin Ministerul Culturii.

Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectuează numai pe baza certificatului de export emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.

Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și va fi aprobat de ministrul culturii.

Bunurile culturale mobile clasate în tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar.

Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare și semnificație comparabile, care pot constitui unicate sau rarități pentru patrimoniul muzeal din România. Schimbul trebuie aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Bunurile culturale mobile clasate în fond, aflate în domeniul privat al statului, respectiv al județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeași importanță și semnificație culturală și numai în cazuri cu totul excepționale, în care prevalează interesul istoric, științific ori cultural. Schimbul trebuie aprobat prin hotărâre a Guvernului, respectiv a consiliului județean sau local, după caz, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

 

Perioada 1892 – 1948

Comisiunea Monumentelor Istorice [CMI] se înființează în anul 1892 sub autoritatea Ministerului Instrucțiunii Publice. De-a lungul celor peste 50 de ani de funcționare, CMI a avut ca președinți personalități marcante de talia lui Nicolae Iorga (1923-1940). De asemenea, s-au remarcat ca personalități ca N. Ghika-Budești, Ștefan Balș, Arthur Verona, Horia Teodoru. Principalele atribuții ale CMI au constat în cercetarea monumentelor istorice, avizarea proiectelor, inspecția și evidenta monumentelor istorice.
 

 

Perioada 1949 – 1951

În aceasta perioadă au funcționat Comitetul pentru Așezăminte Culturale și Direcția Artelor Plastice din cadrul Comitetului pentru Artă, instituții care încercau să preia atribuțiile fostei Comisiuni.
 

 

Perioada 1952 – 1977

Direcția Monumentelor Istorice [DMI] denumire generică, întrucât „Direcția” a purtat mai multe nume:

 • Între anii 1952-1959 s-a numit Direcția Generală a Monumentelor Istorice din cadrul Comitetului de Stat pentru Arhitectură și Construcții [CSAC].
 • Între anii 1959-1974 s-a numit Direcția Monumentelor Istorice și Direcția Monumentelor Istorice și de Artă din cadrul Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectura și Sistematizare [CSCAS].
 • Între anii 1974-1977 s-a numit Direcția Patrimoniului Cultural Național din cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste [CCES]. Atribuțiile DMI au constat în cercetarea și proiectarea monumentelor, avizarea proiectelor, evidența și restaurarea monumentelor, având șantiere proprii de restaurare a monumentelor.

 


Perioada 1978 – 1989

Direcția Economica și a Patrimoniului Cultural Național [DEPCN] în cadrul CCES. Atribuțiile DEPCN au constat în avizarea proiectelor, evidența și planurile de restaurare a monumentelor.

La 15 martie 1978 se înființează Oficiul de Calcul (în subordinea Muzeului Naţional de Istorie), având drept obiectiv implementarea informatizării evidenţei naţionale a patrimoniului cultural. În 1981 acesta devine Centrul de Calcul pentru Cultură (în subordinea Consiliului Culturii și Educație Socialiste [CCES]), având atribuții de documentare informatizată a patrimoniului cultural.

 

 
Perioada 1990 – 1994

Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice [DMASI] având ca principale atribuții cercetarea, proiectarea, avizarea proiectelor și evidența monumentelor istorice.

În 1990 - Centrul de Calcul pentru Cultură devine Centrul de Informatică, Memorie şi Sinteză Culturală [CIMEC], instituţie publică extrabugetară cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii.
 

 

Perioada 1995 – 2008

În aceasta perioada DMASI s-a reorganizat și transformat succesiv astfel:

 • Direcția Monumentelor Istorice [DMI] având ca principale atribuții avizarea proiectelor și inspecția șantierelor de execuție.
 • Institutul National al Monumentelor Istorice [INMI] care, până în 2001 s-a numit Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Național [CPPCN], cu atribuții de cercetare, proiectare și evidență a monumente istorice.
 • Oficiul Național al Monumentelor Istorice [ONMI] prin reorganizarea Centrului pentru Administrarea și Protecția Patrimoniului Cultural [CAPPC], apoi a Oficiului Național pentru Protejarea Patrimoniului [ONPP].

 

În 1998 CIMEC îşi schimbă denumirea în Institutul de Memorie Culturală [CIMEC].

 


Perioada 2009 - 2012

În 2009 CIMEC este reorganizat ca filială cu personalitate juridică şi venituri proprii în subordinea Centrul de Pregătire Profesională în Cultură [CPPC].

Prin Legea nr. 329/2009, Oficiul Național al Monumentelor Istorice este comasat cu Institutul Național al Monumentelor Istorice și formează Institutul Național al Patrimoniului [INP], iar prin Ordonanța de Urgență nr. 12/2011, Institutul de Memorie Culturală - CIMEC este comasat prin absorbție cu INP.

 

Sediul central

Adresa: str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, Sector 4, București 040157

Mail: pune mail cu patrimoniu. Parca era Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Telefon: 021-336-6073; 021-336-5424

Fax: 021-336-9904; 021-336-5069.

 

Sediul Direcției de cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil:

Adresa: str. Prof. Zossima Demarat nr. 8, Sector 3, București

Mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Se schimba si mailul asta cu @patrimoniu.ro. Trebuie activat

Telefon: 021-327-0917

Fax: 021-327-0919

 

Sediul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital (fost CIMEC)

Adresa: Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B3, parter, sector 1, cod 013701, Bucureşti, C.P. 33-90

Pagina web:  http://www.cimec.ro

Mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Telefon: 021-317-9072

Fax: 021-317-9064

 

 

 INP-Harta-3D

INP pe wikimapia

HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului

 


În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Institutul Național al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, este instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
(2) Institutul are sediul în municipiul București, str. Enăchiță Văcărescu nr. 16, sectorul 4.

Art. 2
Institutul are următoarele atribuții principale:

a) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și a celor rezultate din sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare sau de donație;
b) propune spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național programe și proiecte de restaurare a monumentelor istorice și asigură gestionarea acestora, potrivit legii;
c) administrează, în numele Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, monumentele
istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituții publice; propune promovarea de proiecte și programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosință gratuită ori închiriere, în condițiile legii;
d) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabilește prioritățile și evaluează documentațiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obținerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;
e) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. d), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii; sumele încasate din rambursări de credite și plăți din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu același scop;
f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și supune spre aprobare acestuia Programul național de restaurare a monumentelor istorice și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
g) verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
h) asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;
i) elaborează reglementările privind conținutul-cadru al documentațiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achizițiilor publice, contractarea și decontarea lucrărilor;
j) propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
k) propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național proiecte de formare a specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice;
l) asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
n) elaborează și actualizează periodic Lista Monumentelor Istorice din România;
o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
p) gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
q) elaborează normele și metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
r) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor și metodologiilor pentru monumente istorice;
s) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în activitatea de inventariere și de cadastru a monumentelor istorice;
ș) poate declanșa procedura de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
t) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum și a zonelor de protecție a acestora și propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
ț) realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date, registre și depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate, care cuprind: instituții, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video și audio, hărți și alte informații. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului arheologic național - RAN și sistemul informațional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi și Catalogul colectiv național al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice și biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiștilor și Registrul experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;
u) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
v) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației și publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare, facsimile digitale și altele;
w) îndeplinește funcția de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, respectiv instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
x) elaborează norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural;
y) oferă asistență tehnică și de specialitate instituțiilor culturale, întreține programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
z) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul național Culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național, participă la rețele europene și internaționale de date;
a1) administrează bazele de date, arhivele de documente și imagini pe suport clasic și digital, precum și fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;
b1) reprezintă Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;
c1) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate și documentele care au stat la baza operațiunilor de clasare;
d1) editează Revista monumentelor istorice și Buletinul monumentelor istorice, precum și alte publicații de specialitate, pe orice tip de suport, și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
e1) organizează și participă la manifestări științifice, naționale și internaționale în domeniul protejării monumentelor istorice.

Art. 3
(1) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite și să primească de la instituții publice și persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date și documente necesare exercitării competențelor sale.
(2) Institutul centralizează și prelucrează datele statistice primare referitoare la activitățile din domeniu.
(3) Institutul colaborează cu instituții de specialitate din țară și din străinătate pentru realizarea unor studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților din domeniu.

Art. 4
(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, și anume:
a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;
b) contractarea și realizarea de studii, cercetări și expertize în domeniul protejării
monumentelor istorice;
c) realizarea de lucrări și servicii de specialitate, tehnice și economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;
d) editarea și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
e) alte activități specifice realizate în conformitate cu atribuțiile sale legale;
f) cofinanțări de programe și proiecte;
g) publicații pe orice tip de suport;
h) prestații editoriale;
i) studii, proiecte și prestări de servicii;
j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fonotecă și altele;
k) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.

Art. 5
(1) Institutul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, potrivit legii.
(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau din străinătate.
(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administrație al Institutului.
(4) Componența și atribuțiile Consiliului de administrație se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.
(5) Directorul general este ordonator terțiar de credite.
(6) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite dispoziții.
(7) Pe lângă directorul general funcționează Consiliul științific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialiști în domeniul protejării monumentelor istorice; componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Consiliului științific se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Art. 6
(1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 123 și se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.
(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislației în vigoare.

Art. 7
(1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri.
(2) Pentru îndeplinirea activităților specifice, a activităților de control și inspecție și a activităților de protecție a patrimoniului cultural național imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri și la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.

Art. 8
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
b) art. 2 alin. (3) pct. C1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

 


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 429 din data de 20 iunie 2011

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

Pagina 3 din 4