SHARE

Utile

26.07.2017


ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTEInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 22.08.2017 - 07.09.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA ECONOMICĂ
1 post Economist ( S I )

SERVICIUL ADMINISTRATIV
1 post Şef Serviciu Administrativ ( S II )Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

DIRECŢIA ECONOMICĂ
1 post Economist ( S I )

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale - ramura ştiinţe economice;
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
- cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint]; Internet Explorer;
Tematică
- Organizarea şi conducerea contabilităţii; 
-
Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice;
- Dispoziţii privind controlul financiar preventiv; 
-
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.
Bibliografie
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;
- Ordinul MFP nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
- HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- Ordinul nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţi de gestiune;
- Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern /managerial al entităţilor publice;
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;

Pentru postul de Economist din cadrul Direcţiei Economice, salariul brut este de 1450 lei.SERVICIUL ADMINISTRATIV
1 post Şef Serviciu Administrativ ( S II )

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale - ramura ştiinţe economice sau în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti ;
- minimum 5 an vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
- cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint]; Internet Explorer;
Tematică

-Inventarierea şi gestiunea bunurilor din instituţiile publice
-Administrarea şi protejarea patrimoniului instituţiei
-Achiziţia de bunuri şi servicii în instituţiile publice
-Prevenirea şi stingerea incendiilor
Bibliografie
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- Ordinul nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- Ordinul nr. 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern /managerial al entităţilor publice;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;
- O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
- OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.-
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Pentru postul de Şef Serviciu Administrativ, salariul brut este de 2576 lei.

În prezent sunt demarate procedurile necesare în vederea asimilării salariilor salariaţilor institutului cu cele ale altor instituţii de importanţă naţională, precum şi cu salariile funcţiilor similare din muzeele de importanţă naţională. Pentru orice alte informaţii referitoare la salarizare precum şi la modificările / creşterile salariale preconizate, vă rugăm să contactaţi Biroul de Resurse Umane.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 22.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 28.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 01.09.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.09.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 05.09.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 06.09.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 07.09.2017, ora 12.00.

Reprezentant legal,
Manager,
Dr. arh. Ştefan BâliciData publicării - 26.07.2017

26.07.2017


ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTEInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 22.08.2017 - 07.09.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU IMATERIAL
1 post Cercetător Ştiinţific gradul III


Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

Condiţii specifice

• experienţă în cel puţin unul dintre domeniile de activitate ale Institutului - ştiinţe socio - umaniste, arhitectură - conservare şi restaurare arhitectură, minim 6 ani;
• studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de master în ştiinţele sociale, ştiinţele umaniste sau arhitectură - conservare şi restaurare arhitectură;
• să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint];
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);


Tematică

Domeniul: patrimoniu imaterial
Specializare: meserii tradiţionale
- Metodologia cercetării ştiinţifice
- Zonele etnografice din România
- Tipuri de gospodării tradiţionale
- Tipuri de case tradiţionale
- Construcţii tradiţionale obşteşti
- Materiale şi tehnici tradiţionale de construcţie
- Meşteşuguri specializate în prelucrarea lemnului
- Meşteşuguri specializate în prelucrarea pietrei
- Alte meşteşuguri specifice construcţiilor tradiţionaleBibliografie

- Rădulescu, Mihaela Şt., Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006
- Alex Mucchieli (coord.), Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale, traducere de Veronica Suciu, Iaşi, Polirom, 2003
- P.P. Panaitescu,Introducere în istoria culturii româneşti, Bucureşti,1969
- Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973
- Paul Petrescu, Arhitectura, în vol. Arta populară românească, Bucureşti, 1969
- Paul Petrescu,Arta populară, în vol.Istoria artelor plastice din România, Bucureşti, 1968
- Valer Butură, Etnografia poporului român, Cluj-Napoca,1978
- Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Dicţionar de artă populară românească,Bucureşti,1997
- Gheorghe Iordache, Unitate şi diversitate socio-etnografică, Craiova, 1977
- Grigore Ionescu ,Arhitectura populară românească, Bucureşti, 1957
- Atlasul Etnografic Român, vol.I, Habitatul, Editura Academiei Române,2003

Pentru postul de Cercetator Ştiinţific gradul III, salariul brut este de 2921 lei. În prezent sunt demarate procedurile necesare în vederea asimilării salariilor salariaţilor institutului cu cele ale altor instituţii de importanţă naţională, precum şi cu salariile funcţiilor similare din muzeele de importanţă naţională. Pentru orice alte informaţii referitoare la salarizare precum şi la modificările / creşterile salariale preconizate, vă rugăm să contactaţi Biroul de Resurse Umane.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 22.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 28.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 01.09.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.09.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 05.09.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 06.09.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 07.09.2017, ora 12.00.

Reprezentant legal,
Manager,
Dr. arh. Ştefan BâliciData publicării - 26.07.2017
 

26.07.2017


ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTEInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 22.08.2017 - 07.09.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL
1 post Director (S II) - Direcţia Patrimoniu Imobil


Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

Condiţii specifice


• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei;
• studii postuniversitare în domeniul de specializare;
• minim 15 ani vechime în specialitatea studiilor;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice (A) şi domeniul studii, cercetări şi inventariere monumente istorice (3);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea la nivel avansat a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge);
• proiect succint privind managementul eficient al Direcţiei Patrimoniu Imobil. Acesta se va întocmi pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a planului de management al INP, disponibile spre consultare la secretariatul instituţiei.


Tematică

• Cercetarea şi Inventarierea monumentelor istorice;
• Sisteme contemporane de inventariere a monumentelro istorice
• Realizarea studiilor istorice pentru dosarul de clasare a monumentelor istorice;
• Protejarea monumentelor istorice;
• Aplicarea Convenţiei Patrimoniului Mondial în România
 

Bibliografie

• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Carte internaţionale în domeniul protejării patrimoniului imobil (arhitectură, arheologie, structuri, grădini istorice, peisaj, oraşe istorice, pictură murală, patrimoniu industrial etc.) - http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare;
• OMCC nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, modificat prin OMCCPN nr. 2048/2009 şi OMCCPN nr. 2480/2009;
• OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
• OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
• OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificată prin Legea 258/2006 ;
• DECRET Nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural si natural, adoptata de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă si Cultură la 16 noiembrie 1972;
• ORDONANŢĂ nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, modificată prin Legea 564/2001;
• HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
• HOTĂRÂRE nr. 1268 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, cu modificările ulterioare;
• Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, http://whc.unesco.org/en/guidelines/
• Managing World Heritage, 2013, http://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage/
• Preparing World Heritage Nominations, 2011, http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/
• Managing Disaster Risks for World Heritage, 2010, http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/

Pentru postul de Director din cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobil, salariul brut este de 2855 lei. În prezent sunt demarate procedurile necesare în vederea asimilării salariilor salariaţilor institutului cu cele ale altor instituţii de importanţă naţională, precum şi cu salariile funcţiilor similare din muzeele de importanţă naţională. Pentru orice alte informaţii referitoare la salarizare precum şi la modificările / creşterile salariale preconizate, vă rugăm să contactaţi Biroul de Resurse Umane.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 22.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 28.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 01.09.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.09.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 05.09.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 06.09.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 07.09.2017, ora 12.00.

Reprezentant legal,
Manager,
Dr. arh. Ştefan BâliciData publicării - 26.07.2017
 

26.07.2017


ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTE

 

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 22.08.2017 - 07.09.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL - BIROUL PATRIMONIU ARHEOLOGIC
1 post Referent specialitate (S III)


Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

Condiţii specifice

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe umaniste, ramura de ştiinţă istorie, specializare în istorie şi/sau arheologie
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 3 ani
- experienţă în cadrul şantierelor arheologice
- cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint]
- cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B1 conform standardelor CEFR);
Tematică

1. Cercetarea monumentelor istorice;
2. Inventarierea monumentelor istorice;
3. Realizarea Fişei analitice a monumentului istoric
4. Realizarea studiilor istorice pentru dosarul de clasare a monumentelor istorice;
5. Protejarea monumentelor istorice;
6. Cercetarea arheologică;
7. Întocmirea raportului arheologic de săpătură;
8. Prelucrarea şi interpretarea materialului arheologic descoperit;

Bibliografie
Ligia BARZU, Arheologie generala, Bucuresti, 1991
Joelle Burnouf, Danielle Arribet-Derouin, Bruno Desachy, Florence Journot, Anne Nissen-Jaubert, Manuel d Arheologie medievale et moderne, Paris, 2012
Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare;
OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificată prin Legea 258/2006 ;
OMCC nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, modificat prin OMCCPN nr. 2048/2009 şi OMCCPN nr. 2480/2009;
OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
OMCPN nr. 2.613 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica in cazul proiectelor de infrastructura de transport de interes national
OMCC nr. 2183/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural naţional imobil - monument istoric sau sit arheologic
O.M.C.C. nr. 2426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional,
O.M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar
O.M.C.C. nr. 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor

Pentru postul de Referent de specialitate, salariul brut este de 1450 lei. În prezent sunt demarate procedurile necesare în vederea asimilării salariilor salariaţilor institutului cu cele ale altor instituţii de importanţă naţională, precum şi cu salariile funcţiilor similare din muzeele de importanţă naţională. Pentru orice alte informaţii referitoare la salarizare precum şi la modificările / creşterile salariale preconizate, vă rugăm să contactaţi Biroul de Resurse Umane.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 22.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 28.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 01.09.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.09.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 05.09.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 06.09.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 07.09.2017, ora 12.00.

Reprezentant legal,
Manager,
Dr. arh. Ştefan BâliciData publicării - 26.07.2017
 

Nr 5006/17.07.2017


ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTEInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 16.08.2017 - 31.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Intangibil şi Digital
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mobil
1 post Şef Birou (S II) - Biroul baze de date
1 post Analist (S IA)
1 post Programator ajutor (M IA)

SERVICIUL SECRETARIAT COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
1 post Şef Serviciu (S II)

DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mondial
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Monumente Istorice
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Patrimoniu Arheologic


DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Director (S II) - Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Producţie
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Proiectare
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii
1 post Analist (S II) - Arhitect restaurări


Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL

1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Intangibil şi Digital

• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural intangibil şi digital;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale);
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural;
• protejarea şi conservarea patrimoniului cultural;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• organizarea şi funcţionarea Serviciului Patrimoniu Intangibil şi Digital;
• cunoaşterea principiilor de funcţionare a GIS (Geographic Information System).

Bibliografie:

• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]
• OMCC nr. 2458 din 21.10.2004 privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]
• Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 451/2002- lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 [http://cimec.ro/resurse/legislatie/conventiieuropene/451-2002.htm]
Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
Arheologia Azi, în România / Mihai Bărbulescu, Idea Design&Print, Cluj, 2016.
Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri şi monumente arheologice din perspectiva evoluţiei cadrului legislative în context European / Corina Borş, seria Monografii, IX, Muzeului Naţional de Istorie a României, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014;
Repertoriul Arheologic al României. Istorie, Evoluţie, Rezultate, în Patrimonium Banaticum, VI, 2016, 281-306;
Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]
Principiile de catalogare IFLA, ediţia 2016 [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf]
Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]
Ghid de digitizare - Pilonul tematic "Biblioteci"-versiunea 01/30.10.2009 [http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf]
• Tutoriale şi manuale privitoare la principiile de utilizare a GIS:
o https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
o http://researchguides.library.wisc.edu/GIS
o http://gisgeography.com/what-gis-geographic-information-systems/
o http://grindgis.com/what-is-gis/what-is-gis-definition


1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mobil

• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop, CorelDraw sau Paint.net);
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• constituie avantaj: activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice; experienţa de lucru cu baze de date.

Tematică:

• cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului, specifică patrimoniului cultural mobil;
• protejarea şi conservarea patrimoniului cultural mobil;
• baze de date culturale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural mobil;
• organizarea şi funcţionarea Serviciului patrimoniu mobil;

Bibliografie:
• Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf];
• Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
• Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 (republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
• Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]
ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]
Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]
Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/11-anexa4paris1972patcultsinat.pdf]
Principiile de catalogare IFLA, ediţia 2016 [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf]
Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
o Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
o Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
o Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
o Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
o International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]

1 post Şef Birou (S II) - Biroul baze de date

• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte sau inginerie;
• minimum 5 ani în domeniul studiilor absolvite;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint etc] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop, CorelDraw sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); proiectarea şi programarea bazelor de date;
• experienţă de lucru cu baze de date şi reţelistică - avansat;
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR).

Tematică:
• Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher) sau LibreOffice;
• Reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet;
• Echipamente de reţea şi de comunicaţie;
• Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switch-uri, routere);
• Administrarea reţelelor de calculatoare;
• Securitatea reţelelor;
• Sistem de operare Windows;
• Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, World Wide Web, transfer de fişiere; DNS, baze de date, etc);
• Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile de Internet.

Bibliografie:

• HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului [http://patrimoniu.gov.ro/ro/hg-593];
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf];
• Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip];
Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf];
The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]
EDM [Europeana Data Model] Primer [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf]
Reţele Windows, Servere şi clienţi. Exemple practice / Adrian Munteanu, Valerica Greavu-Şerban, Gabriel Cristescu, ed. Polirom, 2004.


1 post Analist (S IA)

• studii universitare, nivel licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte;
• vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); baze de date;
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• constituie un avantaj: experienţa în lucrul cu bazele de date, proiectarea şi programarea bazelor de date, cunoştinţe aprofundate de Geographical Information System (GIS), studii de istorie şi arheologie.

Tematică:
• cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului specifică patrimoniului cultural naţional mobil;
• protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• organizarea şi funcţionarea Serviciului Patrimoniu Intangibil şi Digital

Bibliografie:

• Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf];
• Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
• Legea nr. 311 din 8 iulie 2003(republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice,republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
• Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]
• OMCC nr. 2458 din 21.10.2004privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]
• Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind înbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
• Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
• Arheologia Azi, în România, Mihai Bărbulescu, Idea Design&Print, Cluj, 2016.
• Protejarea patrimoniului archeologic din România. Despre situri şi monumente arheologice din perspectiva evoluţiei cadrului legislative în context European, Corina Borş, seria Monografii, IX, Muzeului Naţional de Istorie a României, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014;
• Repertoriul Arheologic al României. Istorie, Evoluţie, Rezultate, în Patrimonium Banaticum, VI, 2016, 281-306;
• Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]
• ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
• Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]
• Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]
• Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/11-anexa4paris1972patcultsinat.pdf]
• http://ran.cimec.ro/
• http://clasate.cimec.ro/
• Legea 451/2002- lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 [http://cimec.ro/resurse/legislatie/conventiieuropene/451-2002.htm]
• Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]
• Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]
• Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
• Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
• Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
• International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]
• Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Tutoriale şI manuale privitoare la principiile de utilizare a GIS:
o http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/arches/arches_overview.html
o https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
o http://researchguides.library.wisc.edu/GIS
o http://gisgeography.com/what-gis-geographic-information-systems/
o http://grindgis.com/what-is-gis/what-is-gis-definition


1 post Programator ajutor (M IA)

• studii medii, absolvite;
• vechime în muncă de minimum 3 ani;
• cunoştinţe generale de programare şi utilizare a PC-ului şi a principiilor generale de utilizare a sistemului de operare Windows: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net etc)

Tematică:
• profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• digitizarea documentelor şi imaginilor;
• arhivare digitală;
• secretariat;
• cunoştinţe generale în domeniul patrimoniului cultural.

Bibliografie:
• Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf];
• Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf];
• http://ran.cimec.ro/
• http://clasate.cimec.ro/
• Ghid de digitizare - Pilonul thematic "Biblioteci"-versiunea 01/30.10.2009 (file:///C:/Users/arheo/Downloads/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf);
• Informatică-Manual pentru clasa a XII-a, Mioara Gheorghe, Monica Tătărâm, Corina Achinca, Ioana Pestriţu, ed. Corint, 2007.
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice


SERVICIUL SECRETARIAT, COMUNICARE SI RELAŢII INTERNAŢIONALE


1 post Şef Serviciu (S II)
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale, specializare în comunicare şi relaţii publice;
• perfecţionări, specializări: master în domeniul studiilor de specialitate;
• vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani;
• cunoştinţe generale de programare şi utilizare a PC-ului şi a principiilor generale de utilizare a sistemului de operare Windows: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge);nivel avansat;
• limbi străine: cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puţin a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii institutului, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
• cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate, cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Tematică:
• Relaţii internaţionale în domeniul patrimoniului cultural
• Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice
• Secretariat şi asistenţă managerială

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Gregory, Anne, Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2009
• Hartley, John, Communication, Cultural and Media Studies, Ed. Routledge, New York, 2011
• Wolton, Dominique, Despre comunicare; Ed. Flammarion, Bucureşti, 2012
• Bertrand, Claude-Jean, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică, Iaşi, 1997
• Alistar, Victor; Popescu-Slăniceanu, Ion .Protocol, Secretariat în Administraţia Publică, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000;
• Gatjens, Reuter,Margit; Behrens, Claudia, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Bucureşti, Editura Tehnică, 1999
• Vârgolici, Nina. Redactare şi corespondenţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2009
• Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, Relatii publice. Strategii si tactici, Bucureşti, Curtea Veche, 2009


DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL

1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mondial

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei;
• studii postuniversitare în domeniul de specializare;
• minim 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
• minim 10 ani de activitate desfăşurată în relaţie cu Convenţia Patrimoniului Mondial;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice (A) şi domeniul studii, cercetări şi inventariere monumente istorice (3);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge).
• cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate,

Tematică:
• Organisme de specialitate şi atribuţii în domeniul protecţiei monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial (LPM)
• Procedura de înscriere a unor obiective culturale sau naturale în LPM ;
• Procedura de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în LPM;
• Practica internaţională în aplicarea Convenţiei Patrimoniului Mondial

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
• DECRET Nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural si natural, adoptata de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă si Cultură la 16 noiembrie 1972;
• ORDONANŢĂ nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, modificată prin Legea 564/2001;
• HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
• HOTĂRÂRE nr. 1268 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, cu modificările ulterioare;
• Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, http://whc.unesco.org/en/guidelines/
• Managing World Heritage, 2013, http://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage/
• Preparing World Heritage Nominations, 2011, http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/
• Managing Disaster Risks for World Heritage, 2010, http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/


1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Monumente Istorice

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei;
• studii postuniversitare în domeniul de specializare;
• minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice (A) şi domeniul studii, cercetări şi inventariere monumente istorice (3);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge).
• cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine (nivel B2 conform standardelor CEFR).
• disponibilitate pentru lucrul peste program; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate,

Tematică:
• Cercetarea monumentelor istorice;
• Inventarierea monumentelor istorice;
• Realizarea Fişei analitice a monumentului istoric;
• Realizarea studiilor istorice pentru dosarul de clasare a monumentelor istorice;
• Protejarea monumentelor istorice;

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare;
• OMCC nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, modificat prin OMCCPN nr. 2048/2009 şi OMCCPN nr. 2480/2009;
• OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
• OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
• OMCC nr. 2183/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural naţional imobil - monument istoric sau sit arheologic


1 post Şef Birou (S II) - Biroul Patrimoniu Arheologic

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările istorie sau arheologie;
• studii postuniversitare în domeniul cercetării monumentelor istorice;
• arheolog atestat ca expert al Ministerului Culturii;
• specialist atestat al Ministerului Culturii pentru studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice în domeniile Arheologie - preistorie, antichitate, ev mediu, perioada modernă;
• vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;
• experienţă în cadrul şantierelor arheologice;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); CorelDRAW; ArcGis;
• cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine (nivel B2 conform standardelor CEFR).
• disponibilitate pentru lucrul peste program; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate,

Tematică:
• Cercetarea monumentelor istorice şi siturilor arheologice;
• Inventarierea monumentelor istorice şi siturilor arheologice;
• Realizarea Fişei analitice a monumentului istoric şi a siturilor arheologice;
• Realizarea studiilor istorice pentru dosarul de clasare a monumentelor istorice şi siturilor arheologice;
• Protejarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice;
• Cercetarea arheologică desfăşurată la monumente istorice;
• Întocmirea raportului arheologic de săpătură;
• Prelucrarea şi interpretarea materialului arheologic descoperit;

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare;
• OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificată prin Legea 258/2006 ;
• OMCC nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, modificat prin OMCCPN nr. 2048/2009 şi OMCCPN nr. 2480/2009;
• OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
• OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
• OMCPN nr. 2.613 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica in cazul proiectelor de infrastructura de transport de interes national
• OMCC nr. 2183/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural naţional imobil - monument istoric sau sit arheologic
• O.M.C.C. nr. 2426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional,
• O.M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar
• O.M.C.C. nr. 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

1 post Director (S II) - Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei sau ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile;
• studii postuniversitare în domeniul de specializare;
• minim 15 ani vechime în specialitatea studiilor;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură sau structuri istorice (D) şi domeniul restaurare arhitectură (1) sau consolidare/restaurare, structuri istorice (4);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);

Tematică
:
• Teoria conservării şi restaurării patrimoniului
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Autenticitatea şi integritatea în restaurarea monumentelor istorice
• Programe şi abordări strategice în protejarea patrimoniului imobil

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Carte internaţionale în domeniul protejării patrimoniului imobil (arhitectură, arheologie, structuri, grădini istorice, peisaj, oraşe istorice, pictură murală, patrimoniu industrial etc.) - http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier
• Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
• HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a Execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Producţie

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile sau ştiinţe sociale, ramura ştiinţe economice;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• Derularea contractelor de achiziţie publică pentru lucrări de restaurare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor
• Garanţia de bună execuţie

Bibliografie:
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
• Legea 500/2002 privind finanţele publice
• Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier
• Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
• HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a Execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Şef Birou (S II) - Biroul Proiectare

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializarea arhitectură;
• studii postuniversitare în domeniul protejării patrimoniului cultural;
• minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în proiectarea de arhitectură în domeniul restaurării monumentelor istorice;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură (D) şi domeniul restaurare arhitectură (1);
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCad) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• Teoria conservării şi restaurării patrimoniului
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Autenticitatea şi integritatea în restaurarea monumentelor istorice

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Carte nternaţionale în domeniul protejării patrimoniului imobil (arhitectură, arheologie, structuri, grădini istorice, peisaj, oraşe istorice, pictură murală, patrimoniu industrial etc.) - http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Şef Birou (S II) - Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arhitectură sau inginerie;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în domeniul protejării patrimoniului cultural;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice (D) sau dirigentare lucrări, în funcţie de domeniu (F) şi domeniul restaurare arhitectură (1) sau consolidare/restaurare, structuri istorice (4);
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor
• Verificarea calităţii proiectelor de restaurare

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a Execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Analist (S II) - Arhitect restaurări
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializarea arhitectură;
• experienţă relevantă în proiectarea de arhitectură în domeniul protejării patrimoniului cultural;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCad) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
• disponibilitate pentru lucrul peste program.

Tematică:
• Teoria conservării şi restaurării patrimoniului
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Autenticitatea şi integritatea în restaurarea monumentelor istorice

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 16.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 18.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 22.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 28 .08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.

Reprezentant legal,
Manager,
Dr. arh. Ştefan Bâlici

Data publicării - 20.07.2017

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT

CENTRALIZATOR

 

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în perioada 20.07.2017 - 05.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/
Respins
1 Zaharia Agatea Camelia 880/18.07.2017 Consilier juridic (S) IA Respins


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 24.07.2017, ora 12.00.

Afişat astăzi 21.07.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Negrea Lidia Gabriela

 

în perioada 22 iulie - 6 august 2017, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Alba, organizează a Vl-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium"- UdV Bucium, subînaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015, UdV Bucium 2017 este un stagiu anual care asigură cursanţilor, în majoritate arhitecţi, dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi, geografi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaş dintre percepţia şi tratarea arhitecturii vernaculare în România şi cea din ţările vest-europene.
Iniţiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală şi financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti fată de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, din 20 octombrie 2000, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat, şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.
Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi-Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Programul UdV va cuprinde activităţi practice şi didactice.
Activităţile practice:
Proiect de restaurare Monument istoric (Crucea episcopului Andrei Şaguna, cu troiţa)
Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea" în vederea valorizării sale muzeale
Studiul (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş şi Vulcoi-Corabia
Studiu de identificare a resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor
trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici
Atelier de iniţiere în tehnica fotografică
Activităţile didactice sunt susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic, pe toată perioada universităţii.
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2017, duminică, 23 iulie 2017, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV - Pensiunea Carmen, vis-a-vis de Primaria comunei Bucium), va fi prezentată misiunea Universităţii de Vară Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediţia a Vl-a, va fi lansat Caietul IV (Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium) şi Concursul "Casa cea mai dichisită".
Invitaţi sunt: reprezentanţi ai partenerilor de proiect, ai administraţiei locale şi, mai ales, locuitorii comunei Bucium.
La festivitatea de închidere, sâmbătă, 5 august, 2017, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanţilor şi formularea concluziilor celor şase ediţii ale UdV Bucium. Vor fi decernate premiile Concursului "Casa cea mai dichisită". Festivitatea se va încheia cu o masă câmpenească.

 

 

Organizarea şi realizarea celei de a şasea ediţii a UdVeste posibilă datorită:
Co-flnanlalorilor:
Ordinul Arhitecţilor din România
Administraţia Fondului Cultural Naţional


Partenerialelor şi susținerii oferite de:
Ambasada Franţei în România
Institutul Francez din România
RPER - Franţa


Partenerialelor logistice oferite de:
Primăria Comunei Bucium
Ordinul Arhitecţilor din România, Alba
Groupe Renault
Solide
Asociaţia .Baia Domnilor"
lmago-Factory


Partenerialelor ştiinţifice oferite de:
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu BucureDli
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Urbanism
Facultatea de geografie a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti
lnslilulul Naţional al Patrimoniului - INP
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
ICOMOS Internaţional


Partenerialelor media oferite de:
S.C. lgloo Media SRL, editor al revistei lgloo
Uniunea Arhitecţilor din România, editor al revistei Arhitectura
Funda~a Arhilext Design, editor al revistei Arhitext
Radio France lnternationale România. France Medias Monde


Contacte
Ştefana BIANU, Coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, tel: 0754 716 433
lozefina POSTAVARU, Consultant ştiinţific, din partea INP, tel: 07 43 646 462
dr. Ioana BOGDAN CATANICIU, Preşedinte RPER-Ro, tel: 0745 334 750
tel. pensiune între 22 iulie-6 august: 0766352401, 07 43150889, 0743524807


Adrese RPER
Intrarea dr. Bobaică, nr.4, ap. 1, cod poştal 024025, sector 2, Bucureşti, Romllnia
tel. · 021 322 81 15, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., www.rper.ro


„Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX" este un demers iniţiat de Institutul Naţional al Patrimoniului în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, beneficiind de finanţarea Ordinului Arhitecţilor din România, prin timbrul arhitecturii pentru proiecte culturale. Realizat sub forma unui proiect cultural, demersul a avut ca scop demararea unei prime cercetări asupra ansamblurilor sportive din România, în vederea determinării potenţialului acestora de a se constitui ca parte a patrimoniului cultural naţional.
Ideea proiectului a apărut în contextul celebrării în 2016, de către ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), cu ocazia „Zilei internaţionale a monumentelor şi siturilor", eveniment organizat anual în data de 18 aprilie, a Patrimoniului sportului. Căutând să răspundă temei propuse, Institutul Naţional al Patrimoniului a observat că, deşi subiectul este unul din ce în ce mai dezbătut la nivel internaţional, în România, preocupările cercetătorilor şi, cu atât mai puţin, ale autorităţilor, sunt prea puţin îndreptate în această direcţie. În acest context, s-a hotărât demararea proiectului „Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX", un proiect pilot ce a avut ca scop o primă analiză a acestei tipologii de patrimoniu arhitectural. Fără a se dori a realiza, în această primă etapă, o cercetare exhaustivă, demersul a urmărit să atragă atenţia asupra faptului că aceste ansambluri sportive, majoritatea construite în a doua jumătate a secolului XX, nu constituie doar suportul fizic al desfăşurării activităţilor sportive, ci au multiple valenţe şi potenţialul de a genera beneficii, de natură culturală, socială şi economică. Aproprierea acestor beneficii depinde însă de voinţa şi eforturile unei multitudini de stakeholderi - de la autorităţi publice locale la organizaţii neguvernamentale şi la proprietarii şi administratorii bazelor şi cluburilor sportive.
Rezultatele proiectului desfăşurat de Institutul Naţional al Patrimoniului poate constitui un punct de plecare pentru o dezbatere mai largă asupra mijloacelor şi instrumentelor de protejare şi valorificare a patrimoniului sportului, dar şi de repoziţionare a acestuia în viaţa comunităţilor locale. Un prim pas în această direcţie a fost realizat luni, 8 mai 2017, în cadrul dezbaterii organizate la Muzeul Sportului, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele cercetării. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, cercetarea in situ a bazelor sportive din mai multe oraşe din ţară şi documentarea a 5 baze din Bucureşti, marcate prin organizarea unei expoziţii documentare, realizarea unei pagini web dedicate şi propunerea a trei trasee culturale alternative. Sinteza parcursului documentar este disponibilă în format PDF pe site-ul dedicat proiectului: www.patrimoniulsportului.ro.


Data publicării - 17.07.2017

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 11.08.2017 - 29.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Director (S II)

DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI PROMOVARE
1 post Şef Serviciu programe şi proiecte culturale (S II)
1 post Şef Birou metodologii (S II)
1 post Şef Birou turism cultural (S II)

DIRECŢIA TEHNICĂ SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Referent Studii Medii (M IA)


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Director (S II)

Condiţiile specifice:
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte;
• vechime în muncă/specialitate; vechime de minimum 10 ani în domeniul studiilor absolvite;
• minim 5 ani vechime in funcţie de conducere;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională ( nivel C1 conform standardelor CEFR);
• abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decisional; capacitate managerială;
• cunoasterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); baze de date; reţelistică.
Tematică 
• legislaţia specifică patrimoniului cultural;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• modalităţi de accelerare a procesului de expunere online a patrimoniului cultural al României.
• organizarea şi funcţionarea Direcţiei Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital
Bibliografie

1. Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf]
2. Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
3. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003(republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice,republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
4. Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]
5. HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului [http://patrimoniu.gov.ro/ro/hg-593]
6. OMCC nr. 2458 din 21.10.2004privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]
7. Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]
8. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial [http://cimec.ro/Legislatie/Legea-26-2008-PatrimoniulImaterial.pdf]
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
10. Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind înbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Management în cultură, Vasile Zecheru, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2001.
15. Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
16. Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
17. Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]
18. ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
19. Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]
20. Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]
21. Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]
22. Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]
23. Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
• Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
• Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
• International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]
24. Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
25. The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]
26. EDM [Europeana Data Model] Primer [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf]
27. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model /Patrick Le Boeuf, Martin Doerr, Christian Emil Ore, Stephen Stead (main editors). v.6.2 [http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_6.2.1.pdf]
28. FRBRoo [FRBR - object-oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD (version 2.4) - 2015 / International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation] [http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V2.4.pdf]
29. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
30. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare.
31.
Pentru postul de Director din cadrul Direcţiei Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital, salariul brut este de 2855 lei.

DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI PROMOVARE

1 post Şef Serviciu programe şi proiecte culturale (S II)

- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte, istorie
- Minimum 12 ani vechime
- Certificare pentru utilizarea de softuri / programe specifice activităţii profesionale - Windows, Microsoft Office, GIS (ArcGis), AutoCAD
- Activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj
- Certificare în domeniul managementului de proiect, politici publice de dezvoltare teritorială, protejare patrimoniu cultural, comunicare şi relaţii publice.
- cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională ( nivel C1 conform standardelor CEFR);
Tematica
- Bune practici privind protejarea patrimoniului cultural naţional prin proiecte culturale
- Principii de management privind patrimoniului cultural naţional
- Accesare fonduri naţionale şi europene pentru patrimoniul cultural naţional
- Legislaţia privind protejarea patrimoniului cultural naţional
- Strategii privind valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional

Bibliografie
1. - O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
6. - Legea nr. 422, 18 Iulie 2001 Protejarea monumentelor istorice
7. - Ordonanţa guvernamentală nr. 43, 2000 Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
8. - Legea nr. 182, 2000 Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
9. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale, Bucureşti 2009.
10. Strategia Europa 2020
11. Strategia pentru cultură şi patrimoniu naţional 2016-2022
Pentru postul de Şef Serviciu din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Serviciul programe şi proiecte culturale, salariul brut este de 2576 lei.1 post Şef Birou metodologii (S II)

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, arhitectură;
• studii postuniversitare in domeniul protecţiei monumentelor istorice;
• 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B1 conform standardelor CEFR);
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj.
TEMATICĂ
• Legislaţia specifică restaurării şi protecţiei monumentelor istorice;
• Principii internaţionale privind protejarea patrimoniului imobil;
• Întocmirea normelor şi metodologiilor specifice protejării patrimoniului imobil: aspecte legislative, metodologice şi practice;
• Întocmirea ghidurilor de bune practici privind protejarea patrimoniului imobil: aspecte metodologie, teoretice şi practice;
• Organisme cu atribuţii de reglementare şi de avizare în domeniul protejării patrimoniului imobil.

BIBLIOGRAFIE
1. Dispoziţia nr. 4300/VN/2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării;
2. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
4. ICOMOS/ISCS Illustrated glossary on stone deterioration patterns,
5. [https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf]
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
8. Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
9. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
10. Metodologia de restaurare a componentelor artistice MC/I-A/2000;
11. OMC nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
12. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru postul de Şef Birou din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Birou metodologii, salariul brut este de 2477 lei.


1 post Şef Birou turism cultural (S II)

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă , ştiinţe umaniste şi arte, specializarea turism cultural sau similar
• minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer

TEMATICĂ

• Bune practici ale proiectelor de valorificare prin turism a patrimoniului cultural
• Principii metodologice cu privire la proiecte culturale ce promovează turismul şi patrimoniul cultural
• Legislaţia internă şi internaţională cu privire la promovarea turismului cultural
• Organizaţii internaţionale şi naţionale de promovare a turismului cultural
• Principii strategice de dezvoltare a resurselor patrimoniului cultural prin turism

BIBLIOGRAFIE
1. Cartografierea patrimoniului cultural la nivel naţional, INCFC, 2014;
2. Cultural Heritage and Tourism Development, WTO, 2001;
3. European Tourism 2017 - Trends & Prospects, ETC, 2017;
4. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
5. ICOMOS International Cultural Tourism Charter - Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
8. Master planul pentru dezvoltarea turismului naţional 2007-2026, MDRAPFE;
9. OMC nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
10. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
11. Sustainable Tourism in Europe: Status Quo and Common Challenges, ETC, 2017;
12. Tourism and Intangible Cultural Heritage, WTO, 2012;
13. Tourism at World Heritage Cultural Sites, WTO, 2004.

Pentru postul de Şef Birou din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Birou turism cultural, salariul brut este de 2477 lei.

DIRECŢIA TEHNICĂ SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Referent Studii Medii (M IA)

• Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat ( liceu cu profil atât de ştiinţe umaniste, cât şi tehnic)
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
• Cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell ); Internet Explorer, Autodesk (Autocad), Adobe (Photoshop)
TEMATICĂ
1. Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
2. Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucurşti, Editura Tehnică, 1996;
3. Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
2. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
3. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
4. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
5. STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.

Pentru postul de Referent studii medii din cadrul Direcţiei Tehnice si restaurarea Monumentelor Istorice, salariul brut este de 1450 lei.

Referitor la salariile tarifare menţionate în cadrul anunţului, în prezent sunt demarate procedurile necesare în vederea asimilării salariilor salariaţilor institutului cu cele ale altor instituţii de importanţă naţională, precum şi cu salariile funcţiilor similare din muzeele de importanţă naţională. Pentru orice alte informaţii referitoare la salarizare precum şi la modificările / creşterile salariale preconizate, vă rugăm să contactaţi Biroul de Resurse Umane.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 18.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 22.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 24.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.

Data publicării - 17.07.2017

07.07.2017

 


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 01.08.2017 - 17.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante după cum urmează

Direcţia economică - Biroul Credite şi Timbrul Monumentelor Istorice
1. Şef Birou (S II) - 1 post
2. Referent Studii Superioare (S III) - 1 post

Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
1. Economist (S IA) - 1 post
2. Referent Studii Medii (M IA) - 1 post


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE:
Direcţia economică - Biroul Credite şi Timbrul Monumentelor Istorice
1. Şef Birou (S II)
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell ); Internet Explorer;
TEMATICĂ
- Organisme de specialitate în domeniul protecţiei monumentelor istorice
- Atribuţiile autorităţilor administraţiei locale în domeniul monumentelor istorice
- Finanţarea protejării monumentelor istorice;
- Jocurile de noroc şi timbrul monumente istorice ;
- Procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice ;
- Procedura de utilizare a timbrului monumente istorice
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1502/2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia ;
- Hotărârea de Guvern nr.610/29.05.2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice4 deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat ;
- Legea 246/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Ordonanţa de Urgenţă 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
- OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


2. Referent Studii Superioare (S III)
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale, economice sau juridice
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
• activitatea desfasurata in domeniul secretariat-administrativ ;
• activitate desfăşurată în gestionarea baze de date constituie avantaj
• abilităţi de comunicare;
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer; Acrobat
TEMATICĂ
- Organisme de specialitate în domeniul protecţiei monumentelor istorice
- Atribuţiile autorităţilor administraţiei locale în domeniul monumentelor istorice
- Finanţarea protejării monumentelor istorice;
- Jocurile de noroc şi timbrul monumente istorice ;
- Procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice ;
- Procedura de utilizare a timbrului monumente istorice
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1502/2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia ;
- Hotărârea de Guvern nr.610/29.05.2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice4 deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat ;
- Legea 246/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Ordonanţa de Urgenţă 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
- HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
1. Economist (S IA)
• Studii superioare tehnice, economice, administrative, juridice (licenţă)
• Experienţă minim 1 an în domeniul studiat.
• Cunoştinţe utilizare SEAP
TEMATICĂ
1.Principiile în achiziţiile publice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
3. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică
4.Iniţierea şi lansarea procedurii
5.Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
6.Atribuirea contractului de achiziţie publică
7.Soluţionarea contestaţiilor
8. Derularea şi finalizarea contractului
9.Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
10. Achizitiile directe
11.Prevederi referitoare la investiţiile publice
12. Protejarea monumentelor istorice
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;
6. H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
7. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
8. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


2. Referent Studii Medii (M IA)
Studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
TEMATICĂ
1.Principiile în achiziţiile publice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
3.Iniţierea şi lansarea procedurii
4.Atribuirea contractului de achiziţie publică
5. Derularea şi finalizarea contractului
6.Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
7. Achizitiile directe
8. Protejarea monumentelor istorice
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
3. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;
4. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
5. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 01.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073. Toate informaţiile vor fi afişate la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro).

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 02.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 03.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 07.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 08.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 09.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 11.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Data publicării 07.07.2017
Lidia Gabriela Negrea
Şef Birou Resurse Umane