SHARE

Utile
Institutul Naţional al Patrimoniului

Proiectul cultural
RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ŞTEFAN BALŞ (1902-1994)

Institutul Naţional al Patrimoniului continuă în acest an ciclul de proiecte culturale "Restauratori români", finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii",menit să evoce, să readucă în actualitate şi să pună în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, cu contribuţii majore la dezvoltarea domeniului protecţiei şi restaurării monumentelor istorice, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice şi al Direcţiei Monumentelor Istorice, cu un proiect menit să evoce complexa activitate a arhitectului Ştefan Balş, cel care poate fi numit "părintele şcolii româneşti de restaurare". În cele peste şase decenii de activitate, Ştefan Balş a restaurat mai mult de 50 de monumente şi ansambluri istorice, este autorul a zeci de studii publicate în reviste de specialitate, a unor lucrări cu caracter monografic, a importante comunicări ştiinţifice şi a format noi generaţii de arhitecţi restauratori.
Proiectul cultural, care se desfăşoară în perioada martie-noiembrie 2016, coordonator arh. Anca Filip, îşi propune cercetarea, reconsiderarea şi punerea în valoare a operei lui Ştefan Balş, atât prin perspectiva practică cât şi prin cea a discursului teoretic. Prin cercetarea, inventarierea şi digitizarea bogatului fond documentar datorat arhitectului, aflat în arhiva şi biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului, fondurile Comisiunii Monumentelor Istorice şi Direcţiei Monumentelor Istorice, care includ şi o donaţie de documente făcută de arhitect către arhiva institutului la începutul anilor `90, proiectul va contribui şi la salvgardarea şi punerea în valoare a documentelor de arhitectură, care, printr-o largă promovare şi difuzare va facilita accesul specialiştilor şi a publicului larg interesat la arhiva de restaurare. Materialul digitizat va fi încărcat pe pagina web a proiectului cultural. Complexa şi semnificativa activitate a arhitectului va fi adusă în actualitate şi promovată şi printr-o expoziţie, care va fi itinerată la manifestări ştiinţifice şi la filiale ale Uniunii Arhitecţilor din România, prin comunicări ştiinţifice susţinute de membri echipei de proiect. La finalul proiectului, va fi organizată o masă rotundă la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, dedicată evocării activităţii şi personalităţii lui Ştefan Balş, la care vor participa şi colaboratori ai arhitectului.

Ciclul "Restauratori români" a debutat în anul 2014, printr-un proiect dedicat evocării complexei activităţii desfăşurate de arhitectul Horia Teodoru (1894-1976), în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice www.horia-teodoru.ro. Anul 2015 a fost dedicat arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964) www.trajanescu.ro. 

Institutul Naţional al Patrimoniului şi Muzeul Naţional Cotroceni, prezintă expoziţia "Monumente şi Eroi - Memoria Marelui Război. Proiect Pilot (jud. Ilfov)" în cadrul proiectului cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, ce îşi propune să onoreze şi să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918) şi realizarea României Mari.
Prin expoziţia propusă, ce cuprinde 18 panouri de prezentare ale obiectivelor comemorative inventariate din judeţul Ilfov, precum şi fotografii, scrisori şi relatări ale eroilor din Primul Război Mondial, Institutul Naţional al Patrimoniului încearcă să pună în valoare şi să readucă în memoria comunităţilor, obiective comemorativ memoriale.
Sunt prezentate 26 de obiective comemorative, din care 9 sunt monumente de for public aflate pe Lista Monumentelor Istorice, iar pentru 6 obiective urmează să se întocmească dosare de clasare.
Expoziţie va fi găzduită de Sala Cerchez a Muzeului Naţional Cotroceni, în perioada 15 iulie - 28 august 2016.

Contact:
Dr. arhg. Daniela Mihai - INP, Director Direcţia Programe, Proiecte, 0743176449
Dr. ist. Florentina Udrea - INP, Manager Proiect, 0723522804
Dr. ist. Ştefania Dinu - MNC, Şef Serviciu Relaţii Publice, Marketing 0740028788
 

 
ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE


13.07.2016


Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatoarele posturi contractuale vacante - pe perioadă nedeterminată.

BIROUL JURIDIC
- 1 post ŞEF BIROU (S) II

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE
- 1 post ŞEF SERVICIU (S) I
- 1 post ECONOMIST (S) I

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice de participare la concurs:
BIROUL JURIDIC
- 1 post ŞEF BIROU (S) I
Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
Tematică
- Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil
- Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial
- Operele de creatie ce constituie drept de autor cf. Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Situatiile in care o opera se considera opera de comunicare publica
- Dreptul de suita
- Durata protectiei dreptului de autor
- Limitele exercitarii dreptului de autor
- Concesiunea drepturilor patrimoniale de autor
- Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
- Beneficiarii Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Tipuri de contracte cf. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Exceptii in care nu sunt aplicate prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Serviciile prestate de consilierul juridic în cadrul achizitiilor publice.
- Capitolele minimale pe care trebuie să le contină un contract de achizitie publică
- Drepturile si obligatiile consilierului juridic
Bibliografie
- Codul civil din 1864 şi Noul Cod Civil;
- Codul penal ;
- Codul de procedură civilă;
-Lege 78/2000 actualizată, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
- Lege 500/2002 actualizată, legea finanţelor publice
- Ordonanţa 119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv ;
- Ordin MFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale -actualizat.
- HG 925/2006 actualizată privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiyiţie publică din OUG 34/2006
- OUG 60/2001 privind achiyiţiile publice
- OG 43//2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca yone de interes naţional
-Lege 50/1991 republicată privind autoriyarea executării lucrărilor de construcţii
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
- OMCC 2260/2008 - normele de clasare şi inventariere a monumentelor istorice
- Ordin nr.2237/27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- Statutul profesiei de consilier juridic din 2004 dat în temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiilor publice;
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE

- 1 post ŞEF SERVICIU (S) I
Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- cunoştinţe de operare Microsoft Office, Internet Browser, Baze de Date - nivel avansat
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
TEMATICĂ
1.Principiileînachiziţiilepublice
2.Planificareaachiziţiilorpublice
3.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
4. Elaborareadocumentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
5.Iniţiereaşilansareaprocedurii
6.Derulareaprocedurii de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
7.Atribuireacontractului de achiziţiepublică
8.Soluţionareacontestaţiilor
9. Derulareaşifinalizareacontractului
10.Verificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
11. Licitaţiaelectronicăcaetapăfinală a uneiproceduri offline
12. Procesulbugetar
13.Prevederireferitoare la investiţiilepublice
14. Principiiînexecuţiabugetară
15.Întocmirea şiactualizareaProgramuluiAnual al AchiziţiilorPublice
16. Achiziţiiledirecte
17. Protejareamonumenteloristorice
BIBLIOGRAFIE
1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare; - abrogată

2.HG nr. 925/2006 pentruaprobareanormelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de achiziţiepublică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare;abrogată

3.H.G. nr. 1660 / 2006 pentruaprobareaNormelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de achiziţiepublicăprinmijloaceelectronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare; -abrogată

4.O.U.G. nr. 30/2006 privindfuncţia de verificare a aspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică, cu modificărileşicompletărileulterioare;

5.H.G. nr. 921/2011pentru aprobareaNormelor de aplicareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privindfunctia de verificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii.

6. Regulamentul 2195/2002 privindvocabularulcomun al achiziţiilorpublice
7.Legea nr. 500/2002 privindfinanţelepublice, cu modificărileşicompletărileulterioare;

8.Legea nr. 422/ 2001 privindprotejareamonumenteloristorice, republicatăînMonitorulOficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

9. Hotarare nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii;

10. Ordin nr. 863/2008 pentruaprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unorprevederi din HotărâreaGuvernului nr. 28/2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii"

11. OrdinANRMAP(ANAP) nr.509 din 2011 privindformulareacriteriilor de calificareşiselecţie
12. Legea nr. 98/2016 privindachiziţiilepublice
13. Hotărâre 395/06.06.2016 pentruaprobareanormelormetodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice


SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE
- 1 post ECONOMIST (S) I
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
- minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- cunoştinţe de operare Microsoft Office, Internet Browser, Baze de Date - nivel avansat
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
TEMATICĂ
1.Principiileînachiziţiilepublice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
3. Elaborareadocumentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
4.Iniţiereaşilansareaprocedurii
5.Derulareaprocedurii de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
6.Atribuireacontractului de achiziţiepublică
7.Soluţionareacontestaţiilor
8. Derulareaşifinalizareacontractului
9.Întocmirea şiactualizareaProgramuluiAnual al AchiziţiilorPublice
10. Achiziţiiledirecte
11. Protejareamonumenteloristorice
BIBLIOGRAFIE
1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare; - abrogată

2.HG nr. 925/2006 pentruaprobareanormelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de achiziţiepublică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare;abrogată

3. Regulamentul 2195/2002 privindvocabularulcomun al achiziţiilorpublice

4.Legea nr. 422/ 2001 privindprotejareamonumenteloristorice, republicatăînMonitorulOficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

5. Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii;

6. Ordin nr. 863/2008 pentruaprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unorprevederi din HotărâreaGuvernului nr. 28/2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii"

7. OrdinANRMAP(ANAP) nr.509 din 2011 privindformulareacriteriilor de calificareşiselecţie
8. Legea nr. 98/2016 privindachiziţiilepublice
9. Hotărârea 395/06.06.2016 pentruaprobareanormelormetodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achiziţii publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
05.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

08.08.2016,
selecţia dosarelor de concurs;

09.08.2016, ora 10.00
afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

10.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

11.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

12.08.2016, ora 10.00, proba scrisă;

16.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor probei scrise;

17.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;

18.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

19.08.2016, ora 10.00, susţinerea interviului;

22.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor interviului;

23.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;

24.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

25.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor finale.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 05.08.2016, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: Neagu Cristina Aura 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)


ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatoarele posturi contractuale vacante - pe perioadă nedeterminată.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
- 1 post REFERENT (M) IA

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU MOBIL
- 1 post Analist (S) IA

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE, BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU CONCURS

DIRECŢIA ECONOMICĂ

- 1 post REFERENT (M) IA

Condiţiile specifice:
- studii medii cu diplomă de bacalaureat; cursuri specifice de contabilitate
- minimum 5 ani vechime în câmpul muncii;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
- cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer;
Tematică
- Intocmirea documentaţiei specifice contabilităţii; 
-
Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice; 
-
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;
- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Exercitarea controlului financiar preventiv.

Bibliografie
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 925/2006 - Norme de aplicare a O.U.G. nr.34/2006;
- Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţi de gestiune;
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;


SERVICIUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU MOBIL

- 1 post Analist (S) IA

Condiţiile specifice:
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă de master, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte;
• abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
• cunoasterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth).
 

 


Tematică
• legislaţia specifică patrimoniului cultural;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• modalităţi de accelerare a procesului de expunere online a patrimoniului cultural al României.
Bibliografie

1. Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf]

2. Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]

3. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003(republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice,republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]

4. Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]

5. HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului [http://patrimoniu.gov.ro/ro/hg-593]

6. OMCC nr. 2458 din 21.10.2004privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]

7. Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]

8. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008privind protejarea patrimoniului cultural imaterial [http://cimec.ro/Legislatie/Legea-26-2008-PatrimoniulImaterial.pdf]

9. Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]

10. Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]

11. Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]

12. ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]

13. Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]

14. Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]

15. Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/11-anexa4paris1972patcultsinat.pdf]

16. Legea 451/2002- lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 [http://cimec.ro/resurse/legislatie/conventiieuropene/451-2002.htm]

17. Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]

18. Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]

19. Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
• Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
• Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
• International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]

20. Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]

21. The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]

22. EDM [Europeana Data Model] Primer [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf]

23. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model /Patrick Le Boeuf, Martin Doerr, Christian Emil Ore, Stephen Stead (main editors). v.6.2 [http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_6.2.1.pdf]

24. FRBRoo [FRBR - object-oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD (version 2.4) - 2015 / International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation] [http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V2.4.pdf]
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

22.07.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

25.07.2016,
selecţia dosarelor de concurs;

26.07.2016, ora 10.00
afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

27.07.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

28.07.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

29.07.2016, ora 10.00, proba scrisă;

01.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor probei scrise;

02.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;

03.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

04.08.2016, ora 10.00, susţinerea interviului;

05.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor interviului;

08.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;

09.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

10.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor finale.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 22.07.2016, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)


Anunţ afişat în data de 29.06.2016


 

Joi 9 Iunie 2016, Institutul Naţional al Patrimoniului, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Cultură Ilfov, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia şi Primăria Buftea organizează evenimentele prilejuite de Proiectul cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional "Monumente şi Eroi - Memoria Marelui Război. Proiect Pilot (jud. Ilfov)" ce îşi propune să onoreze şi să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918) şi realizarea unui deziderat major, făurirea României Mari.
• Ora 10 - vernisajul expoziţiei dedicată memoriei Eroilor Primului Război Mondial, Primăria Buftea, jud. Ilfov
• Ora 11 - depunere de flori la Crucea comemorativă a Eroilor Primului Război Mondial,din oraşul Buftea
• Ora 12 - masa rotundă, Primăria Buftea, jud. Ilfov.
Prin expoziţia propusă, ce cuprinde 18 panouri de prezentare ale obiectivelor comemorative inventariate din judeţul Ilfov precum şi fotografii, scrisori şi relatări ale eroilor neamului din Primul Război Mondial, Institutul Naţional al Patrimoniului încearcă să pună în valoare şi să readucă în memoria comunităţilor obiective comemorative cu valoare materială şi memorială.
Sunt prezentate 26 de obiective comemorative, din care 9 sunt monumente de for public aflate pe Lista monumentelor istorice, iar pentru 6 obiective urmează să se întocmească dosare de clasare de către Direcţia judeţeană de cultură Ilfov.
Prin expoziţie şi masa rotundă proiectul îşi propune să ofere modalităţi de a găsi soluţii eficiente şi resurse pentru păstrarea unei stări de conservare optime obiectivelor comemorative, iar prin procesiunea comemorativă se doreşte implicarea comunităţii locale.
Partener de onoare/Invitat - Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Contact:
Dr. arh. Daniela Mihai - INP, Director Direcţia Programe, Proiecte, 0743176449
Dr. ist. Florentina Udrea - INP, Manager Proiect, 0723522804
Alexandrina Niţă - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov.

 

Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2015, volum publicat în mai 2016.
Descărcați volumul in format pdf  (150 MB).Cronica Cercetărilor Arheologice din România, volumele in format digital: campania 2000 (doc), campania 2001 (doc), campania 2002 (pdf), campania 2003 (pdf), campania 2004 (pdf), campania 2005 (pdf), campania 2006 (pdf), campania 2007 (pdf), campania 2008 (pdf), campania 2009(pdf), campania 2010 (pdf,) campania 2011 (pdf), campania 2012 (pdf), campania 2013 (pdf), campania 2014 (pdf), campania 2015 (pdf).

 

Bază de date online cu posibilitate de căutare pe localitate, an, județ, epocă sau categorie de sit: Cercetări arheologice in România.

 

Informatii de background INP
Institutul Național al Patrimoniului este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Culturii. INP este condus de Arh. Radu Petre Nastase, care este Director general si Președintele consiliului de administrație și coordonează întreaga activitate a instituției. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea, INP finanțează, prin acordarea de credite, obținute din timbrul monumentelor istorice, reabilitarea unor monumente de patrimoniu. Instituția are numeroase atribuții în privința protejării și promovării monumentelor istorice naționale și a celor incluse în Lista Patrimoniului Mondial, fiind în acest sens și punctul de contact național UNESCO. INP elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial. În același timp, dezvoltă programe și proiecte naționale și europene în domeniul patrimoniului, administrează fondul documentar al monumentelor istorice și editează numeroase lucrări și publicații periodice în domeniu. INP realizează și pune în valoare baza națională de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România.
Prima instituție care a avut ca obiect evidența și cercetarea monumentelor istorice a apărut în România în 1892, iar ulterior aceasta și-a schimbat denumirea, structura și arhitectura instituțională în numeroase rânduri, mai ales în perioada regimului comunist și după 1989. De-a lungul timpului, aceasta a avut ca președinți personalități marcante de talia lui Nicolae Iorga (1923-1940).