SHARE

Utile

 

 

ANUNȚ PUBLIC

Concurs de proiecte de management organizat pentru Institutul Naţional al Patrimoniului

 

11 noiembrie 2016

 

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Institutul Național al Patrimoniului.

 

Condiţii de participare:

a)      are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b)      are capacitate deplină de exerciţiu;

c)      are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:

 • Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie,  Domeniul de licență (DL) - Istorie;
 • Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie,  Domeniul de licență (DL) – Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
 • Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) - Arte vizuale;
 • Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Studii culturale, Domeniul de licență (DL) - Studii culturale;
 • Domeniul fundamental (DFI)- Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arhitectură și urbanism,  Domeniul de licență (DL) – Arhitectură;
 • Domeniul fundamental (DFI)- Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arhitectură și urbanism,  Domeniul de licență (DL) – Urbanism.

d)      are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;

e)      are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului[1];

f)        nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

g)      nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)      nu deţine o funcţie de manager[2] la o altă instituţie publică de cultură din România[3];

i)        nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

j)        cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

 

 

Calendarul concursului:

 

a)    11.11.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).

b)      05.12.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c)      06-07.12.2016,selecția dosarelor;

d)      08-14.12.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;

e)      15-19.12.2016,susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

f)        în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.

g)      candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul Strategii, Management Cultural, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.

h)      în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

 

 

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până la data de 05.12.2016 - ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a)      cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;

b)      copie după actul de identitate;

c)      curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

d)      diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări[4];

e)      adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f)        cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

g)      copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;

h)      declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;

i)        declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;

j)        declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;

k)      proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

 

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Strategii, Management Cultural (telefon/fax:          021–224.27.15) sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).

 

 

Anexe:

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 • HG nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare;
 • ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național – republicată;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • O.S.G.G. nr. 400/2015  pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 • Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

        [1] Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

[2] astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

[3] condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

[4] în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

 

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează masa rotundă cu tema Evocarea activităţii complexe desfăşurate de arhitectul Ştefan Balş în domeniul restaurării monumentelor istorice, care va avea loc vineri, 11 noiembrie 2016, începând cu ora 10, în biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului din str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Bucureşti.
Evenimentul este parte a proiectului cultural Restauratori români: arhitectul Ştefan Balş (1902-1994), beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii" în anul 2016.
Cu acest prilej va avea loc vernisajul expoziţiei dedicate activităţii de restaurator a arhitectului Ştefan Balş, alături de lansarea website-ului www.stefan-bals.ro şi a DVD-ului realizate în cadrul proiectului cultural.


 

 

De la începutul anului 2016 pe adresa Institututului Naţional al Patrimoniului au fost depuse 86 de cerereri privind înscrierea unor obiective în Programul Naţional de Restaurare, solicitările fiind făcute de instituţiile aflate în subordinea Ministerului Culturii, de reprezentanţii administraţiei centrale sau locale, de cei ai cultelor recunoscute sau de persoane pentru care problemele patrimoniului reprezintă o preocupare reală.
După aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului Naţional de Restaurare şi publicarea acestora în Monitorul Oficial nr. 184 din 23 septembrie 2016, Institutul Naţional al Patrimoniului a lansat apelul privind înscrierea obiectivelor în Program, toţi cei interesaţi fiind invitaţi să depună documentaţii care să respecte precizările cuprinse în Normele metodologice. Data începerii înscrierilor a fost stabilită pentru 1 octombrie 2016, urmând ca până pe 28 octombrie 2016 să fie transmise toate actele solicitate. Dificultăţile întâmpinate în transmiterea documentelor au determinat amânarea momentului depunerii până la 1 noiembrie 2016. Până la această dată au fost transmise pe adresa Institutului Naţional al Patrimoniului documentaţii pentru 38 de obiective, 8 dintre ele neîndeplinind cerinţele formulate de art. 10 al Normelor metodologice. Evaluarea dosarelor a fost făcută de o Comisie alcătuită din cinci specialişti ai Institutului Naţional al Patrimoniului, fiecare acordând un punctaj obiectivului în funcţie de criteriile de prioritate stabilite în Anexa Nr. 1 a Normelor metodologice. Analiza tuturor dosarelor, inclusiv a celor care nu îndeplinesc art. 10 al Normelor a urmărit transmiterea unui răspuns util solicitanţilor, astfel încât fiecare să cunoască rezultatul evaluării şi totodată posibilitatea includerii în Programul Naţional de Restaurare. Obiectivele evaluate de comisia Institutului Naţional al Patrimoniului au obţinut valori cuprinse între 186 şi 68 de puncte, existând o repartizare uniformă între aceste limite (vezi detalii aici).
Decizia introducerii în Programul Naţional de Restaurare se va face în funcţie de punctajul obţinut de fiecare obiectiv şi de fondurile alocate de Ministerul Culturii pentru anul 2017, sume care trebuie să acopere finanţarea prioritară a obiectivelor deja înscrise în Program.

Institutul Naţional al Patrimoniului, împreună cu partenerii săi, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, continuă seria de evenimente dedicate primului Război Mondial în cadrul proiectului cultural "Monumente şi Eroi - Memoria Marelui Război. Proiect Pilot (jud. Ilfov)", finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, în data de 10 noiembrie 2016, orele 11-13, în cadrul Palatului Mogoşoaia, sala FOIŞOR. Evenimentele vor cuprinde o expoziţie, masa rotundă şi procesiunea comemorativă de la Mogoşoaia.
Expoziţia itinerantă
pune în valoare şi readuce în memoria comunităţilor obiective cu valoare memorială, cuprinzând 20 panouri de prezentare ale obiectivelor inventariate, incluzând şi fotografii, scrisori, jurnale de război ale eroilor din Primul Război Mondial. Sunt prezentate 26 de obiective comemorative, din care 9 sunt monumente de for public aflate pe Lista monumentelor istorice, iar pentru 6 obiective urmând să fie întocmite dosare de clasare de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov.
De asemenea,este dedicată o pagină specială prinţului aviator George Valentin Bibescu, (1880-1941), pionier al aviaţiei şi intemeietor al Clubului Aviatic Român în 1909 şi al Ligii Naţionale Aeriane în 1912, precum şi fondator al aeroportului Băneasa din Bucureşti.
Tot acum va fi lansat şi web site dedicat acestui proiect http://marelerazboi-ilfov.ro, ce se înscrie într-un proiect amplu, care va fi continuat până in anul 2018, de Institutul Naţional al Patrimoniului sub numele CENTENAR - Primul Război Mondial.
Seria de evenimente se va încheia cu o procesiune comemorativă şi de depunere de coroane de flori la monumentul dedicat eroilor din I Război Mondial din Mogoşoaia.

Proiectul menţionat şi-a propus să onoreze şi să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918), eveniment ce a dus la realizarea unui deziderat major, România Mare. Acest proiect a fost conceput ca un instrument de lucru, prin inventarierea monumentelor memorial-funerare, dar şi prin readucerea în prim plan a poveştilor de viaţă ale unora dintre eroii primului război mondial.
În acelaşi timp s-a dorit a fi o modalitate de sensibilizare a comunităţilor şi autorităţilor locale în preţuirea şi conservarea acestui patrimoniu identitar, dar şi un semnal de alarmă pe careInstitutul Naţional al Patrimoniului îl trage asupra posibilităţii de a pierde o parte importantă a acestui segment al patrimoniului din România, care, din lipsă de finanţare, de promovare, de implicare a autorităţilor locale, a comunităţilor, adeseori ajunge în stare avansată de degradare.
Proiectul a dus la inventarierea exhaustivă a monumentelor dedicate eroilor din Primul Război Mondial, 72 obiective comemorative, din care 15 se află pe Lista Monumentelor Istorice, iar pentru 6 obiective se vor întocmi dosare de clasare.

 

invitatie Mogosoaia fata tipar

 

În urma analizei documentaţiilor primite în cadrul apelului de introducere a noi obiective în P.N.R., secretariatul PNR anunţă prelungirea termenului pentru completarea documentaţiilor până marţi, 1.11.2016, ora 17:00. Restul termenelor din calendar rămân neschimbate şi pot fi consultate în apelul iniţial de solicitări (link).

Amintim că, pentru a fi propuse pentru înscrierea în PNR, este necesar ca imobilele să aibă statut de monument istoric - clasate individual sau parte a unui ansamblu sau sit clasat - să se afle în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale (judeţ, comună, municipiu, oraş) sau a cultelor religioase recunoscute. Solicitările pot fi înaintate de proprietari sau administratori legali ai imobilelor. Nu pot depune solicitări pentru includerea în PNR proprietarii / administratorii care au încălcat prevederile unui alt protocol privind finanţarea din fondurile gestionate de INP pentru restaurarea monumentelor istorice.

Din punct de vedere administrativ, documentaţia trebuie respecte conţinutul stabilit prin Art. 10 din Normele metodologice privind elaborarea şi derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului (link):

Pentru orice informaţii suplimentare şi precizări faţă de cele prezentate, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului PNR, la următoarele adrese:
Secretariat PNR
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sect. 4, Bucureşti
Persoană de contact:
conf. dr. arh. Petru Mortu
consilier pentru restaurare şi PNR
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
tel: 021-336.60.73

Data introducerii: octombrie 2016
Organizatori: Institutul Naţional al Patrimoniului
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj
Localitate: Cluj-Napoca
Anvergura: naţionalăColocviile Patrimoniului Cultural ImaterialInstitutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj organizează cea de-a XXII-a ediţie a Colocviilor Patrimoniului Cultural Imaterial.
Lucrările acestei sesiuni ştiinţifice naţionale vor avea loc în perioada 25 - 27 octombrie 2016, la Cluj-Napoca.

Tema ediţiei 2016 este Patrimoniul cultural imaterial - identitate, promovare, programe.
Pentru acest an subiectele propuse dezbaterilor sunt:
♦ Identitate şi continuitate - rolul comunitǎţilor
♦ Inventarul/registrul elementelor de patrimoniu cultural imaterial vii
♦ Promovarea patrimoniului imaterial - protecţie, vizibilitate, riscuri
♦ Exemple de bune practici de conservare şi promovare a culturii tradiţionale.

Programul cuprinde şi aplicaţia de teren, Cluj - valori de patrimoniu cultural imaterial, care propune participanţilor o întâlnire cu purtători şi păstrători de elemente de patrimoniu imaterial din judeţul Cluj.

Cu prilejul Colocviilor, Institutul Naţional al Patrimoniului va lansa DVD-ul multimedia Tradiţie şi actualitate în ceramica de Horezu, componentă a proiectului cu acelaşi titlu, finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional în anul 2016.
Programul Colocviilor mai cuprinde: proiecţii de filme, lansări de carte, CD-uri şi DVD-uri de specialitate.

Deschiderea oficială va avea loc în data de 25 octombrie a.c., ora 17.00, la Sala de conferinţe a Hotelului UNIVERS T.

La această ediţie, alături de specialiştii Institutului Naţional al Patrimoniului, participă cercetători din cadrul Institutul de Cercetări Socio-Umane - Sibiu, Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cadre didactice de la universităţile din Cluj, Sibiu şi Bucuresti, specialişti ai centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale/centrelor culturale din judeţele: Alba, Argeş, Cluj, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Ialomiţa, Suceava, cercetători şi muzeografi din judeţele Caraş-Severin, Cluj, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu.
Persoane de contact: Oana Petrică - director adjunct, coordonator program
tel. mobil: 0744561860
Dr. Corina Mihăescu - cercetător şt. I, responsabil de proiect
tel. mobil: 0745011822.

 

Miercuri, 19.10.2016, ora 16:30,UAUIM, Sala Frescelor

Institutul Național al Patrimoniului vă invită la vernisajul expoziției ”Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)” și evocare a complexei activități în domeniul restaurării monumentelor istorice desfășurate de cel mai de seamă reprezentant al școlii românești de restaurare.

Evenimentele se desfășoară în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură BNA 2016.

Vorbitori: Ștefan Bâlici, Gheorghe Sion, Anca Filip (coordonator expoziție).  

 

Institutul Național al Patrimoniului continuă în acest an ciclul de proiecte culturale ”Restauratori români”, finanțat de Uniunea Arhitecților din România din Fondul ”Timbrul Arhitecturii”. ”Restauratori români” își propune să evoce, să readucă în actualitate și să pună în valoare opera înaintașilor arhitecți, cu contribuții majore la dezvoltarea domeniului protecției și restaurării monumentelor istorice, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice și al Direcției Monumentelor Istorice.  Cel mai recent proiect din acest ciclu este menit să evoce complexa activitate a arhitectului Ștefan Balș, cel care poate fi numit ”părintele școlii românești de restaurare”. În cele peste șase decenii de activitate, Ștefan Balș a restaurat mai mult de 50 de monumente și ansambluri istorice, este autorul a zeci de studii publicate în reviste de specialitate, a unor lucrări cu caracter monografic, a importante comunicări științifice și a format noi generații de arhitecți restauratori.

 

 

 

Proiectul cultural, care se desfășoară în perioada martie-noiembrie 2016, coordonator arh. Anca Filip, își propune cercetarea, reconsiderarea și punerea în valoare a operei lui Ștefan Balș, atât prin perspectiva practică cât și prin cea a discursului teoretic. Prin cercetarea, inventarierea și digitizarea bogatului fond documentar datorat arhitectului, proiectul va contribui și la salvgardarea și punerea în valoare a documentelor de arhitectură, care, printr-o largă promovare și difuzare va facilita accesul specialiștilor și a publicului larg interesat la arhiva de restaurare.

Între 7 și 16 octombrie, la Muzeul Unirii din Iași, veți putea vedea expoziția care prezintă opera arhitectului Ștefan Balș. Aceasta face parte din programul Simpozionului Internațional "Monumentul - tradiție și viitor".

De pe data de 19 va putea fi văzută și la București.

Miercuri, 5 octombrie, ora 10.00, Institutul Naţional al Patrimoniului organizează la Casa de Târgoveţ din Calea Şerban Vodă nr. 33, sector 4, Bucureşti o conferinţa de presă cu prilejul lansării apelurilor publice pentru:

o Propuneri de introducere a unor noi obiective în Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice

o Revizuirea Listei Indicative a României pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO


Cu prilejul conferinţei se va vizita Casa de Târgoveţ din Calea Şerban Vodă 33, monument istoric pe care INP doreşte să îl pună în valoare ca centru de informare pentru patrimoniu.

La conferinţă vor interveni:
Ştefan BÂLICI - Manager interimar al INP
Irina IAMANDESCU - Focal Point Pentru Convenţia Patrimoniului Mondial UNESCO, Director interimar al Direcţiei Cercetare Evidenţă
Iosef KOVACS - şef al Serviciului Patrimoniu Mondial