SHARE

Utile

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, programul expoziției naționale Icoana – credință și tradiție, proiect cultural dezvoltat de către Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Teatrul Național ”I.L.Caragiale” București, se prelungește până la data de 15 ianuarie 2017, inclusiv. Expoziția poate fi vizitată la Teatrul Național ”I.L.Caragiale” București, Galeria Media, bd. Nicolae Bălcescu, nr.2, între orele 11.00 – 18.30. Intrarea este liberă.

Mihaela Ciorcila - secretar de redactie INP 

Ministerul Culturii a trimis pe 4 ianuarie 2017 la UNESCO dosarul “Peisajul Cultural Minier Roșia Montană”. Depunerea dosarului pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial a fost făcută cu asumarea Ministrului Culturii Corina Șuteu, după informarea și consultarea Prim-Ministrului Dacian Cioloș și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. 

 

http://www.cultura.ro/dosarul-rosia-montana-fost-depus-la-unesco

 

Protecţia patrimoniului naţional este una dintre responsabilităţile principale ale Ministerului Culturii şi intră în prerogativele sale fundamentale. Depunerea dosarului Roşia Montană la UNESCO finalizează un proces început încă din 2011 (când Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a recomandat oficial Ministerului Culturii includerea Roşiei Montane în patrimoniul UNESCO) şi continuat în mandatul Guvernului condus de Dacian Cioloş, prin adăugarea Roşiei Montane pe Lista Indicativă a României la UNESCO în februarie 2016. Nu este, aşadar, un act de dispoziţie cu caracter de noutate care să fie limitat de prerogativele restrânse ale Guvernului României în această perioadă, ci un act de administrare în vederea conservării patrimoniului naţional.

Valoarea excepţională a Roşiei Montane este recunoscută şi afirmată de un număr fără precedent de grupuri, instituţii şi organizaţii ale specialiştilor din ţară şi din străinătate în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului, dintre care este suficient să amintim ICOMOS, organismul consultativ al UNESCO pentru evaluarea obiectivelor culturale propuse pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial. Odată identificată valoarea excepţională a unui obiectiv, articolul 4 din Convenţia Patrimoniului Mondial impune obligaţia declanşării procedurilor pentru ocrotirea obiectivului respectiv, iar includerea sa în Lista Patrimoniului Mondial este primul pas în acest sens.

Recunoaşterea internaţională a valorii universale a patrimoniului naţional face parte dintre îndatoririle impuse de legea românească şi de convenţia UNESCO semnată de România. Am considerat necesar să abordăm acest subiect cu ceea ce el are ca dată esenţială: un monument istoric de importanţă naţională (şi recunoscut ca atare de Statul Român), şi universală, aflat totodată pe lista celor mai periclitate şapte situri din Europa şi a celor mai periclitate din lume. Recunoaşterea internaţională a unor situri de asemenea valoare este chiar misiunea UNESCO şi a României, prin semnarea Convenţiei privind Protecţia Patrimoniului Mondial, Cultural şi Natural.

În prezent, România are şase poziţii culturale şi o poziţie naturală în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Bisericile cu pictură exterioară din Moldova, Mănăstirea Horezu, Satele cu biserici fortificate din Transilvania, Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Centrul istoric al Sighişoarei, Bisericile de lemn din Maramureş şi Delta Dunării.

Corina Şuteu îşi manifestă speranţa că Ministrul Culturii, Ioan Vulpescu, va susţine şi va duce mai departe în cele mai bune condiţii acest demers.

Decizia finală privind includerea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Roşiei Montane aparţine exclusiv Comitetului Patrimoniului Mondial, în baza evaluării dosarului depus, conform următorului calendar:
Februarie - August 2017: Evaluare tehnică a dosarului (desk review);
Septembrie 2017: Vizită de evaluare pe teren a peisajului cultural nominalizat;
Iulie 2018: Analiză în Comitetul Patrimoniului Mondial şi decizie privind înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Pentru mai multe informaţii privind relevanţa Roşiei Montane în UNESCO, vă invităm să consultaţi site-ul realizat de Ministerul Culturii prin Institutul Naţional al Patrimoniului: http://rosiamontana.world.

 

 


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea, la nivel naţional, a acţiunii Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european, conform Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. INP este coordonatorul naţional al procesului de selecţie, desemnat prin Ordin al ministrului Culturii.
Marca patrimoniului european este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorile fundamentale europene, elementele comune de istorie şi cultură ale patrimoniului cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.
Acordarea mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani şi fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene două cadidaturi de situri.

ANUNŢ CONCURS

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatorul post contractual vacant - pe perioadă nedeterminată.21 decembrie 2016


COMPARTIMENT INFORMAŢII CLASIFICATE
- 1 post Referent de specialitate (S) I

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
- (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
- g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
- i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
- (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
- (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office ; Internet Explorer;

Bibliografie:
• Constituţia României - Republicare;
• Legea nr. 182/2002 pentru protecţia informaţiilor clasificate;
• H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
• H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
• H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate.
• O.U.G. nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS)


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
1) 18.01.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
2) 19.01.2017, selecţia dosarelor de concurs;
3) 20.01.2017, ora 10.00 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
4) 23.01.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;
5) 25.01.2017, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
6) 26.01.2017, ora 10.00, proba scrisă;
7) 27.01.2017, ora 10.00, afişarea rezultatelor probei scrise;
8) 30.01.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;
9) 31.01.2017, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10) 01.02.2017, ora 10.00, susţinerea interviului;
11) 02.02.2017, ora 10.00, afişarea rezultatelor interviului;
12) 03.02.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;
13) 06.02.2017, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
14) 08.02.2017, ora 10.00, afişarea rezultatelor finale.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 18.01.2017 ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)


 

REZULTAT FINAL
Concurs de proiecte de management organizat pentru
Institutul Naţional al Patrimoniului

 


21 decembrie 2016
Secretariatul comisiei de concurs anunţă rezultatul final al concursului, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Institutul Naţional al Patrimoniului,aprobat prin O.M.C. nr. 3901/2016:

Nr. crt. Candidat Notă etapa I Notă etapa II Rezultatul concursului Rezultatul final
1. Ştefan Bâlici 9,22 9,49 9,36 câştigător


 

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT organizat pentru Institutul Naţional al Patrimoniului

 15.12. 2016

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte management organizat pentru Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobat prin O.M.C. nr. 3901/2016, rezultatul concursului:

Nr. crt. Candidat Notă prima etapă Notă a doua etapă Rezultatul concursului
1. I.N.P. 1 9,22 9,49 9,36


Secretariatul comisiei de concurs

 

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT
organizat pentru Institutul Naţional al Patrimoniului
14.12.2016
Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentruInstitutul Naţional al Patrimoniului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3901/2016,rezultatul primei etape:

Nr. crt. Candidat Notă etapa I
1. I.N.P. 1 9,22


Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare:
„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7".
Susţinerea etapei a doua a concursului - interviul, va avea loc în ziua de joi, 15.12.2016, la sediul Ministerului Culturii (Bd. Unirii nr. 22, sector 3), etajul III, camera 313, începând cu ora 11:00.

Potrivit prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management organizat pentru Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3901/2016, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.
Solicitările menţionate vor fi transmise prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Secretariatul comisiei de concurs
 


Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii, în parteneriat cu Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale", organizează cea de-a III-a ediţie a expoziţiei naţionale „Icoana - credinţă şi tradiţie".
Expoziţia reuneşte unele dintre cele mai frumoase icoane pe sticlă şi pe lemn, lucrate de creatori populari din România.
Proiectul actual este şi o modalitate de promovare a meşterilor iconari, păstrători ai acestui străvechi meşteşug artistic.

Evenimentul este un prilej de întâlnire a publicului cu arta iconografică contemporană şi lucrările unor apreciaţi meşteri din ţară, între care: laureatul titlului de Tezaur Uman Viu - Nicu Muntean, Maria Colhon, (Alba), Mihaela Bădescu, Cecilia Florică Cişmaşu, Stela Costache, Liviu Florin Dumitrescu, Fabian Gavriluţiu, Maria Măciucă, Ileana Ometiţă, Cristina Pui, Valeriu Stoica, Mioara Trandafira (Bucureşti), Elena Băniceru, Florian Colea (Dâmboviţa), Silvia Săcăleanu şi Costel Iftinchi (Iaşi), Elena Popa, Andrada Matei, Maria Voicu, (Ilfov), Ana Negoiţă şi Ioana Negoiţă (Sibiu) ş.a..

Vernisajul va avea loc joi, 15 decembrie, ora 15.00.
Expoziţia va fi deschisă în Bucureşti, în perioada 15 decembrie 2016 - 12 ianuarie 2017, la Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale", Galeria Sala Media, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2.
Program de vizitare: zilnic, între orele 11.00 - 18.30, cu excepţia sărbătorilor legale. Intrarea este liberă.

În perioada 18 ianuarie - 6 februarie 2017, lucrări selectate din expoziţie vor fi expuse la Iaşi, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi şi Palas Mall.

Parteneri:
◊ Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale”
◊ Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi şi Palas Mall


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Strada Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sector 4, Bucureşti
Tel.: +4 021 3366073, Fax: +4 021 336 9904
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
www.patrimoniu.gov

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Concurs de proiecte de management organizat pentru
Institutul Naţional al Patrimoniului

07.12.2016

 


În urma analizării dosarului de concurs depus în vederea participării la concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcţiei de manager laInstitutul Naţional al Patrimoniului, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul selecţiei:

 

nr. crt. cod identificare rezultatul selecţiei
1. I.N.P. 1 admisSecretariatul comisiei de concurs

 

Luni 28 noiembrie 2016, orele 11.00 - 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, str. Jean Louis Calderon 48, se va desfășura Sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectelor culturale, finanțate de Uniunea Arhitecților din România, din fondul ”Timbrul Arhitecturii”, în anul 2016.

Institutul Național al Patrimoniului va prezenta, în cadrul acestui eveniment, rezultatele proiectului cultural Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994), coordonator proiect: arh. Anca Filip. Program
11.00 Deschiderea sesiunii / profesor dr. arh. Nicolae Lascu, preşedinte al Comisiei de Selecţie şi Evaluare a Proiectelor Culturale,
11.15 Dealu CERULUI în meşteşug / Fundaţia Archaeus / coordonator proiect: arh. Marius Miclăuş,
11.40 Brâncoveni - Un drum spre trecut, o cale către viitor / Asociaţia Art Conservation Support / coordonator proiect: restaurator Anca Dina, co-autor: profesor dr. ist. de artă Tereza Sinigalia,
12.05 Restauratori români: Arhitectul Ştefan Balş (1902-1994) / Institutul Naţional al Patrimoniului / coordonator proiect: arh. Anca Filip,
12.30 Capacitatea de predare şi promovare în şcoli / De-a Arhitectura / coordonator proiect: arh. Claudia Pamfil,
12.55 Arhitectul Victor Ştephănescu între Stilul Naţional şi Modernism / OAR - Filiala Teritorială Dobrogea / coordonator proiect/ autor: arh. Radu Ştefan Cornescu,
13.20 Digitalizarea datelor de arhivă culese de istoricul de artă Cezara Mucenic de la Arhivele Naţionale - Direcţia Municipiului Bucureşti (1830-1960) / Asociaţia Rhabillage, coordonator proiect: arh. Loredana Brumă / prezintă: arh. Alexandra Ardeleanu,
13.45 Tabăra de restaurare castelul Banffy / Fundaţia Transilvania Trust / coordonator proiect dr. ing. Makay Dorottya Lilly/ prezintă: EKE Zsuzsanna,
14.10 Destine paralele: Radu Mănăilă şi Ştefan Lungu / Asociaţia Culturală Arcatech / coordonator proiect: prof. dr. arh. Marius Marcu Lapadat / prezintă: dr. arh. Mariana Celac,
14.35 Batem fierul la conac! 2016 / Asociaţia Maria / coordonator proiect: arh. Alexandra Mihalciuc,
15.00 Camera cu relevee. Digitizarea şi documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", coordonator proiect: dr. arh. Irina Calotă / prezintă: dr. arh. Irina Calotă, dr. arh. Alexandra Teodor
15.25 Meşteşug şi Patrimoniu. Ţiglăritul în viziunea arhitecţilor / Asociaţia MONUMENTUM / coordonator proiect: arh. Veronica Vaida,
15.50 Crucea - element de amprentare a spaţiului locuit / Asociaţia CENTRO / coordonator proiect: etnolog Monica Bercovici,
16.15 Un secol de arhitectură românească (perioada 1918-1944) / Fundaţia Culturală META / coordonator proiect: Andreea Drăghicescu,
16.40 Dicţionarul Arhitecţilor din Transilvania şi Europa Centrală în perioada Dualismului Austro- Ungar (1867-1918) / Academia Română - Filiala Cluj / coordonator proiect: dr. ist. Attila Varga,