SHARE

Utile
Institutul Naţional al Patrimoniului
Utile

Utile

 

eGISpat

egispat
Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente Istorice)


Programul naţional eGISpat a fost instituit prin ordinul ministrului culturii nr. 2408/2005, pentru realizarea unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente istorice). Programul se bazează pe un parteneriat între Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional, Institutul Naţional al Patrimoniului si ESRI România.

Modul de desfășurare al programului a fost prevăzut în conformitate cu procedurile specifice proiectelor de cercetare-dezvoltare iar rolul Institutului Național al Patrimoniului este acela de coordonator în activitatea de colectare, prelucrare, verificare și de centralizare a datelor. Perioada de derulare a proiectului a fost stabilită la opt ani (2006-2013).

Obiectivele programului național eGISpat au vizat constituirea unor baze de date complexe de evidență a patrimoniului imobil, în care pot fi stocate, analizate și corelate multiple tipuri de date (ex: spațiale, non-spațiale sau text, cartografice, fotografice ș.a.) în scopul obținerii informațiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor in activitățile de administrare, restaurare, conservare si valorificare a patrimoniului imobil.

Pentru implementarea programului s-au prevăzut: asigurarea suportului logistic pentru dezvoltarea si implementarea eGISpat; utilizarea experienţei dobândite prin aplicarea metodologiilor de realizare a inventarierii, prin gestionarea datelor preexistente si prin punerea in practica a unor proiecte de inventariere; colaborarea cu Direcțiile Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, ca furnizori de date din teritoriu.

Sistemele de informaţii geografice (GIS) reprezintă cea mai noua tehnologie care permite reprezentarea geografica si cartografica a datelor cuprinse în bazele de date relaţionale. Este astfel posibila reprezentarea vizuala a siturilor arheologice si a monumentelor istorice în amplasamentul si cu distribuţia lor geografica. Aplicația online a programul eGISpat, stă la dispoziția publicului ca sursă de informare.

Programul eGISpat va răspunde necesităţii aplicării, in domeniul protejării patrimoniului, a doua concepte: conservarea integrata si managementul riscurilor. Programul naţional eGISPat răspunde, de asemenea, reglementarilor legislative, atât celor româneşti cât si celor europene, din domeniul protejării si conservării patrimoniului cultural.

În România, activitatea privind protejarea monumentelor istorice este reglementată prin Legea specială nr. 422/2001, cu modificări și completări ulterioare și prin Normele metodologice de inventariere și clasare a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2260/2008, republicate.

Necesitatea implementării unui astfel de program a fost dată de inexistenta până atunci în România a unui sistem informatic modern și performant de inventariere, care să permită o mai clară și complexă evidențiere a patrimoniului imobil și posibilități sporite de valorificare a datelor, în scopul final al cercetării, protejării și promovării monumentelor istorice.eGISpat Bucureşti

 

egispat-bucuresti


Pentru București, oraș cu cea mai mare densitate de monumente istorice în raport cu celelalte județe, aplicarea tehnologiei GIS asigură o reprezentare cartografica si planimetrica a datelor deţinute și în același timp se pot gestiona si monitoriza informaţiile din Lista Monumentelor Istorice.

Proiectul pentru centrul istoric al Bucureştiului, realizat în parteneriat cu ESRI România, se bazează pe reprezentarea cartografica a monumentelor istorice si a siturilor arheologice din zona iar aplicația conține date referitoare la distribuţia acestora pe o harta digitala la scara 1:2000. A fost, de asemenea, suprapusă si o fotografie satelitara.Aplicaţia eGISpat Bucureşti

Aceasta aplicaţie reprezintă un proiect in cadrul programului eGISpat, finanţat de Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional. Aplicaţia a fost dezvoltata de ESRI România, in parteneriat cu INP.

Componente

1. Aplicatia publica, cea destinata marelui public, care are posibilitatea de a căuta un monument istoric după următorii indicatori:
a) Codul 2010
b). Adresa
c). Denumirea monumentului
d). Datare

2. Aplicatia expert
A doua componentă este dedicată specialiştilor, INP si MCPN, Direcţiei de Cultura Bucureşti, care au posibilitatea de a edita baza de date spaţială. Aceste funcţionalităţi sunt destinate numai persoanelor autorizate, iar accesul se face pe seama unui nume de utilizator si a unei parole. Aplicaţia Web destinata actualizării bazei de date spaţiale dispune de o bara de instrumente destinata navigării in harta. Ea permite editarea si actualizarea in timp real a bazei de date geo-spaţiale prin intermediul Internetului.

Din punctul de vedere al programului eGISpat, toate monumentele istorice sunt tratate drept obiecte spaţiale. Prin urmare fiecare monument istoric are asociate o localizare pe harta si un tabel de atribute care reprezintă legătura cu baza de date conţinând datele despre monumente istorice.
Aplicaţia on-line este o aplicaţie de tip "web enterprise" destinata stocării, administrării si analizei datelor referitoare la patrimoniul cultural naţional imobil din centrul istoric al municipiului Bucureşti, de către specialiştii INP si ai Ministerului Culturii si Patrimoniului National".

Baza legală a inventarierii monumentelor istorice este reglementată prin legea nr. 422/ 2001 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, care defineşte la capitolul. 1, art. 7, clasarea monumentelor istorice astfel
a) in grupa A - monumentele istorice de valoare naţională si universală;
b) in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Clasarea monumentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de lege.

Elementele aplicaţiei
1. Bara de instrumente
2. Menu-uri cu opţiuni privind vizualizarea si administrarea datelor
3. Ferestre dedicate interogărilor de tip atribut
4. O fereastra destinata afişării rezultatelor interogărilor spaţiale
5. O fereastra in care utilizatorul poate controla conţinutul hărţii digitale

a. Interogarea atribut
Aplicaţia dispune de câteva instrumente care permit găsirea obiectelor spaţiale din harta pe seama unei interogări de tip atribut (similara cu o interogare dintr-o baza de date atribut).

b. Căutarea monumentelor istorice după codul COD 2010
Aplicaţia dispune de o fereastra care permite utilizatorului sa identifice un obiect din harta, reprezentând o simbolizare a unui monument istoric, după codul acestuia de inventariere (COD 2010). Pentru a identifica obiectul spaţial din harta corespunzător criteriului de interogare, efectuaţi click pe butonul Căutaţi. Obiectul spaţial corespunzător codului va fi afişat in fereastra de rezultate.

c. Căutarea monumentelor istorice după denumire si grupa valorica
Aplicaţia dispune de o fereastra care permite utilizatorului sa identifice un obiect din harta, reprezentând o simbolizare a unui monument istoric, după denumirea acestuia, după grupa valorica sau după denumire si grupa valorica. Daca utilizatorul tastează "Biserica" va putea identifica toate bisericile din Bucureşti (zona corespunzătoare hărţii) aflate in patrimoniul cultural naţional imobil. Daca utilizatorul nu tastează nimic pentru denumire si alege grupa valorica A va putea identifica toate monumentele istorice a căror grupa valorica este A. Căutările după denumire si după grupa valorica pot fi utilizate concomitent. Pentru exemplul de mai jos, utilizatorul va putea identifica toate bisericile din harta, aflate in patrimoniul cultural naţional imobil care corespund grupei valorice A.

d. Identificarea locurilor după codul poştal
Aceasta funcţionalitate permite utilizatorului sa identifice un loc pe seama codului poştal.
Mai multe detalii despre aceasta aplicaţie pot fi găsite in butonul asistenta.

Legea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin Institutul Național al Patrimoniului.

 

 

Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

 

a) cărțile poștale ilustrate, plicurile, mărcile poștale, hărțile, pliantele, broșurile, revistele, ghidurile turistice, cărțile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziție publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri si expoziții desfășurate în spații situate în zona de protecție a acestora sau în zonele construite protejate.

 

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

 

Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcționează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecție ale acestora.

 

Pot fi exceptați de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitățile pe care le desfășoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puțin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

  

 


 

 

Declarație privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice

         

Declarația lunară privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în  anexa la HG 1502 / 2007 (intra în vigoare începând cu data de 14 februarie 2008) însoțită de o copie a ordinului de plată (cont IBAN RO75TREZ70420G365000XXXX, deschis la trezoreria sectorului 4, cod fiscal 10444949) se vor transmite prin postă la sediul INP din strada Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4 sau prin fax la numărul 021.336.99.04, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă.

 

 

Atenție  ! Este necesara completarea tuturor câmpurilor din declarația privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice.

 

 

Modelul de declarație [PDF]