SHARE

Publicații
Institutul Naţional al Patrimoniului

Direcția programe și proiecte

Direcția de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil

 

 

Directorul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniul cultural imobil are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor/birourilor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii/birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) coordonează activitatea de participare la programe și proiecte interne și internaționale, ce se derulează în cadrul Institutului, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural;
h) coordonează activitatea de elaborare a documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
i) asigură activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
j) coordonează activitatea de realizare a rapoartelor periodice și a altor rapoarte solicitate de Comitetul Patrimoniului Mondial pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
k) coordonează activitatea de elaborare a normelor și metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
l) conduce activitatea de realizare a unor investigații, proiecte-pilot, expertize tehnice, cercetări și studii specifice domeniului monumentelor istorice;
m) coordonează elaborarea proiectelor de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice precum și a zonelor de protecție a acestora și propune, în acest sens, colaborarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
n) coordonează elaborarea studiilor de fundamentare istorico-urbanistică a planurilor de urbanism;
o) colaborează și participă la fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
p) propune organizarea de cursuri de specializare în domeniile legate de cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, și cursuri de formare a formatorilor;
q) coordonează activitatea formatorilor persoane juridice atestate în vederea acoperirii tuturor necesitaților din domeniu;
r) propune editarea de publicații digitale și clasice pentru promovarea și protejarea monumentelor istorice, precum și a acelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
s) propune organizarea sau participarea la manifestări naționale și internaționale dedicate punerii în valoare, introducerii în circuite turistice, promovării monumentelor istorice, precum și a celor înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial;
t) asigură secretariatul Consiliului științific.

 

 


În cadrul Direcției de programe, cercetare, proiectare și metodologii pentru patrimoniu cultural imobil activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și a două birouri.

 

 

A. Serviciul programe, cercetare, proiectare, promovare a patrimoniului cultural imobil

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează și coordonează întocmirea de proiecte tehnice, de studii istorice și de specialitate pentru elaborarea documentațiilor tehnice în domeniul protejării monumentelor istorice, pe baza acordurilor – cadru sau a contractelor de prestări servicii încheiate de instituție cu beneficiarii de drept sau cu alte organisme publice și private, implicate în acțiuni de protejare a monumentelor istorice;
b) coordonează activitatea de participare la programe și proiecte interne și internaționale care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural;
c) elaborează modele și studii de reconversie și revitalizare de monumente, ansambluri și situri istorice;
d) elaborează studii, studii pilot, expertize, cercetări științifice, proiecte și documentații tehnico-economice de conservare, consolidare, restaurare, evaluare și punere în valoare a monumentelor istorice;
e) participă la elaborarea documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
f) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
g) participă la fundamentarea Planului Național de Restaurare;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
i) elaborează metodologii, normative și reglementari în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
j) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor ministere sau ale administrației centrale sau locale, care au incidență asupra monumentelor istorice sau a zonelor de protecție;
k) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

B. Serviciul patrimoniu mondial

 

Atribuții principale:

 

a) întocmirea de programe de monitorizare a stării fizice a monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial [LPM];
b) urmărirea tuturor activităților de protejare și punere în valoare a monumentelor înscrise în LPM, de la faza de proiect până la activitatea de mentenanță;
c) fundamentarea propunerilor de includere în Planul Național de Restaurare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru monumentele înscrise în LPM;
d) colaborarea cu administrațiile locale pe raza cărora se află monumente înscrise în LPM în vederea elaborării programelor de gestiune și protecție pentru acestea;
e) colaborarea cu ONG-urile din domeniul protecției patrimoniului cultural pentru elaborarea unor acțiuni de conștientizare și educare a populației vis-a-vis de valorile și potențialul monumentelor înscrise în LPM;
f) colaborarea cu instituții din domeniul turismului pentru integrarea monumentelor istorice în circuite culturale;
g) colaborarea cu Comisia României pentru UNESCO în scopul integrării monumentelor înscrise în LPM din România în cadrul programelor internaționale de protejare a patrimoniului, precum și cu celelalte organisme internaționale specializate în protecția monumentelor istorice înscrise în LPM;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
i) colaborarea cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

C. Biroul metodologii, normative, reglementari

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează metodologii, normative și reglementări în domeniul protejării monumentelor istorice, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea lor în valoare, a normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural mobil, arheologic și imaterial, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
b) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor ministere sau ale administrației centrale sau locale, care au incidență asupra monumentelor istorice sau a zonelor de protecție, patrimoniului cultural mobil, arheologic și imaterial;
c) elaborează studii asupra corelării cu reglementările internaționale asupra monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, patrimoniul cultural mobil, arheologic și imaterial.
d) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
e) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

D. Biroul educație, formare profesională

 

Atribuții principale:

 

a) organizarea seminarii pentru personalul atestat de MCPN în domeniul patrimoniului cultural;
b) propune și organizează cursuri de specializare în domeniile legate de cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, și cursuri de formare a formatorilor;
c) propune proiecte de formare a specialiștilor în ceea ce privește patrimoniul cultural;
d) propune realizarea de publicații necesare activității de formare profesională în domeniul protejării patrimoniului cultural;
e) coordonarea activității formatorilor persoane juridice atestate în vederea acoperirii tuturor necesitaților din domeniu;
f) pregătirea documentației necesare pentru introducerea în COR a meseriilor noi necesare pentru acoperirea tuturor profesiilor implicate în cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului construit;
g) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;
h) colaborarea cu instituții de profil din străinătate;
i) colaborarea cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.