SHARE

Publicații
Institutul Naţional al Patrimoniului

Direcția economică

 

Directorul Direcției Economice are următoarele atribuții principale:

 

 

a) conduce și răspunde de activitatea economică și administrativă a Institutului;
b) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
c) asigură și răspunde de gestionarea fondurilor instituției; elaborează și răspunde de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului;
d) contribuie la întocmirea proiectului anual de fundamentare a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, în vederea corelării acestuia cu bugetul de stat alocat prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului, prin colaborare cu ceilalți Directori ai institutului; în mod similar, contribuie la întocmirea altor programe pe care le gestionează Institutul;
e) coordonează monitorizarea analitică și sintetică, pe obiective, tipuri de lucrări și agenți economici, a plăților efectuate în baza contractelor încheiate pentru lucrările cuprinse în Programul Național de Restaurare anual, aprobat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
f) stabilește, împreună cu celelalte structuri, măsurile economice și organizatorice necesare pentru aducerea la îndeplinire a programelor aprobate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau a contractelor încheiate cu alte persoane fizice sau juridice;
g) identifică și propune conducerii Institutului căi și modalități de creștere a veniturilor extrabugetare în vederea diminuării sau eliminării subvențiilor acordate de la bugetul de stat, a creșterii gradului de autonomie economica a Institutului; contribuie la stabilirea priorităților în dezvoltarea instituției și a investițiilor ce urmează fi realizate anual;
h) analizează și avizează, din punct de vedere economic, contractele încheiate de Institut; aprobă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, contractele sau comenzile acceptate, cheltuielile de funcționare ale Institutului, consumurile de materiale și celelalte cheltuieli pentru servicii, conform reglementarilor legale;
i) coordonează organizarea circulației documentelor de evidență financiară și contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) analizează și avizează situațiile financiare trimestriale și anuale;
k) urmărește respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește modul de exercitare a controlului financiar preventiv;
l) asigură împreună cu directorul tehnic gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice; coordonează activitățile de încasare a contravalorii timbrului monumentelor istorice; asigură evidența financiară pentru sumele percepute, încasate și virate rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice;
m) asigură împreună cu directorul tehnic gestionarea fondurilor de creditare și urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving, în același scop; avizează contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;
n) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a Fondului de creditare;
o) coordonează desfășurarea fluentă a activităților administrative interne: secretariat, curierat, multiplicarea și/sau a documentațiilor, curățenia și igienizarea spatiilor sediilor Institutului;
p) coordonează transportul mijloacelor valorice și a personalului Institutului cu mijloacele de transport din dotare;
q) coordonează buna funcționare și întreținere a parcului auto propriu și monitorizează încadrarea în consumurile de combustibil legale; avizează propunerile de reparații curente și/sau capitale ale mijloacelor de transport; propune casarea mijloacelor fixe și/sau a obiectelor de inventar, conform legislației în vigoare;
r) răspunde de gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar administrativ și a celorlalte materiale intrate în gestiunea Institutului; coordonează aprovizionarea Institutului cu materiale necesare desfășurării activității instituției;
s) răspunde de derularea contractelor cu furnizorii de utilități și de servicii;
t) răspunde de lucrările de întreținere a sediului și a instalațiilor tehnice aferente – electrice, sanitare, canalizare, centrala termica și corpurile termice, gaze; propune luarea măsurilor necesare - tehnice, economice și administrative -, pentru derularea Programului Anual de Administrare, Întreținere și Protejare pentru imobilele aflate în administrarea Institutului aprobat;
u) propune Consiliului de Administrație completarea patrimoniului Institutului prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul parților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din țară și străinătate;
v) propune și urmărește efectuarea de reparații curente și/sau capitale ale sediului și instalațiilor aferente; coordonează asigurarea pazei și securității sediului Institutului, avizează planurile anuale de paza, conform normelor în vigoare;
w) organizează și răspunde de paza generală a tuturor bunurilor Institutului; verifică respectarea normelor legale în domeniul activității PSI și a protecției muncii;
x) propune măsuri pentru organizarea eficienta a activității din subordine; asigură și răspunde de colaborarea dintre compartimentele din subordine, dintre acestea și celelalte compartimente ale instituției; colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
y) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
z) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor din subordine și răspunde pentru aceasta.

 

 

 

În cadrul Direcției economice activitatea se desfășoară în cadrul a trei servicii.


A. Serviciul financiar

 

Atribuții principale:

 

a) Fundamentează solicitarea lunară privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuieli de personal, bunuri, servicii și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b) Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile institutului fata de bugetul de stat , precum și alte obligații fata de terți;
c) Asigură deblocarea garanțiilor depuse pentru licitații și a garanțiilor de buna execuție;
d) Întocmește statele de plata ale salariilor și a celorlalte drepturi de natura cheltuielilor salariale atât pentru personalul angajat cat și pentru persoanele prestatoare de servicii către institut;
e) Răspunde de corectitudinea calculului salariilor , întocmirea la timp a documentelor de plata a acestora și alimentarea cardurilor de salarii sau plata acestora în numerar;
f) Întocmește și depune la Trezoreria statului situații centralizatoare privind plata drepturilor salariale și ordinele de plata pentru contribuțiile sociale aferente acestora;
g) Lunar întocmește și depune electronic declarația către bugetul consolidat al statului și declarația de mențiuni la administrația financiara dacă este cazul , declarația unica privind obligația de plata a contribuțiilor sociale , impozit pe venit și evidenta nominala a persoanelor asigurate;
h) Analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limitele bugetare deschise,
i) Efectuează operațiuni de plați prin casierie , prin trezoreria statului și prin alte instituții bancare, după caz, din creditele bugetare aprobate și din veniturile proprii încasate în numele institutului, în baza documentelor aprobate conform legislației în vigoare;asigura plați din fonduri bugetare , venituri proprii și fonduri europene pe articole bugetare distincte;
j) Întocmește și eliberează facturi pentru clienți;
k) Lunar întocmește și transmite Ministerului Culturii și Patrimoniului Național situația privind realizarea investițiilor la termenele stabilite de acesta;
l) lunar întocmește și transmite Ministerului Culturii și Patrimoniului Național situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, execuția bugetară și plățile restante la termenele stabilite de acesta;
m) Întocmește și transmite Institutului Național de Statistica , la solicitarea acestuia, situația privind fondul de salarii realizat și impozitul aferent;
n) Elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;
o) Colaborează cu celelalte compartimente;

 


B. Serviciul Contabilitate

 

Atribuții principale:

 

a) Asigura înregistrarea în contabilitate a plaților și a cheltuielilor pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat, în condițiile legii;
b) Organizează și administrează evidenta angajamentelor bugetare, în conformitate cu normele metodologice elaborate de MFP în acest scop;
c) Organizează evidenta fondurilor bugetare aferente Programului Național de Restaurare, analitic și sintetic, pe agenți economici, tipuri de lucrări și obiective monumente istorice;
d) Întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile analitice și sintetice și urmărește concordanta dintre acestea;
e) Întocmește lunar balanța de verificare privind stocurile de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe și asigura evidenta acestora,
f) Tine evidenta analitica și sintetica a materialelor aflate în custodie pe agenți economici, cantități și coduri de materiale;
g) Lunar întocmește execuția bugetara a plaților de casa pentru bugetul de venituri și cheltuieli gestionat din subvenție bugetara, venituri proprii și fonduri europene nerambursabile;
h) Elaborează propuneri privind derularea operațiunilor de inventariere anuala periodica sau periodica( după caz) și efectuează inventarierea;
i) Propune modalități de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune ;
j) Asigură evidenta modului de gestionare a fondurilor bugetare , veniturilor proprii și a fondurilor europene nerambursabile;
k) Asigura evidenta financiara pentru sumele percepute, încasate și virate din aplicarea taxei de timbru;
l) Urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor care se utilizează în sistem revolving;
m) Analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limitele bugetare deschise;
n) Întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale la termenele stabilite, conform legii;
o) Elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;
p) Întocmește situații privind programul de investiții finanțat de la bugetul de stat și din venituri proprii, după caz;
q) Exercita și raportează trimestrial, potrivit legii , controlul financiar preventiv privind legalitatea, oportunitatea , eficacitatea și economicitatea operațiunilor;

 


C. Serviciul administrativ

 

Atribuții principale:

 

a) întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare curentă și în perspectivă și le supune aprobării înaintându-l la compartimentul contabilitate în vederea întocmirii documentelor aferente și asigură procurarea și gestionarea acestora potrivit legii;
b) asigură administrarea , întreținerea și protejarea monumentelor istorice aflate în administrarea Institutului;
c) păstrează în cele mai bune condiții rezerva de materiale din magazia proprie, precum și toate bunurile depuse spre păstrare în această magazie, răspunde material, administrativ și penal de integritatea gestiunii sale;
d) răspunde de buna gospodărire a dotării proprii și urmărește gestionarea materialelor, mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și ține în mod corect și explicit evidența mișcărilor din gestiune;
e) efectuează aprovizionarea cu materiale în conformitate cu solicitările primite;
f) întocmește notele de recepție și distribuie pe bază de bon de consum, sub semnătură, combustibil, materialele consumabile, rechizitele și celelalte bunuri solicitate, ține evidența acestora pe compartimente;
g) urmărește realizarea contractelor de întreținere, paza,salubritate și furnizare utilități, primește, verifică și certifică facturile sosite de la furnizorii de utilități, materiale, piese schimb;
h) asigura transportul valorilor și a personalului institutului cu mijloacele de transport din dotare;
i) răspunde de exploatarea parcului auto din dotare în vederea satisfacerii cerințelor de transport pentru activitatea Institutului;
j) asigură procurarea de carburant necesar utilizării parcului auto al Institutului;
k) asigură efectuarea reviziilor periodice și reparațiilor necesare la autoturismele din dotare;
l) zilnic, eliberează și calculează foile de parcurs pentru autoturismele din dotare, potrivit reglementărilor în vigoare;
m) ține evidența consumurilor de carburanți, lubrifianți și piese de schimb pentru autoturisme urmărind încadrarea în cotele aprobate;
n) răspunde de integritatea autoturismelor din dotare, în care scop ia măsuri pentru parcarea acestora la locurile stabilite și asigurarea lor;
o) face propuneri cu privire la necesitatea și oportunitatea executării unor lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aflate în administrarea Institutului, instalațiilor și altor mijloace fixe și obiecte de inventar ce aparțin acestuia;
p) după aprobare, urmărește executarea în bune condiții a lucrărilor de întreținere și reparații, informând asupra stadiului în care se află lucrările;
q) propune măsuri privind desfășurarea activității de pază, stingerea incendiilor, securitatea instituției precum și a tuturor bunurilor din patrimoniul acesteia asigurând respectarea normelor legale în domeniul activității PSI și protecției muncii;tine legătura cu grupul de pompieri al municipiului București pentru organizarea pazei contra incendiilor;
r) aplică procedura privind înregistrarea și expedierea documentelor;
s) asigură montarea mobilierului din dotarea institutului;
t) asigură transportul valorilor și a personalului institutului cu mijloacele de transport din dotare;
u) asigură colectarea și predarea selectivă a deșeurilor precum și evidența acestora, conform legii.