SHARE

Patrimoniu mobil
Institutul Naţional al Patrimoniului

Direcția patrimoniu mobil

 

Direcția de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital

 

 

Directorul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii /birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) asigură actualizarea permanentă a informațiilor destinate bazei naționale de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil clasat;
h) asigură buna desfășurare a activităților de actualizare a bazelor de date ale patrimoniului cultural mobil;
i) coordonează derularea programelor repartizate de conducerea instituției și răspunde de calitatea materialelor elaborate;
j) participă la activitatea de elaborare a propunerilor către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național de inițiere de acte normative în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, digital și imaterial;
k) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural mobil și imaterial, la solicitarea acestora;
l) constituie, întreține și dezvoltă biblioteci și arhive digitale pentru patrimoniul cultural mobil și imaterial;
m) răspunde de îndeplinirea funcției de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
n) colaborează cu Biroul de relații publice, publicații și petiții și Biroul IT pentru a stabili și actualiza structura, conținutul și aspectul grafic al web-site-ului instituției și furnizează acestora informațiile și datele cele mai recente, în scopul asigurării permanente a corectitudinii conținutului web-site-ului și a aplicațiilor aferente acestuia;
o) răspunde de reprezentarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural.

 

 


În cadrul Direcției de cercetare, evidență a patrimoniului cultural mobil, imaterial și digital activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și un birou.

 


A. Serviciul evidență a patrimoniului mobil


Atribuții principale:

 

a) administrează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date și registre pentru patrimoniul cultural mobil. Acestea includ:

 

• baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil clasat sau susceptibil de clasare;
• registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal;
• catalogul colectiv național al cărții vechi și catalogul colectiv național al manuscriselor medievale;
• baza de date a muzeelor și colecțiilor.

 

b) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, privind patrimoniul cultural mobil, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
c) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației culturale și propune spre publicare repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare etc.;
d) colaborează cu compartimentele de specialitate din Institut în vederea elaborării de norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural mobil;
f) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate și documentele care au stat la baza operațiunilor de clasare;
h) participă la proiecte de cercetare științifică, proiecte culturale și educaționale în domeniul patrimoniului cultural și al noilor tehnologii informatice și de comunicare;
i) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural mobil;
j) participă la elaborarea normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural mobil, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;

 


B. Biroul evidență a patrimoniului imaterial

 

Atribuții principale:

 

a) realizează, administrează și pune în valoare, în interes public, baza de date a repertoriului patrimoniului imaterial;
b) realizează, administrează la cerere baze de date pentru patrimoniul cultural imaterial și alte baze de date în vederea realizării de către Institut a unor venituri extrabugetare;
c) centralizează și procesează datele privind patrimoniul cultural imaterial primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
d) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației culturale;
e) centralizează și înregistrează în baza națională de date fișele de evidență ale evenimentelor culturale transmise de instituțiile specializate și de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
f) asigură asistență tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și pentru alte instituții, în domeniul organizării activității de protejare a patrimoniului cultural imaterial;
g) participă la proiecte de cercetare științifică, proiecte culturale și educaționale în domeniul patrimoniului cultural și al noilor tehnologii informatice și de comunicare;
h) participă la elaborarea normelor și metodologiilor specifice pentru patrimoniul cultural imaterial, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;

 


C. Serviciul patrimoniu digital

 

Atribuții principale:

 

a) realizează, administrează și pune în valoare, în interes public, biblioteci digitale pentru patrimoniul cultural mobil;
b) stochează și administrează arhive digitale pentru prezervarea patrimoniului cultural digital;
c) acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a resurselor digitale și publică resurse digitale, inclusiv facsimile digitale;
d) asigură îndeplinirea funcției de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României – componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
e) acordă asistență tehnică instituțiilor culturale, întreține instrumentele informatice pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
f) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România e-patrimoniu.ro, portalul național culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național, participă la rețele europene și internaționale de informații culturale;
g) asigură funcția de reprezentare a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;
h) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale de digitizare, care au drept scop activități de cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural, repartizate de conducerea instituției;