SHARE

Patrimoniu mobil
Institutul Naţional al Patrimoniului

Direcția tehnică și de restaurare

Direcția tehnică și de restaurare a monumentelor istorice este condusă de un Director subordonat Directorului general și are relații funcționale de colaborare pe orizontală cu celelalte direcții și compartimente funcționale și de specialitate din cadrul Institutului.

 

Directorul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor și a compartimentelor din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, conform prevederilor legale în vigoare, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii/birouri din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) conduce, îndrumă controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor din subordine;
h) asigură și coordonează desfășurarea activității Consiliului de Avizare Tehnico-Economică constituit în cadrul Serviciului achiziții publice și contracte; este de drept președintele acestuia;
i) elaborează și propune spre avizare Consiliului de administrație Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Avizare Tehnico-Economică;
j) organizează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, precum și pentru celelalte programe de protejare a monumentelor istorice, finanțate din fonduri publice;
k) organizează și coordonează activități legate de verificarea documentațiilor de proiectare și a documentațiilor de specialitate realizate în baza contractelor de achiziție publică, încheiate la nivelul Institutului și asigură transmiterea documentațiilor către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în vederea avizării acestora;
l) ia măsuri organizatorice pentru întocmirea și urmărirea derulării contractelor de achiziție publică, finanțate prin Programul Național de Restaurare sau prin alte programe cu surse de finanțare fonduri publice;
m) coordonează activitatea de fundamentare și elaborare a Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
n) conduce activitățile de urmărire, control și inspecție a execuției lucrărilor la monumentele istorice aflate în administrarea Institutului;
o) asigură și răspunde de urmărire și controlul execuției lucrărilor de restaurare – consolidare și componente artistice, finanțate prin Programul Național de Restaurare sau alte programe din fonduri publice;
p) contribuie la întocmirea proiectului anual de fundamentare a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, în vederea corelării acestuia cu bugetul de stat alocat prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și cu bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului, prin colaborare cu directorii și șefii de servicii; în mod similar, contribuie la întocmirea altor programe pe care le gestionează Institutul;
q) colaborează cu Directorul Economic la inițierea bazei de date privind materialele aflate în custodie și asigură evidența financiară a acestora;
r) asigură împreună cu directorul economic gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice; coordonează activitățile de încasare a contravalorii timbrului monumentelor istorice; asigura evidenta financiara pentru sumele percepute, încasate și virate rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice;
s) propune utilizarea sumelor încasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice, conform Legii; coordonează fundamentarea necesarului de credite pentru persoanele fizice sau juridice de drept privat pentru efectuarea de lucrai de protejare a monumentelor istorice deținute; coordonează elaborarea priorităților și activitatea de evaluare a documentațiilor prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;
t) asigură împreună cu directorul economic gestionarea fondurilor de creditare și urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving, în același scop; avizează contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;
u) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a Fondului de creditare și Raportul de gestiune a taxei timbrului monumentelor istorice.

 

 

 

În cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice activitatea se desfășoară în cadrul a patru servicii și a trei compartimente conduse de șefi serviciu.

 

 

A. Serviciul achiziții publice și contracte

 

Atribuții principale:

 

a) verifică aplicarea reglementarilor tehnice, a normelor, normativelor și dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, procedurile de achiziție publică necesare în vederea atribuirii lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, datele transmise către Ministerul Finanțelor Publice referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziții publice;

b) propune orice alte măsuri pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor privind achizițiile publice;

c) asigură elaborarea programului anual al achizițiilor publice al Institutului;

d) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe;

e) verifică documentele necesare încheierii contractelor aferente intervențiilor la obiectivele monumente istorice, cuprinse în programele gestionate de Institutul Național al Patrimoniului sau a contractelor care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Institutului și le transmite Biroului juridic și avizarea contractelor pentru redactarea contractelor;

f) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu Directorul Tehnic și Directorul Economic, de stadiul valoric și fizic al realizării lucrărilor de proiectare – restaurare – consolidare sau de componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și pe agenți economici;

g) propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;

h) asigură buna desfășurare a activității de verificare a documentațiilor de proiectare, a documentațiilor de specialitate predate și vizează referate de verificare ale acestora;

i) coordonează activitatea compartimentelor din subordine;

 

A.1. Compartimentul achiziții publice

 

Atribuții principale:

 

a) asigură aplicarea reglementarilor tehnice, a normelor, normativelor și dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice din domeniul monumentelor istorice, precum și a normelor, normativelor și dispozițiilor legale din domeniul construcțiilor, inclusiv cele privind componentele artistice, care devin incidente în activitatea desfășurată;

b) organizează procedurile de achiziție publică necesare în vederea atribuirii lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, conform legii;

c) întocmește documentația de atribuire pentru toate procedurile de achiziții publice organizate de Institut;

d) asigură întocmirea formalităților de publicitate și comunicare pentru procedurile organizate și transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;

e) asigură formalitățile de derulare a procedurilor de achiziții publice: publicarea în SEAP a anunțurilor, primirea documentațiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situațiilor legate de contestații.

f) asigură întocmirea și transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziții publice;

g) constituie și păstrează documentațiile privind achizițiile publice și asigură accesul la acestea în condițiile legii;

h) participă la elaborarea programului anual al achizițiilor publice al Institutului,

i) propune orice alte măsuri pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor privind achizițiile publice;

j) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe pe care le gestionează Institutul, în colaborare cu directorii și celelalte servicii cu atribuții în acest domeniu de activitate;

k) verifică ofertele contractuale anuale tarifări de proiectare și de asistență tehnică.

 

A.2. Compartimentul contracte

 

Atribuții principale:

 

a) Pregătește documentele necesare încheierii contractelor aferente intervențiilor la obiectivele monumente istorice, cuprinse în programele gestionate de Institutul Național al Patrimoniului. Contractele se încheie pe baza rapoartelor de atribuire care fac parte din documentația de atribuire;

b) participă la întocmirea Programului Național de Restaurare și a altor programe pe care le gestionează Institutul, în colaborare cu directorii și celelalte servicii cu atribuții în acest domeniu de activitate;

c) transmite documentațiile de proiectare și celelalte documentații de specialitate Compartimentului verificare proiecte, documentații, în vederea verificării conformității cu specificațiile tehnice aplicabile în domeniu, precum și Compartimentului achiziții publice în vederea verificării corectei aplicări a coeficienților de calcul economic și de fundamentare a tarifării lucrărilor. Pe baza referatelor de verificare întocmite de Compartimentul verificare proiecte, documentații, documentațiile se transmit Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în vederea avizării în Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

d) întocmește borderourile și verifică documentele justificative privind plata lucrărilor de proiectare, asistență tehnică și a documentațiilor de specialitate a componentelor artistice, pe baza avizelor emise de compartimentele de specialitate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național – Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Consiliul Tehnico-Economic;

e) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu șeful Serviciului achiziții publice și contracte, de stadiul realizării lucrărilor de proiectare – restaurare – consolidare/ componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și pe agenți economici;

f) monitorizează, gestionează și răspunde permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu șeful Serviciului achiziții publice și contracte, de stadiul valoric al lucrărilor de asistență tehnică contractate, pe fiecare obiectiv - monument istoric și pe agenți economici;

g) urmărește respectarea clauzelor contractuale și propune conducerii aplicarea majorărilor de întârziere în cazul nerespectării termenelor contractuale, precum și alte măsuri legale;

h) urmărește deschiderea conturilor de garanție de bună execuție conform clauzelor contractuale și a legislației în vigoare.

i) urmărește constituirea legală și în termen a garanțiilor de bună execuție și a garanțiilor bancare pentru returnarea avansului, după caz, aferente contractelor de prestări servicii de proiectare, precum și eliberarea acestora în condițiile legii.

j) pregătește documentele necesare încheierii contractelor având ca obiect prestarea de către Institut a serviciilor de consultanță, expertizare, cercetare, proiectare și punere în valoare a monumentelor istorice, a contractelor care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Institutului.

k) propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;

l) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

A.3. Compartimentul verificare proiecte, documentații

 

Atribuții principale:

 

a) verifică documentațiile de proiectare/documentațiile de specialitate predate, din punct de vedere al conținutului tehnic, al respectării parametrilor tehnici, al normelor, normativelor și reglementărilor legale în vigoare;

b) întocmește referate de verificare a documentațiilor predate, prin care solicită proiectantului general sau proiectantului de specialitate, completări și/sau modificări ale documentației tehnice, conform normelor, normativelor și reglementărilor legale în vigoare și urmărește introducerea acestora în documentație;

c) verifică introducerea în documentația de proiectare a condițiilor care decurg din avizele Ministerului Culturii și Patrimoniului Național – Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Consiliul Tehnico – Economic, precum și din celelalte avize și acorduri emise de către organele și/sau instituțiile în drept;

d) verifică documentațiile de specialitate din punct de vedere al propunerilor economice, care trebuie să respecte prevederile contractuale

e) verifică corectitudinea coeficienților legali introduși în documentația economică, conform legislației în vigoare;

f) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

 

B. Serviciul tehnic (producție)

 

Atribuții principale:

 

a) verifică anual devizele rest de executat întocmite de către operatorii economici pentru obiectivele monumente istorice finanțate prin programele gestionate de către Institut și le transmite Biroului contracte și Serviciului control și supraveghere șantiere;

b) întocmește în colaborare cu serviciile din cadrul Direcției tehnice și de restaurare a monumentelor istorice, precum și cu celelalte direcții din cadrul institutului, Programul Național de Restaurare și alte programe pe care le gestionează Institutul;

c) fundamentează necesarul de fonduri și/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea și/sau finalizarea execuției lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice;

d) monitorizează permanent, analitic și sintetic, în colaborare cu Serviciul financiar, Serviciul contabilitate, Biroul contracte și Serviciul control și supraveghere șantiere, stadiul lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice contractate, pe fiecare obiectiv – monument istoric și operatori economici;

e) verifică situațiile de lucrări întocmite de către operatorii economici și acceptate la plată de către diriginții de șantier privind încadrarea în valorile alocate anual;

f) verifică concordanța dintre cantitățile și prețurile unitare înscrise în situațiile de lucrări cu cele din devizele contractate;

g) Verifică documentele justificative ce însoțesc situațiile de lucrări: contract / act adițional, copie caiet atașament, liste de consumuri de materiale, manoperă, utilaj, transport, copii ale facturilor de materiale și de închiriere a utilajelor, CD cu imagini reprezentative din timpul execuției lucrărilor și, acolo unde este cazul, dispoziții de șantier, note de comandă suplimentară și note de renunțare aprobate de către comisia din cadrul Institutului.

Situațiile de lucrări se prezintă, de regulă, lunar spre a fi verificate și se depun la Serviciul Tehnic (Producție) numai după ce lucrările au fost verificate și acceptate la plată de către diriginții de șantier și vizate de către proiectantul lucrării, ca o condiție pentru a fi acceptate la plata de către Institut;

h) Solicită operatorilor economici executanți ai lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcții – arhitectură și componente artistice, atunci când este cazul, corectarea și, după caz, completarea situațiilor de lucrări;

i) Întocmește, pe baza situațiilor de lucrări verificate, borderourile și anexele necesare înaintării acestora la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și/sau la Serviciul Financiar al Institutului. spre aprobare și decontare;

j) Transmite Serviciului financiar situațiile de lucrări necesare evidențierii scăderii materialelor aflate în custodia antreprenorilor;

k) După efectuarea recepțiilor, întocmește, în condițiile legii, documentele pentru deblocarea garanțiilor de bună execuție pe obiectiv și operatori economici;

l) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 

 

C. Serviciul verificare și supraveghere șantiere

 

Atribuții principale:

 

a) asigură, prin diriginții de șantier, asistența tehnică de specialitate și coordonarea lucrărilor de consolidare – restaurare pentru obiectivele monumente istorice finanțate din fonduri publice gestionate de către Institut sau de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;

b) prestează servicii de specialitate, prin diriginții de șantier atestați în domeniu, pentru activități de protejare a monumentelor istorice deținute de alte instituții publice și unități de drept public și/sau privat, în condițiile legii;

c) urmărește execuția lucrărilor de consolidare – restaurare și de componente artistice și monitorizează asistența tehnică acordată pe șantier de către proiectantul general și/sau de specialitate;

d) verifică și răspunde, potrivit competențelor legale, de activitatea executanților restauratori, desfășurată pe șantierele finanțate din fonduri derulate prin Institut;

e) verifică și vizează documentele justificative privind asistența tehnică acordată pe șantier de către proiectantul general și/sau de specialitate;

f) verifică, avizează și răspunde, potrivit dispozițiilor legale, prin diriginții de șantier, de executarea corespunzătoare, cantitativă și calitativă, a lucrărilor de arhitectură, construcții - instalații și a componentelor artistice la obiectivele monumente istorice, finanțate din fonduri publice gestionate de către Institut;

g) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;

h) fundamentează necesarul de fonduri și/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea și/sau finalizarea execuției lucrărilor de consolidare – restaurare și de componente artistice;

i) propune organizarea comisiilor de recepție a lucrărilor executate în condițiile legii.

 

 

D. Serviciul taxa de timbru a monumentelor istorice

 

Atribuții principale:

 

a) gestionează sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulterioare;

b) întocmește situația obligațiilor de plată, pe plătitori, a contravalorii timbrului monumentelor istorice, conform declarațiilor lunare transmise de agenții economici. și colaborează cu Direcția Economică în vederea corectitudinii încasărilor și plăților timbrului monumentelor istorice;

c) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de gestiune a timbrului monumentelor istorice;

d) analizează și evaluează, conform prevederilor legale, documentațiile prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat, în vederea obținerii de credite pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;

e) propune prioritățile de creditare și fundamentează necesarul de credite;

f) întocmește contractele de creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditului aprobat;

g) urmărește derularea fondurilor de creditare și rambursările de credite și plata dobânzilor, care se utilizează în sistem revolving;

h) întocmește lunar, trimestrial și anual Raportul de Gestiune a Fondului de creditare;

i) înaintează conducerii instituției propuneri privind oportunitățile de creditare și întocmește, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate ale instituției, propunerile de finanțare a unor programe de restaurare din fondurile colectate din taxa timbrului monumentelor istorice;

j) propune organizarea de manifestări culturale, științifice și de popularizare a monumentelor istorice, în cooperare cu proprietarii sau administratorii lor;

k) participă la programe și proiecte culturale finanțate din fondurile colectate din taxa timbrului monumentelor istorice;

l) Efectuează controlul privind aplicarea prevederilor legale în legătură cu obligațiile de plată a timbrului monumentelor istorice, precum și a penalităților (majorărilor de întârziere) și aplică amenzile conform art. 55, alin (1), lit. c) din Legea 422/2001 republicată;

m) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.