SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO

Institutul Naţional al Patrimoniului împreună cu Muzeul Municipal Curtea de Argeş, au onoarea să vă invite la evenimentele dedicate Zilei Eroilor din data de 25 mai, începând cu ora 12.00. Evenimentele fac parte din proiectul "Memoria Marelui Război, judeţul Argeş" cofinanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional, aria educaţie prin cultură.

Evenimentele se vor derula astfel:
ora 12.00 - Depunere de coroane de flori la Cimitirul Eroilor
ora 13 - Vernisarea expoziţiei "Memoria Marelui Război, judeţul Argeş"
ora 13,30 -14,30 Masă rotundă ,Centenar România Modernă
Proiectul propus de Institutul Naţional al Patrimoniului va repertoria şi inventaria monumentele dedicate eroilor din primul război mondial, va urmări starea de conservare a acestora.

invitatie CurteadeArges fata

 


Prin toate activităţile propuse, proiectul doreşte să contribuie la conştientizarea valorilor perene în cadrul comunităţilor locale, la respectarea eroilor şi a monumentelor ridicate în cinstea acestora, la valorizarea şi preţuirea acestui patrimoniu identitar local.

Contact
Dr. Daniela Mihai
07431764449
Manager proiect
Dr. Florentina Udrea
Asistent manager
0723522804

invitatie Curtea de Arges verso


Scopul proiectului este inventarierea, protejarea, şi promovarea monumentelor memorial funerare reprezentative din judeţul Argeş şi înţelegerea valorii acestora de către comunităţile locale şi tineri.
Fiind un proiect de educaţie culturală, multe dintre activităţile proiectului sunt în strânsă legătură cu instituţiile publice muzeale partenere, Muzeul Municipal din Curtea de Argeş şi Muzeul Municipal din Câmpulung, precum şi insituţiile de învătământ partenere.
Proiectul propune ca activităţi principale
Inventarierea, fotografierea ,cartografierea, constatarea stării de conservare a patrimoniului memorial
Realizarea unor "procesiuni comemorative" de Ziua Eroilor şi de Ziua Armatei, în Curtea de Argeş şi Câmpulung
Realizarea unei expoziţii itinerante fotodocumentare cu obiective memorial funerare din judeţul Argeş Expoziţia va fi vernisată de Ziua Eroilor 25 mai 2017 şi de Ziua Armatei Române (25 octombrie 2017)
Realizarea şi promovarea unor trasee cultural- turistice cu bicicleta sau pietonal, în Curtea de Argeş şi Câmpulung
Organizarea a două mese rotunde cu tema Centenarul României Moderne

Conservarea pragmatică a mediului istoric -o examinare a unor iniţiative transnaţionale de formare, din Marea Britanie, Polonia, Slovenia, China şi România.

Pragmatic Conservation of the Historic Environment – an examination of transnational skills training initiatives in the UK, Poland, Slovenia, China and Romania.

by

Colin Richards MBE

Luni, 22 mai, ora 17 Sala Frescelor

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Departamentul Istoria şi Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

 

Prelegerea se desfăşoară în limba engleza
durata prelegerii este de lh30, urmată de discuţii
informaţii suplimentare: conf. dr. Ştefan Bâlici, 0723-218.856

 

Anunt Colin Richards Page 2

Luni, 8 mai, începând cu ora 11, la sediul Muzeului Sportului din Bd. Mărăști, nr. 20A se desfășoară dezbaterea PATRIMONIUL SPORTULUI. BAZE SPORTIVE URBANE DE SECOL XX. Demersul, inițiat de Institutul National al Patrimoniului în parteneriat cu Filiala Bucuresti a OAR, urmărește să aducă în centrul atenției problematica construcțiilor sportive ce au potențialul de a se constitui ca parte a patrimoniului cultural din România.

Evenimentul, organizat cu scopul diseminării rezultatelor inventarierii a peste 40 de baze sportive din România și a documentării a 5 ansambluri sportive din București, va fi marcat prin lansarea unui album destinat cercetării desfășurate și vernisarea expoziției „Patrimoniul Sportului. Baze sportive urbane de secol XX”.

05.05.2017

 

ANUNŢ CONCURS

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatorul post contractual vacant - pe perioadă nedeterminată.

SERVICIUL PRODUCŢIE

- 1 post Economist (S) IADOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
- (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
- g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
- i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
- (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
- (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office ; Internet Explorer;

Bibliografie:

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

7. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

8. H.G. nr. 907/ 2016 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*)privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
TEMATICA
1. Protejarea monumentelor istorice;
2. Procesul bugetar;
3. Prevederi referitoare la investiţiile publice;
4. Principii în execuţia bugetară;
5. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
6. Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică de execuţie lucrări şi de prestări servicii de proiectare;
7. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
8. Sistemul calitatii in constructii;
9. Receptia la Terminarea Lucrărilor;
10. Recepţia Finală;
11. Cartea Tehnică a Construcţiei.


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Data Ora  
31.05.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
01.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
02.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor selecţiei dosare
06.06.2017 12,00 Rezultatele contestaţiei selecţiei dosarelor
07.06.2017 12,00 Proba scrisă
08.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor probei scrise
09.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor probei scrise
12.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor contestaţiilor probei scrise
13.06.2017 12,00 Susţinerea interviului
14.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor interviului
15.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului
16.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor finale


Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31.05.2017 ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)

Clarificări privind procedura de achizitie publica proprie in legatura cu atribuirea serviciilor de paza (pdf)

Informatie de interes public privind procedura de achizitie publica proprie in legatura cu atribuirea serviciilor de paza pentru pentru sediul Institutului Național al Patrimoniului situat în strada Ienăchiță Văcărescu, Nr. 16, Sector 4, București, parte din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, Conacul Marghiloman situat în Sat Hagiești, Com. Sinești, Jud. Ialomița, Conacul Rosetti - Balș situat în Sat Pribești, Com. Codăești, Jud. Vaslui, precum și Castelul Bethlen, Sat Țopa, Comuna Albești, Jud. Mureș, toate situri de o mare importanță istorică și arhitecturală, ce fac parte din domeniul public al statului și sunt în administrarea Institutului National ala Patrimoniului.

Oferta într-un singur exemplar se va depune în plic închis până la data de 27.04.2017, ora 12.00, la secretariatul Institutului Național al Patrimoniului din București, Sector 4, Str. Ienăchiță Văcărescu, Nr. 16, în atenția persoanei responsabile – Florin NICULESCU – Serviciul Achiziții Publice și Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129. 

Documentele (pdf)

 

19.04.2017

EXPOZIŢIA "RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ŞTEFAN BALŞ (1902-1994)" LA CENTRUL DE CULTURĂ ARHITECTURALĂ
Vernisaj joi 20 aprilie 2017, ora 17.00.
În perioada 20 aprilie - 7 mai 2017, la Centrul de Cultură Arhitecturală, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, Bucureşti, va fi prezentată expoziţia "Restauratori români: arhitectul Ştefan Balş (1902-1994)", realizată de Institutul Naţional al Patrimoniului în cadrul proiectului cultural cu acelaşi nume, finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România din fondul "Timbrul Arhitecturii" în anul 2016, www.stefan-bals.ro.
Expoziţia ilustrează, prin documente de arhivă edite şi inedite, activitatea majoră din domeniul restaurării monumentelor istorice, desfăşurată pe parcursul a peste şase decenii de cel mai important reprezentant al şcolii româneşti de restaurare, arhitectul Ştefan Balş.

16 martie - 60 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuși

Spre a celebra memoria lui Brâncuși, continuăm demersurile pentru înscrierea ansamblului monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu în Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO.

Astăzi am participat la Colocviile Brâncuși, organizate de Centrul de cercetare, documentare și promovare „Constantin Brâncuși”, împreună cu Primăria Târgu Jiu, cu participarea Ministrului Culturii, a Președintelui Consiliului Județean Gorj și a unui unui public divers, cuprinzând personalități ale artei românești contemporane, sculptori, istorici de artă, critici și teoreticieni.

Am prezentat proiectul dosarului de nominalizare pentru Lista Patrimoniului Mondial și calendarul de activități necesare pentru acest demers. Am asistat, de asemenea, la prezentarea proiectului de amenajare a Căii Eroilor și am participat la dezbaterea care a urmat.

Cu această ocazie, vă invităm să consultați broșura de prezentare a dosarului Brâncuși, care prezintă sintetic câteva dintre viitoarele sale capitole.

Sumarul executiv al nominalizării Ansamblului monumental al lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu pentru înscreirea în Lista Patrimoniului Mondial - UNESCO --- Executive summary of Brâncuși Monumental Ensemble of Târgu Jiu nomination for the inscription in the UNESCO World Heritage List

Institutul Național al Patrimoniului (INP) a încheiat procesul intern de evaluare și revizuire a Listei Indicative pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial. Rezultatele evaluării realizate de comisia alcătuită de INP, cu invitați internaționali, au fost înaintate către Ministerul Culturii și Identității Naționale - România pentru a fi discutate în Comisia Națională a Monumentelor Istorice și aprobate. Lista va fi anunțată public imediat după decizia Comisiei. Referitor la dosarele aflate deja în pregătire pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, Brâncuși, Roșia Montană și propunerile de extindere a unor poziții deja existente, Frontierele Imperiului Roman și Sibiu, aducem următoarele noutăți:

▷ În data de 16 martie, cu prilejul comemorării lui Constantin #Brâncuși, la 60 de ani de la dispariția sa, Institutul Național al Patrimoniului va fi prezent, din nou, la Târgu Jiu. Continuă discuțiile cu primăria, cu conducerea și cu consiliul științific al Centrului Brâncuși, pentru a asigura corelarea tuturor acțiunilor întreprinse pe plan local și național, în pregătirea reluării dosarului de nominalizare a Ansamblului monumental de la Tg. Jiu pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial.

▷ Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO a confirmat în data de 1 martie faptul că dosarul de nominalizare a Peisajului Cultural Minier #RoșiaMontană pentru Lista Patrimoniului Mondial, transmis oficial de România la începutul acestui an, a întrunit toate cerințele tehnice prevăzute de Ghidul Operațional privind aplicarea Convenției Patrimoniului Mondial. Prin urmare dosarul a fost înaintat către ICOMOS pentru evaluare, iar pe plan național INP poate începe planificarea acțiunilor pentru anul în curs.

▷ În dosarul Limes (Frontierele Imperiului Roman) a fost definitivat Studiul Tematic Internațional care fundamentează propunerea de extindere a poziției deja incluse în Lista Patrimoniului Mondial.

▷ Pentru Sibiu, INP urmează ca în cursul lunilor viitoare să definitiveze noua strategie de abordare a dosarului de nominalizare în urma referatelor ICOMOS.

COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea proiectului "Patrimoniu la răscruce - Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova"
Bucureşti, 6 martie 2017
Asociaţia Eurocentrica, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului din România, Direcţia Judeţeană de Cultură Prahova şi Asociaţia Convergenţe Europene, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi Asociaţiei Judeţene "Cultul Eroilor" Prahova, desfăşoară în anul 2017 proiectul "Patrimoniu la răscruce - Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova", care beneficiază de finanţare din partea Ministerului Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, în cadrul programului "Proiecte Culturale", secţiunea "Patrimoniu cultural material".
Proiectul îşi propune să catalogheze, să digitizeze, să promoveze, să protejeze şi să contribuie la cercetarea primară a crucilor monumentale de piatră ridicate în judeţul Prahova în secolele XVI-XIX şi a monumentelor de eroi căzuţi în timpul Primului Război Mondial, construite de comunităţile locale prahovene între 1920 şi 1940.
Crucile de piatră sunt monumente comemorative de o mare importanţă istorică şi culturală, amintind despre acţiunile în slujba comunităţii derulate de oamenii cu stare sau despre faptele de arme ale domnitorilor. Deşi nu reprezintă un fenomen local, ele fiind o prezenţă constantă la nivel european, în ţări precum Germania, Austria, Franţa sau Irlanda, în spaţiul românesc au o însemnătate aparte, în calitatea lor de izvoare istorice scrise ale unei societăţi în care până târziu oralitatea a fost dominantă în transmiterea informaţiilor de la o generaţie la alta. În acelaşi timp, născute din tradiţia crucilor de piatră, monumentele comemorative moderne sunt un exponent material de marcă al memoriei culturale legate de Primul Război Mondial.
Având în vedere că în 2018 se va serba Centenarul României Moderne, marcându-se 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial (1914-1918), valorificarea culturală a crucilor de piatră şi a monumentelor închinate eroilor acestui război reprezintă în acelaşi timp o modalitate de reînviere a spiritului comunitar în jurul istoriei locale şi naţionale.
"Intenţia noastră este aceea de a aduce o contribuţie necesară la conservarea şi promovarea patrimoniului cultural românesc, concentrându-ne eforturile asupra unei categorii de monumente istorice şi culturale din păcate deseori neglijate. Crucile monumentale de piatră şi monumentele de eroi sunt repere importante pentru istoria şi identitatea comunităţilor locale din România, iar punerea lor în valoare prin digitizare şi accesibilizare online va contribui, sperăm noi, cât mai semnificativ, la sensibilizarea publicului larg faţă de valorile culturii române", a precizat coordonatorul proiectului, Bogdan Şandric.
Pe lângă digitizarea monumentelor în format 2D şi 3D, utilizând cele mai recente soluţii tehnice în domeniu, şi crearea unui catalog online al acestora, disponibil atât pentru cercetători, cât şi pentru publicul larg, proiectul îşi propune şi educarea tinerei generaţiei în spiritul respectului pentru patrimoniul istoric şi cultural local. În acest sens vor fi organizate ateliere cu elevii mai multor şcoli din judeţul Prahova, în cadrul cărora aceştia vor vizita crucile de piatră şi monumentele comemorative interbelice de pe raza propriilor localităţi, vor asista la prezentări privind istoria locală, se vor familiariza cu noţiuni generale de educaţie pentru cultură şi protejarea patrimoniului şi vor putea replica acţiuni specifice necesare pentru conservarea digitală a monumentelor istorice şi culturale.
Persoanele care doresc să semnaleze existenţa unor cruci monumentale de piatră sau a unor monumente de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova şi să ofere mai multe informaţii despre istoria acestor elemente ale patrimoniului local, sunt rugate să scrie pe adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., completând o fişă de evidenţă cu următoarele rubrici:
Fişă de evidenţă a monumentului
1. Nr.
2. Tip: cruce/monument comemorativ pt. eroi
3. Amplasamentul curent:
a. localitate
b. comuna
c. strada/descrierea amplasamentului
4. Amplasamentul iniţial (dacă au fost mutate):
5. Autor:
6. Foarte scurtă descriere:
7. Tradiţiile locale privind originea crucilor de piatră (ce ştiu oamenii locului despre cine le-a ridicat şi de ce au fost ridicate?):
8. Informaţii bibliografice (studii şi publicaţii monografice edite sau inedite) în care crucea/monumentul sunt menţionate sau studiate.
Foto: Eugen Paveleţ/DJC Prahova