SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT

CENTRALIZATOR

 

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în perioada 20.07.2017 - 05.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/
Respins
1 Zaharia Agatea Camelia 880/18.07.2017 Consilier juridic (S) IA Respins


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 24.07.2017, ora 12.00.

Afişat astăzi 21.07.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Negrea Lidia Gabriela

 

în perioada 22 iulie - 6 august 2017, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Alba, organizează a Vl-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium"- UdV Bucium, subînaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015, UdV Bucium 2017 este un stagiu anual care asigură cursanţilor, în majoritate arhitecţi, dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi, geografi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaş dintre percepţia şi tratarea arhitecturii vernaculare în România şi cea din ţările vest-europene.
Iniţiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală şi financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti fată de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, din 20 octombrie 2000, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat, şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.
Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi-Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Programul UdV va cuprinde activităţi practice şi didactice.
Activităţile practice:
Proiect de restaurare Monument istoric (Crucea episcopului Andrei Şaguna, cu troiţa)
Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea" în vederea valorizării sale muzeale
Studiul (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş şi Vulcoi-Corabia
Studiu de identificare a resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor
trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici
Atelier de iniţiere în tehnica fotografică
Activităţile didactice sunt susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic, pe toată perioada universităţii.
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2017, duminică, 23 iulie 2017, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV - Pensiunea Carmen, vis-a-vis de Primaria comunei Bucium), va fi prezentată misiunea Universităţii de Vară Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediţia a Vl-a, va fi lansat Caietul IV (Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium) şi Concursul "Casa cea mai dichisită".
Invitaţi sunt: reprezentanţi ai partenerilor de proiect, ai administraţiei locale şi, mai ales, locuitorii comunei Bucium.
La festivitatea de închidere, sâmbătă, 5 august, 2017, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanţilor şi formularea concluziilor celor şase ediţii ale UdV Bucium. Vor fi decernate premiile Concursului "Casa cea mai dichisită". Festivitatea se va încheia cu o masă câmpenească.

 

 

Organizarea şi realizarea celei de a şasea ediţii a UdVeste posibilă datorită:
Co-flnanlalorilor:
Ordinul Arhitecţilor din România
Administraţia Fondului Cultural Naţional


Partenerialelor şi susținerii oferite de:
Ambasada Franţei în România
Institutul Francez din România
RPER - Franţa


Partenerialelor logistice oferite de:
Primăria Comunei Bucium
Ordinul Arhitecţilor din România, Alba
Groupe Renault
Solide
Asociaţia .Baia Domnilor"
lmago-Factory


Partenerialelor ştiinţifice oferite de:
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu BucureDli
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Urbanism
Facultatea de geografie a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti
lnslilulul Naţional al Patrimoniului - INP
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
ICOMOS Internaţional


Partenerialelor media oferite de:
S.C. lgloo Media SRL, editor al revistei lgloo
Uniunea Arhitecţilor din România, editor al revistei Arhitectura
Funda~a Arhilext Design, editor al revistei Arhitext
Radio France lnternationale România. France Medias Monde


Contacte
Ştefana BIANU, Coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, tel: 0754 716 433
lozefina POSTAVARU, Consultant ştiinţific, din partea INP, tel: 07 43 646 462
dr. Ioana BOGDAN CATANICIU, Preşedinte RPER-Ro, tel: 0745 334 750
tel. pensiune între 22 iulie-6 august: 0766352401, 07 43150889, 0743524807


Adrese RPER
Intrarea dr. Bobaică, nr.4, ap. 1, cod poştal 024025, sector 2, Bucureşti, Romllnia
tel. · 021 322 81 15, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., www.rper.ro


„Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX" este un demers iniţiat de Institutul Naţional al Patrimoniului în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, beneficiind de finanţarea Ordinului Arhitecţilor din România, prin timbrul arhitecturii pentru proiecte culturale. Realizat sub forma unui proiect cultural, demersul a avut ca scop demararea unei prime cercetări asupra ansamblurilor sportive din România, în vederea determinării potenţialului acestora de a se constitui ca parte a patrimoniului cultural naţional.
Ideea proiectului a apărut în contextul celebrării în 2016, de către ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), cu ocazia „Zilei internaţionale a monumentelor şi siturilor", eveniment organizat anual în data de 18 aprilie, a Patrimoniului sportului. Căutând să răspundă temei propuse, Institutul Naţional al Patrimoniului a observat că, deşi subiectul este unul din ce în ce mai dezbătut la nivel internaţional, în România, preocupările cercetătorilor şi, cu atât mai puţin, ale autorităţilor, sunt prea puţin îndreptate în această direcţie. În acest context, s-a hotărât demararea proiectului „Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX", un proiect pilot ce a avut ca scop o primă analiză a acestei tipologii de patrimoniu arhitectural. Fără a se dori a realiza, în această primă etapă, o cercetare exhaustivă, demersul a urmărit să atragă atenţia asupra faptului că aceste ansambluri sportive, majoritatea construite în a doua jumătate a secolului XX, nu constituie doar suportul fizic al desfăşurării activităţilor sportive, ci au multiple valenţe şi potenţialul de a genera beneficii, de natură culturală, socială şi economică. Aproprierea acestor beneficii depinde însă de voinţa şi eforturile unei multitudini de stakeholderi - de la autorităţi publice locale la organizaţii neguvernamentale şi la proprietarii şi administratorii bazelor şi cluburilor sportive.
Rezultatele proiectului desfăşurat de Institutul Naţional al Patrimoniului poate constitui un punct de plecare pentru o dezbatere mai largă asupra mijloacelor şi instrumentelor de protejare şi valorificare a patrimoniului sportului, dar şi de repoziţionare a acestuia în viaţa comunităţilor locale. Un prim pas în această direcţie a fost realizat luni, 8 mai 2017, în cadrul dezbaterii organizate la Muzeul Sportului, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele cercetării. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, cercetarea in situ a bazelor sportive din mai multe oraşe din ţară şi documentarea a 5 baze din Bucureşti, marcate prin organizarea unei expoziţii documentare, realizarea unei pagini web dedicate şi propunerea a trei trasee culturale alternative. Sinteza parcursului documentar este disponibilă în format PDF pe site-ul dedicat proiectului: www.patrimoniulsportului.ro.


Data publicării - 17.07.2017

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 11.08.2017 - 29.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Director (S II)

DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI PROMOVARE
1 post Şef Serviciu programe şi proiecte culturale (S II)
1 post Şef Birou metodologii (S II)
1 post Şef Birou turism cultural (S II)

DIRECŢIA TEHNICĂ SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Referent Studii Medii (M IA)


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Director (S II)

Condiţiile specifice:
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte;
• vechime în muncă/specialitate; vechime de minimum 10 ani în domeniul studiilor absolvite;
• minim 5 ani vechime in funcţie de conducere;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională ( nivel C1 conform standardelor CEFR);
• abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decisional; capacitate managerială;
• cunoasterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); baze de date; reţelistică.
Tematică 
• legislaţia specifică patrimoniului cultural;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• modalităţi de accelerare a procesului de expunere online a patrimoniului cultural al României.
• organizarea şi funcţionarea Direcţiei Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital
Bibliografie

1. Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf]
2. Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
3. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003(republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice,republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
4. Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]
5. HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului [http://patrimoniu.gov.ro/ro/hg-593]
6. OMCC nr. 2458 din 21.10.2004privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]
7. Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]
8. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial [http://cimec.ro/Legislatie/Legea-26-2008-PatrimoniulImaterial.pdf]
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
10. Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind înbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Management în cultură, Vasile Zecheru, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2001.
15. Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
16. Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
17. Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]
18. ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
19. Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]
20. Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]
21. Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]
22. Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]
23. Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
• Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
• Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
• International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]
24. Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
25. The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]
26. EDM [Europeana Data Model] Primer [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf]
27. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model /Patrick Le Boeuf, Martin Doerr, Christian Emil Ore, Stephen Stead (main editors). v.6.2 [http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_6.2.1.pdf]
28. FRBRoo [FRBR - object-oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD (version 2.4) - 2015 / International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation] [http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V2.4.pdf]
29. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
30. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare.
31.
Pentru postul de Director din cadrul Direcţiei Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital, salariul brut este de 2855 lei.

DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI PROMOVARE

1 post Şef Serviciu programe şi proiecte culturale (S II)

- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte, istorie
- Minimum 12 ani vechime
- Certificare pentru utilizarea de softuri / programe specifice activităţii profesionale - Windows, Microsoft Office, GIS (ArcGis), AutoCAD
- Activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj
- Certificare în domeniul managementului de proiect, politici publice de dezvoltare teritorială, protejare patrimoniu cultural, comunicare şi relaţii publice.
- cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională ( nivel C1 conform standardelor CEFR);
Tematica
- Bune practici privind protejarea patrimoniului cultural naţional prin proiecte culturale
- Principii de management privind patrimoniului cultural naţional
- Accesare fonduri naţionale şi europene pentru patrimoniul cultural naţional
- Legislaţia privind protejarea patrimoniului cultural naţional
- Strategii privind valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional

Bibliografie
1. - O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
6. - Legea nr. 422, 18 Iulie 2001 Protejarea monumentelor istorice
7. - Ordonanţa guvernamentală nr. 43, 2000 Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
8. - Legea nr. 182, 2000 Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
9. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale, Bucureşti 2009.
10. Strategia Europa 2020
11. Strategia pentru cultură şi patrimoniu naţional 2016-2022
Pentru postul de Şef Serviciu din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Serviciul programe şi proiecte culturale, salariul brut este de 2576 lei.1 post Şef Birou metodologii (S II)

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, arhitectură;
• studii postuniversitare in domeniul protecţiei monumentelor istorice;
• 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B1 conform standardelor CEFR);
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj.
TEMATICĂ
• Legislaţia specifică restaurării şi protecţiei monumentelor istorice;
• Principii internaţionale privind protejarea patrimoniului imobil;
• Întocmirea normelor şi metodologiilor specifice protejării patrimoniului imobil: aspecte legislative, metodologice şi practice;
• Întocmirea ghidurilor de bune practici privind protejarea patrimoniului imobil: aspecte metodologie, teoretice şi practice;
• Organisme cu atribuţii de reglementare şi de avizare în domeniul protejării patrimoniului imobil.

BIBLIOGRAFIE
1. Dispoziţia nr. 4300/VN/2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării;
2. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
4. ICOMOS/ISCS Illustrated glossary on stone deterioration patterns,
5. [https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf]
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
8. Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
9. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
10. Metodologia de restaurare a componentelor artistice MC/I-A/2000;
11. OMC nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
12. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru postul de Şef Birou din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Birou metodologii, salariul brut este de 2477 lei.


1 post Şef Birou turism cultural (S II)

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă , ştiinţe umaniste şi arte, specializarea turism cultural sau similar
• minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer

TEMATICĂ

• Bune practici ale proiectelor de valorificare prin turism a patrimoniului cultural
• Principii metodologice cu privire la proiecte culturale ce promovează turismul şi patrimoniul cultural
• Legislaţia internă şi internaţională cu privire la promovarea turismului cultural
• Organizaţii internaţionale şi naţionale de promovare a turismului cultural
• Principii strategice de dezvoltare a resurselor patrimoniului cultural prin turism

BIBLIOGRAFIE
1. Cartografierea patrimoniului cultural la nivel naţional, INCFC, 2014;
2. Cultural Heritage and Tourism Development, WTO, 2001;
3. European Tourism 2017 - Trends & Prospects, ETC, 2017;
4. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
5. ICOMOS International Cultural Tourism Charter - Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
8. Master planul pentru dezvoltarea turismului naţional 2007-2026, MDRAPFE;
9. OMC nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
10. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
11. Sustainable Tourism in Europe: Status Quo and Common Challenges, ETC, 2017;
12. Tourism and Intangible Cultural Heritage, WTO, 2012;
13. Tourism at World Heritage Cultural Sites, WTO, 2004.

Pentru postul de Şef Birou din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Birou turism cultural, salariul brut este de 2477 lei.

DIRECŢIA TEHNICĂ SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Referent Studii Medii (M IA)

• Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat ( liceu cu profil atât de ştiinţe umaniste, cât şi tehnic)
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
• Cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell ); Internet Explorer, Autodesk (Autocad), Adobe (Photoshop)
TEMATICĂ
1. Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
2. Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucurşti, Editura Tehnică, 1996;
3. Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
2. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
3. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
4. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
5. STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.

Pentru postul de Referent studii medii din cadrul Direcţiei Tehnice si restaurarea Monumentelor Istorice, salariul brut este de 1450 lei.

Referitor la salariile tarifare menţionate în cadrul anunţului, în prezent sunt demarate procedurile necesare în vederea asimilării salariilor salariaţilor institutului cu cele ale altor instituţii de importanţă naţională, precum şi cu salariile funcţiilor similare din muzeele de importanţă naţională. Pentru orice alte informaţii referitoare la salarizare precum şi la modificările / creşterile salariale preconizate, vă rugăm să contactaţi Biroul de Resurse Umane.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 18.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 22.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 24.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.

Data publicării - 17.07.2017

07.07.2017

 


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 01.08.2017 - 17.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante după cum urmează

Direcţia economică - Biroul Credite şi Timbrul Monumentelor Istorice
1. Şef Birou (S II) - 1 post
2. Referent Studii Superioare (S III) - 1 post

Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
1. Economist (S IA) - 1 post
2. Referent Studii Medii (M IA) - 1 post


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE:
Direcţia economică - Biroul Credite şi Timbrul Monumentelor Istorice
1. Şef Birou (S II)
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell ); Internet Explorer;
TEMATICĂ
- Organisme de specialitate în domeniul protecţiei monumentelor istorice
- Atribuţiile autorităţilor administraţiei locale în domeniul monumentelor istorice
- Finanţarea protejării monumentelor istorice;
- Jocurile de noroc şi timbrul monumente istorice ;
- Procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice ;
- Procedura de utilizare a timbrului monumente istorice
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1502/2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia ;
- Hotărârea de Guvern nr.610/29.05.2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice4 deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat ;
- Legea 246/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Ordonanţa de Urgenţă 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
- OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


2. Referent Studii Superioare (S III)
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale, economice sau juridice
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
• activitatea desfasurata in domeniul secretariat-administrativ ;
• activitate desfăşurată în gestionarea baze de date constituie avantaj
• abilităţi de comunicare;
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer; Acrobat
TEMATICĂ
- Organisme de specialitate în domeniul protecţiei monumentelor istorice
- Atribuţiile autorităţilor administraţiei locale în domeniul monumentelor istorice
- Finanţarea protejării monumentelor istorice;
- Jocurile de noroc şi timbrul monumente istorice ;
- Procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice ;
- Procedura de utilizare a timbrului monumente istorice
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1502/2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia ;
- Hotărârea de Guvern nr.610/29.05.2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice4 deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat ;
- Legea 246/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Ordonanţa de Urgenţă 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
- HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
1. Economist (S IA)
• Studii superioare tehnice, economice, administrative, juridice (licenţă)
• Experienţă minim 1 an în domeniul studiat.
• Cunoştinţe utilizare SEAP
TEMATICĂ
1.Principiile în achiziţiile publice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
3. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică
4.Iniţierea şi lansarea procedurii
5.Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
6.Atribuirea contractului de achiziţie publică
7.Soluţionarea contestaţiilor
8. Derularea şi finalizarea contractului
9.Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
10. Achizitiile directe
11.Prevederi referitoare la investiţiile publice
12. Protejarea monumentelor istorice
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;
6. H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
7. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
8. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


2. Referent Studii Medii (M IA)
Studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
TEMATICĂ
1.Principiile în achiziţiile publice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
3.Iniţierea şi lansarea procedurii
4.Atribuirea contractului de achiziţie publică
5. Derularea şi finalizarea contractului
6.Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
7. Achizitiile directe
8. Protejarea monumentelor istorice
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
3. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;
4. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
5. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 01.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073. Toate informaţiile vor fi afişate la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro).

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 02.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 03.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 07.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 08.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 09.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 11.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Data publicării 07.07.2017
Lidia Gabriela Negrea
Şef Birou Resurse Umane

 

EXPOZIȚIA ”RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902-1994)” LA CETATEA NEAMȚULUI, ÎN PERIOADA 1 – 14 IULIE 2017

Expoziția ”Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)”, realizată de Institutul Național al Patrimoniului în cadrul proiectului cultural cu același nume, finanțat de Uniunea Arhitecților din România din fondul ”Timbrul Arhitecturii” în anul 2016, este prezentă în Cetatea Neamțului, în ”Sala de Sfat și Judecată”, în perioada 1 – 14 iulie 2017. Organizatorul evenimentului este Complexul Muzeal Județean Neamț.

Vernisajul a avut loc sâmbătă 1 iulie, ora 11.30, în cadrul manifestărilor culturale ”Zilele Cetății Neamțului”. Expoziția a fost prezentată de arh. Anca Filip, coordonatorul proiectului cultural.

Nr 3703 / 20.06.2017
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC (S) IAInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 20.07.2017 - 05.08.2017, concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de Consilier juridic (S) IA, în cadrul Institutului.
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii
: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 3 ani
3. Vechime în specialitate: minim 3 ani în cadrul instituţilor publice
4. Limbi străine:

Limbă Citit Scris Vorbit
Engleză avansat avansat avansat


5.Perfecţionări
(specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate şi în cel putin unul dintre domeniile principale de activitate al institutului, master în ştiinţe juridice.
6.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislaţie)
7. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INP, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală.
8. Cerinţe specifice:

a) cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul legislaţiei muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun, respectiv cunoaşterea legislaţiei specifice sectorului ocupaţional cultură (cercetare şi formare profesională);
b) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor procedure interne, control-evaluare;
c) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
d) capacitate de asumare a răspunderii;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) acordă consultanţă şi reprezentare juridică instituţiei, pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei
b) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice
c) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului
d) întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului
e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale
f) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte
g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia
h) avizează deciziile emise de manager
i) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului
j) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale
k) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute
l) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului
m) se preocupă de permanenta actualizare a bazei informatice legislative a Institutului
n) întocmeşte referate de necesitate, note de fundamentare şi/sau justificative pentru achiziţionarea de bunuri/servicii şi/sau produse necesare la nivelul Biroului Juridic
o) participă la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
p) Întocmeşte adrese sau alte documente administrative aferente desfăşurării activitaţii Biroului Juridic;
q) participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
r) la propunerea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferinţe, colocvii, comunicări de specialitate;
s) sub coordonarea superiorilor ierarhici, participă la realizarea raportului anual;
t) la desemnarea superiorilor ierarhici colaborează cu ceilalţi angajaţi, cu specialiştii din minister sau din alte ministere, precum şi cu alţi specialişti din domeniu;
u) cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
v) raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
w) păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
x) manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
y) negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
z) participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
aa) realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
bb) participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 20.07.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.07.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.07.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.07.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 26.07.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 27.07.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.07.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.07.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 01.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 02.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 03.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 05.08.2017, ora 12.00.

BIBLIOGRAFIE:

1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Statutul profesiei de consilier juridic;
4. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.134/2010 - Codul de procedură civilă - republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 135/2010 - Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotarirea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
11. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
15. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 - republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
18. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
19. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
22. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
23. O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national;
24. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
25. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
26. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
27. H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat;
28. H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
29. O.M.C.C. nr. 2260/2008 - normele de clasare şi de inventariere a monumentelor istorice;
30. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

TEMATICĂ
1. Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil
2. Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial
3. Operele de creatie ce constituie drept de autor cf. Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
4. Situatiile in care o opera se considera opera de comunicare publica
5. Dreptul de suita
6. Durata protectiei dreptului de autor
7. Limitele exercitarii dreptului de autor
8. Concesiunea drepturilor patrimoniale de autor
9. Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
10. Beneficiarii Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
11. Tipuri de contracte cf. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
12. Exceptii in care nu sunt aplicate prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
13. Serviciile prestate de consilierul juridic în cadrul achizitiilor publice.
14. Capitolele minimale pe care trebuie să le contină un contract de achizitie publică
15. Drepturile si obligatiile consilierului juridic

Data publicării - 26,06,2017
 

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în parteneriat cu Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, organizează Consfătuirea naţională a directorilor din instituţiile naţionale şi judeţene din domeniul culturii tradiţionale şi al patrimoniului cultural imaterial, ediţia a XII-a, în perioada 27-29 iunie 2017, la Gura Humorului, județul Suceava.

Inițiat în anul 2006, proiectul constituie un prilej de dialog direct privind probleme actuale din domeniul managementului cultural şi al salvgardării patrimoniului cultural imaterial.

Tema ediţiei din acest an este Valorificarea patrimoniului cultural imaterial – structuri, obiective, programe.

Pentru discuții și intervenții sunt propuse următoarele subiecte:

– patrimoniul cultural imaterial – structuri instituționale, atribuții, activități specifice

programe culturale prioritare

valorificarea patrimoniului cultural imaterial legislație și context actual.

Lucrările consfătuirii vor avea loc la Hotel Best Western Bucovina, Gura Humorului.

Programul include aplicația de teren Valori identitare de patrimoniu cultural imaterial din județul Suceava, organizată de Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava.

Pentru informații suplimentare: tel.: 021 336 60 73, int.107, 115

Persoană de contact: I N P – București: Oana Gabriela Petrică

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

CCPCT- Suceava: Călin Brăteanu

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 şi ale Regulamentului privind procedura de preselecţie naţională, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 4036/21.12.2016, juriul de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, ai cărui membri au fost desemnaţi prin Ordinul Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 2170/27.03.2017, s-a întrunit în data de 28.03.2017 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului pentru evaluarea propunerilor de situri din România depuse în vederea obţinerii Mărcii Patrimoniului European.
Deciziile juriului, care au fost comunicate deja autorilor respectivelor propuneri, sunt următoarele:


Siturile Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş şi Cetatea Oradea din mun. Oradea, jud. Bihor se propun pentru participare la etapa de selecţie a Comisiei Europene, sesiunea 2017, în vederea obţinerii Mărcii patrimoniului european.

ANEXA NR.1.16.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU

La concursul organizat în zilele de 07.06.2017 şi 13.06.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Clepcea Viorica Luminiţa Economist specialist IA (S) 90 de puncte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 15.06.2017, ora 16.00.


Afişat astăzi 14.06.2017, ora 16.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU