SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO

TFCS-logo

Paginile de web ale proiectului http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage și http://www.tfcs.rcc.int

Monuments and sites

Prezentarea proiectului, pdf, în engleză

Ljubljana Process - Interactive application

1.1 Introducere


Procesul Ljubljana II: Reabilitarea patrimoniului nostru comun, continuă programul comun al Consiliului Europei/Comisiei Europene, "Planul proiectelor integrate de reabilitare/Analiza patrimoniului arhitectural şi arheologic "(IRPP / SAAH). IRPP/SAAH a fost înfiinţat în 2003 de către preşedintele Comisiei Europene şi comisarul european pentru Educaţie şi Cultură şi a fost inclus în cadrul Programului Regional pentru Patrimoniul Cultural şi Natural din Sud-Estul Europei (RPSEE) al Consiliului Europei, ca parte a contribuţiei lor faţă de stabilitatea şi dezvoltarea unor societăţi civile democratice, paşnice şi libere în Europa de Sud-Est.
IRPP/SAAH a stabilit un set de linii directoare conceptuale, susţinute de o documentaţie practică vastă, menită să aducă beneficii tangibile, atât pentru comunităţile locale cât şi pentru mediul istoric fragil în sine, prin sublinierea potenţialului de regenerare a mediului istoric. Introducerea "Procesului de la Ljubljana", în 2008 (Conferinţa Miniştrilor sub Preşedinţia slovenă a UE) a plecat de la premisa că obiectele de patrimoniu sunt valori, o parte a provocărilor în calea soluţiei de dezvoltare economică, mai degrabă decât un obstacol în calea lor.
Acest aspect al programului a contribuit la asigurarea angajamentului activ al liderilor politici din regiune (Ljubljana Conferinţa, Slovenia, 2009) şi a generat mai multe investiţii importante în proiectele de reabilitare selectate. Decizia de a pune în aplicare a "Procesului Ljubljana II " a fost luată de miniştrii Culturii (la Cetinje, Muntenegru, aprilie 2010), în baza recunoaşterii depline a principiului de "patrimoniu comun european", precum şi a principalelor realizări ale IRPP / SAAH (finalizate în 2010).
Consiliului Regional de Cooperare (CRC), creat în 2008 pentru a promova cooperarea între ţările din sud-estul Europei, prin generarea şi coordonarea de proiecte de dezvoltare la scară regională, preia responsabilitatea pentru supravegherea procesului. CRC va permite viabilitatea politică şi financiară a structurilor permanente de conducere, ce vor fi stabilite ca parte a Procesului Ljubljana II, cu sprijinul Consiliului Europei şi al Comisiei Europene.
Procesul de la Ljubljana II susţine procesul general de asigurare a stabilităţii şi dezvoltării unor societăţi civile democratice, paşnice şi libere din sud-estul Europei, prin încurajarea tuturor cetăţenilor săi, indiferent de religie, limbă, sex sau etnie, să se bucure şi să preţuiască patrimoniul său cultural divers şi bogat. Plecând de la baza unei cunoașterii temeinice, proiectul va contribui la valorificarea capacităţii masive a mediului istoric de a contribui la dezvoltarea economică, la creşterea ocupării forţei de muncă, prosperitate, şi calitatea vieţii, în aşa fel încât resursele culturale să nu fie epuizate, ci mai degrabă trecute generaţiilor viitoare pentru a se bucura de ele în deplinătate.


1.2 Obiective generale


Obiectivul general este contribuţia la dezvoltarea capacităţii instituţionale în sud estul Europei, cu scopul de a consolida stabilitatea şi dezvoltarea societăţilor democratice, pacifiste şi libere, ca și a revitalizării comunităţilor.


1.3. Obiective specifice


Procesul Ljubljana II vizează implementarea unui instrument de reabilitare a patrimoniului de o calitate deosebită prin favorizarea:
a) Creării unui cadru operaţional de tranziţie destinat dezvoltării metodologiei IRPP/SAAH;
b) integrarea practicilor cros-sectoriale izvorâte dintr-o abordare ce se bazează pe reabilitare, în cadrul structurilor operaţionale naţionale şi regionale de management şi strategiilor de reabilitare a patrimoniului;
c) înfiinţarea unor mecanisme de cooperare regional permanent bazate pe reînnoirea parteneriatelor naţionale şi internaţionale;
d) stabilirea unor mecanisme de finanţare durabilă, creând astfel sinergii între autorităţile naţionale şi investiţiile internaţionale publice şi private.


1.4. Beneficiari


Beneficiarii sunt Ministerele Culturii, instituţiile naţionale, regionale şi locale de specialitate, primăriile, societatea civilă şi ONG-urile din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Muntenegru, România, Serbia, "fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei" şi UNMIK / Kosovo . Alte state Sud est europene, şi anume Grecia, Moldova, Slovenia, Turcia, ca membri ai Grupului de lucru CRC pentru cultură şi societate, sunt observatori în acest process.


1.5. Descriere


Procesul Ljubljana II este centrat pe schimbarea atitudinii cu privire la mediul nostru istoric, care variază de la oraşe istorice şi peisaje întregi la monumente istorice individuale, arheologice şi clădiri, inclusiv toate bunurile mobile semnificative, asociate acestora.
Cele două probleme majore în joc,sunt următoarele
• Locurile, peisajele, orașele istorice ar trebui să fie conservate la cele mai înalte standarde
• Acestea trebuie promovate în aşa fel încât să maximizeze contribuţia lor la economia locală, fără a le diminua importanţa, sunt puse in valoare prin punerea în aplicare a conceptului de "reabilitare". Aceasta îi ajută pe toţi jucătorii majori din sectorul public, cum ar fi ministerele responsabile cu planificarea, turismul şi dezvoltarea economică, primăriile şi alte agenţii de finanţare, să înţeleagă faptul că beneficiile depline ale regenerării patrimoniului vor fi realizate numai în cazul în care semnificaţia şi fragilitatea siturilor individuale sunt luate pe deplin în considerare, şi uneori, în cazul în care modelele convenţionale de dezvoltare sunt adaptate, rezultatele viitoare durabile sunt garantate pentru obiectivele de patrimoniu şi comunităţile locale, deopotrivă.
Metodele şi procedurile oferă celor ce deţin responsabilităţi pentru reabilitarea patrimoniului, precum şi comunităţilor locale instrumentele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile mai eficient şi facilitează mobilizarea resurselor existente pentru priorităţile selectate. Elaborarea proiectelor şi punerea lor în aplicare depinde de stabilirea de noi parteneriate între diferite instituţii, între autorităţile centrale şi locale, precum şi între partenerii interesaţi, publici sau privaţi.
În plus, deşi mijlocul principal pentru atingerea acestui scop a fost consolidarea capacităţii instituţionale în regiune, mai multă atenţie trebuie să fie îndreptată spre rolul grupurilor comunitare şi al ONG-urilor în procesul Ljubljana II. Aceasta ar trebui să favorizeze dezvoltarea de noi perspective şi noi parteneriate şi să încurajeze schimbul de idei şi abordările inovatoare.
Procesul Ljubljana II va trebui să pună un accent mai mare pe formarea în domeniul meşteşugurilor tradiţionale, al conservării si reabilitării clădirilor, a elaborării politicilor durabile de conservare şi gestionare a afacerilor; pe promovare (pentru a prezenta bune practici în regiune şi în afara ei); pe rolul a patrimoniului cultural în cadrul amenajării teritoriului; precum şi pentru evaluarea şi sprijinul independent precum şi cu privire la procedurile de monitorizare pentru a se asigura că proiectele aderă la cele mai bune standarde europene. Acestea ar trebui să fie incluse în toate planurile de gestiune şi de afaceri.


1.6 Rezultate preconizate


a) Obiectivele Procesului de la Ljubljana II urmează să fie realizate în conformitate cu principiile de bună practică în conservarea şi dezvoltarea durabilă a mediului istoric, în raport cu convenţiile europene fundamentale privind politicile de patrimoniu: Convenţiile de la Granada (1985), şi La Valetta (1992). Ca urmare a consideraţiilor mai largi patrimoniului exprimate în Convenţia de la Faro (2005), bazate pe ideea că, cunoaşterea şi utilizarea patrimoniului fac parte din dreptul cetăţeanului de a participa la viaţa culturală, rolul şi valorile de patrimoniu care contribuie la dezvoltarea economică şi la calitatea vieţii ar trebui să fie mai larg înţelese şi integrate în strategiile de planificare, atât din sectorul public cât şi din cel privat.
b) Realizarea crucială a Procesului Ljubljana II ar trebui să fie faptul că patrimoniul cultural reabilitat este inclus ca un element-cheie în cadrul politicilor de dezvoltare durabilă în întreg Sud-Estul Europei. Dezvoltarea durabilă presupune punerea în aplicare de comun acord a unei politici prudente de gestionare a patrimoniului. Programul va asigura faptul că mediul istoric este apreciat şi luat în considerare, atunci când sunt elaborate planificarea şi strategiile de dezvoltare economică. Trebuie să existe o recunoaştere mai largă în rândul politicienilor şi profesioniștilor, prin faptul că moştenirea noastră este un avantaj de neînlocuit, care ar trebui să fie transmis generaţiilor viitoare intact, în plus că acesta are capacitatea de a contribui la dezvoltarea economică, la stimularea turismului, la crearea de locuri de muncă, la revitalizarea comunităţii şi îmbunătăţirea calitatea vieţii tuturor.
Una dintre principalele lecţii învăţate din IRPP/SAAH este nevoia de o mai bună integrare a patrimoniului în planurile de dezvoltare. În multe ţări, şi acest lucru nu se limitează la Europa de Sud-Est - gestionarea patrimoniului a fost izolată de planificarea terenurilor şi a peisajului urban, fiind în general în zona de responsabilitate a ministerelor de cultură, mai degrabă decât în planificare, turism şi mediu. În consecinţă, bunurile de patrimoniu nu au fost gestionate holistic în contexte mai largi lor. Acest neajuns are repercusiuni în ambele sensuri: factorii decidenţi pentru politica economică şi planificare de multe ori nu reuşesc să aprecieze contribuţia pozitivă pe care patrimoniul o poate aduce la dezvoltarea economică şi la calitatea vieţii.
c) Conservarea ar trebui să nu mai poată fi considerată ca un obiectiv în sine, ci să fie îmbunătăţită printr-o abordare depunere in valoare, care să vizeze gestionarea patrimoniului îmbogăţit de opere contemporane în comunităţile locale din întreaga Europă de sud est. Realizările IRPP/SAAH sunt mărturie a beneficiilor unei astfel de abordări. Prin urmare, noile politici trebuie să se bazeze pe noi atitudini creative şi să fie operate de cadrul şi instrumentele dezvoltate în cadrul IRPP/SAAH. Procesul dinamic de reabilitare a patrimoniului cultural va spori mediile culturale şi coeziunea socială şi va avea un efect direct sau indirect asupra comunităţilor. Acesta va fi un proces care sprijină o nouă cultură a dezvoltării, mai degrabă decât pur şi simplu o dezvoltare a culturii.
d) Un sistem integrat de abordare trans-sectorială a gestionării operaţionale va fi stabilit în ţările beneficiare. O astfel de abordare implică partajarea responsabilităţilor între autorităţile naţionale şi locale şi experţi, precum şi participarea sectorului civil. Metodologia, dezvoltată prin procesul de IRPP/SAAH, este de aşteptat să fie pe deplin instituţionalizată şi să devină operaţională în ţările beneficiare, care contribuie la articularea unui "limbaj comun" în gestionarea patrimoniului şi facilitarea cooperării regionale.
e) LPII va stimula mobilizarea mecanismelor naţionale precum şi internaţionale de finanţare. În scopul de a creşte în mod semnificativ investiţiile în reabilitarea patrimoniului, nu numai fonduri culturale, dar şi alte surse - în special fonduri de dezvoltare şi de investiţii private - trebuie să fie vizate. Punerea în aplicare a fondurilor va fi mult mai atent monitorizată.

Forcopar II

forcopar 

 

Arheologia industrială este parte integrantă a dezvoltării durabile: prezervarea clădirilor evocatoare ale trecutului cât şi economii de resurse faţă de noile construcţii. Specialişti de roluri diferite (Instituţii publice, arhitecţi, urbanişti, restauratori, proprietari) intervin deobicei fără a exista o colaborare între ei. Apare astfel o nouă profesie. Ea este solicitată de către colectivităţile locale/naţionale, de către patroni. Nu este semnalată, la nivel naţional sau european, nici o formaţie continuă în această direcţie. Pe durata proiectului FORCOPAR 1, parteneri din 4 ţări au lucrat pentru a crea o inovatoare formare continuă la distanţă. Au demonstrat fezabilitatea acesteia, construind o platformă educativă ce poate fi transferată.


Scop şi obiective


Proiectul îşi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor această platformă de formare continuă la distanţă adaptată constrângerilor lor (timp, deplasări). Se realizează o formare minuţioasă tinzând spre un nou profesionalism pentru persoanele având formaţii iniţiale diverse. Se utilizează o platformă educativă, materiale pedagogice şi o metodologie adaptată. Este prevăzută validarea experienţei dobândite. Elementele vor putea intra în formaţiile iniţiale cu o validare la nivelul universităţiilor (Unităţi de valoare, Master, Doctorat). Suplimentul de profesionalism minuţios pentru profesionişti de formaţie largă trebuie să permită de a fi mai operaţional, de a avea acces sau de a se reconverti la această nouă profesie.


Partenariat


Cei 14 parteneri, recunoscuţi ca specialişti în arheologie industrială, sunt de origine geografică şi profesională diversă: universităţi, instituţtii de formare continuă, organisme de experţi, instituţii publice, muzee.


Descriere şi rezultate


Primul an este consacrat măsurilor preghătitoare pentru transferul platformei educative prin:
a) însuşirea demersului şi a conţinutului său;
b) finalizarea modulelor de formare pentru transferabilitatea lor - ghidul pentru cursanţi şi tutori, cele 7 module împărţite în unităţi însoţite de texte ajutătoare, glosar, fotografii, bibliografie, activităţi;
c) elaborarea materialelor pedagogice - situri "repertoriu/bancă de date", bibliotecă, cataloage de fotografii.

 

Cel de-al doilea an este dedicat realizării transferului şi pregătirii în vederea utilizării în formarea continuă la distanţă prin:
a) constituirea echipelor de tutori/formatori şi grupurilor de lucru;
b) luarea deciziilor privind validarea: recunoaşterea achiziţiilor formale şi informale; crearea Centrului de Excelenţă român;

c) Difuzarea proiectului către organismele de formare, la utilizatorii potenţiali, la patronii avînd nevoie de acest nou profesionalism.

5) Impactul


Această nouă formare continuă, recunoscută şi validată, pentru profesioniştii avînd nevoie de o formaţie minuţoasă, răspunde solicitărilor din acest nou domeniu. Difuzarea în reţelele europeene va antrena adeziunea altor organisme specializate, mobilitatea celor formaţi, căci există astfel de necesităţi în ţările UE.
 

Parteneri


Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti  (RO) – http://www.uauim.ro
“Eurocultures” – Observatoire du développement socioculturel de la ville (BE)
Universitatea “Politehnica” din Timişoara (RO) – http://www.upt.ro
UAR – Uniunea Arhitecţilor din România (RO) – http://www.uar.ro
Municipul Târgu Mureş (RO) – http://www.targu.mures.ro
Institutul Naţional al Patrimoniului (RO) – http://www.inp.org.ro
Université de Haute Alsace – Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, Les Arts et les Techniques – CRESAT (FR) http://www.uha.fr
Université de Technologie Belfort Montbéliard- Laboratoire de Recherche et Etudes sur les Industries Technologiques et Scientifiques- RECITS (FR) – http://recits.utbm.fr
IRCOS – Institut Régional de Culture et Services (FR) – http://www.ircos-cezam.fr
CILAC – Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie l’étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel (FR) – http://www.cilac.com
Conseil Consultatif du patrimoine mulhousien (FR) – http://www.ccpm.asso.fr
Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin (FR) – http://www.cc-stamarin.fr
AUDIS – Associazone per le Aree Urbane Dismesse (IT) – http://www.audis.it

 
Proiectul îşi propune extinderea frontierelor Imperiului Roman incluse în Lista Patrimoniului Mondial cu noi nominalizări în ţările de pe cursul inferior al Dunării. Proiectul este un instrument pentru protejarea şi conservarea pe termen lung a siturilor de pe Limes şi garantează utilizarea sustenabilă a resurselor de patrimoniu cultural.
Proiectul este finanţat prin programul de cooperare transnaţională South Est Europe şi co-finanţat de Uniunea Europeană.

 

 

 

 
Procesul Ljubljana II este centrat pe schimbarea atitudinii cu privire la mediul nostru istoric, care variază de la oraşe istorice şi peisaje întregi la monumente istorice individuale, arheologice şi clădiri, inclusiv toate bunurile mobile semnificative, asociate acestora. Locurile, peisajele, orașele istorice ar trebui să fie conservate la cele mai înalte standarde. Acestea trebuie promovate în aşa fel încât să maximizeze contribuţia lor la economia locală, fără a le diminua importanţa, prin punerea în aplicare a conceptului de "reabilitare".
Proiect finanțat de European Commission și de Council of Europe

 

 

 

 
Proiectul Sustcult este co-finanțat de UE prin South East Europe Programme și este coordonat de Primăria orașului Veneția. Implică 12 parteneri care cooperează pentru elaborarea unui management sustenabil al patrimoniului cultural din sud-estul Europei. Proiectul va spori complexitatea și diversitatea patrimoniului din sud-estul Europei și va atrage resurse importante și cunoștințele necesare pentru a îmbunătăți managementul acestei zone strategice.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană

 

 

 

 
Va oferi celor interesați o resursă documentară amplă privind cultura minorităților etnice, a dispunerii muzeelor/colecțiilor publice în teritoriu (permite vizitatorului web să selecteze după diverse criterii vizualizarea obiectivelor muzeale și a monumentelor istorice din zonă, prin intermediul unei hărți interactive). Parcurgerea informaţiilor se va putea face după următoarele criterii: geografic, etnic sau după profilul muzeal (mixt, artă, etnografic, istorie locală). Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.

 

 

 

 

 
Formarea Profesională la Distanţă în Arheologia Industrială. Proiectul Forcopar 2 continuă Proiectul Forcopar 1, care s-a desfăşurat între anii 2003 şi 2006.
Proiect finanțat de Comisia Europeană

 

 

 

 
Principalul obiectiv al proiectului PRO EXEMPLARIA este transferul şi adaptarea unor dispozitive de formare din Franţa în Portugalia şi România. Formatorii români şi portughezi sunt formaţi cu ajutorul acestor dispozitive la Şcoala din Avignon, instituţia care le supraveghează de-a lungul întregului proces de formare, care are 4 etape succesive: un seminar de formare a formatorilor în Avignon, urmat de 3 formări pilot pentru fiecare tematică şi în fiecare ţară. (octombrie 2010 – septembrie 2012
Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

 

 

 

 
Cursul de formare gratuit pentru custozii muzeelor/colecțiilor publice din mediul rural. Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.

 

 

 

Proiectul 360, incursiune virtuală în patrimoniul național
 
Rezultatele proiectului vor consta intr-un website interactiv, conţinând 20 de filme documentare şi 20 de tur-uri virtuale, fiecare având mai multe panorame 360 grade; 20 de panorame 360 grade postate pe website-ul Google Earth. Se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012.
Ensemble Monumental "La Voie des Héros", Tîrgu Jiu
Pays
Roumanie
Region/province
Gorj
Nom de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne.
Ensemble Monumental "La Voie des Héros", Tîrgu Jiu
Propriétaire de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Conseil Municipal de Tîrgu Jiu
Autorités publiques ou privées responsables pour le site ou la propriété (management délégué)
Conseil Municipal de Tîrgu Jiu, Le Ministere de la Culture et des Cultes
Adresse postale
Calea Eroilor
Coordonnées géographiques de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
45°02'02"N, 23°16'29"E


View Larger Map
Raisons du listage
L''Ensemble d'art moderne de Tîrgu Jiu est un chef d'oeuvre du génie créateur roumain issu de l'un des plus importants promoteurs de l'art moderne. L'ensemble réalisé en Roumanie est le seul ouvrage d'art monumental d'envergure créé par Constantin Brâncusi qui, a l'époque de la conception de l'ensemble (1935-1936), était déja connu mondialement.
Description de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Cet ensemble monumental, dans son tout a été réalisé en hommage a la mémoire des héros morts pendant la premiere guerre mondiale.
Les éléments composants l'ensemble se situen) le long de la route ouverte a la circulation "La Voie des Héros" sur une longueur de 1,5 km, orientation générale est-ouest.
Les éléments composants l'ensemble:
La Table du Silence - située dans le Jardin Public, au bord de la riviere Jiu. Elle est réalisée en pierre (calcaire de Bampotoc) et entourée de 12 chaises en pierre, rondes (en forme de clepsydre). Réalisée en 1938
L'Allée des chaises - 30 chaises en pierre, carrées (en forme de clepsydre) disposées de part et d'autre de l'allée, par groupes de trois, qui font la liaison entre le groupe de la Table du silence et la porte du Baiser située vers l'est, a l'entrée dans le parc. Réalisée entre 1937-1938
La porte du Baiser - est un portail grande dimension, réalisé en travertin. Le motif décoratif est celui "du baiser". Réalisé entre 1937-1938
La Colonne - située dans le parc du meme nom, considérée, en général, comme étant la piece la plus importante de l'ensemble. Elle est réalisée d'une suite de module en fonte couverte de laiton (16 modules aux dimensions de 180x90x45 cm chacune et deux demi modules, a une hauteur totale de 29 m.) Réalisée entre 1937-1938
Histoire de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Brancusi avait été sollicité en 1935 par la l'épouse du premier ministre, au nom de la Ligue Nationale des Femmes de Gorj, pour réaliser un monument a la mémoire des héros de Gorj morts pendant la premiere guerre mondiale ; l'Idée avait été de construire seulement une colonne de 16 modules. Plus tard, Brancusi a ajouté une porte monumentale, ensuite une table et un groupe de chaises réalisées en travertin de Bampotoc.
Bien que réalisées ultérieurement et sans analogies artistiques avec la Colonne, les pieces en pierre se trouvent dans une relation symbolique avec celle-ci, le tout représentant un ensemble cohérent du point de vue symbolique. Entre le moment de la réception du theme et l'inauguration du monument il y a un écart de trois ans; pendant cet intervalle Brancusi a fait le projet et mëme exécuté personnellement différentes parties de l'ensemble, en meme temps avec le projet d'un temple éroto -thanatique aux Indes, pour le Maharaj d'Indore.
La Porte du Baiser a été inaugurée le 7 novembre 1937, en meme temps que l'église des Saints Apötres Pierre et Paul, tandis que la Colonne - le 27 octobre 1938, tandis que tout l'ensemble a été inauguré et bénit, juste apres la bénédiction du monument commémoratif de Marasesti.
De nos jours, l'ensemble réalisé par Constantin Brîncusi est réhabilité par des travaux de restauration proprement - dite des pieces qui composent l'ensemble et par des travaux ayant comme but leur mise en valeur dans le cadre du site. Les travaux qui avaient commencé en 1995 ont duré 10 ans, étant un ouvrage de restauration de grande ampleur, qui ont représenté des investissements importants provenant des fonds gouvernementaux et des emprunts aupres de la Banque Mondiale.
Systeme de protection pour la propriété culturelle, le monument, le site naturel ou urbain, ou le site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Inscrit sur la Liste des Monuments Historiques 2004, sous le code GJ-III-a-A-09465, ville de Târgu JIu, La Voie des Héros. 1937-1938
Statut de la conservation du site/de l'objet
Par les travaux de restauration et de mise en valeur réalisés, on crée des prémisses favorables aux échanges culturels et pour son introduction au niveau culturel européen.
Politique sur la promotion et l'accroissement de l'appréciation du site/de la propriété (détails sur les actions déja entreprises et necessaries)
L'ensemble réalisé par Brancusi offre un cadre idéal pour l'organisation de différentes manifestations culturelles communautaires. L'ensemble d'art monumental créé par Constantin Brâncusi est accessible au public, pour qui l'on a créé certaines facilités, par exemple l'aménagement paysager du milieu environnant, qui met en valeur le coté artistique (Le Parc de la colonne , Le Jardin public, la Voie des Héros, Le Musée d'Art).
2006:
Brâncusiana - Colloque avec participation internationale "Brancusi 130" (Târgu Jiu, 17.02.2006 – 19.02.2006) :
- Symposium "L'Actualité de Brancusi",
- Exposition et lancement de livre et sur CD
- Décernement des prix "Brancusi"
- Voyage d'information a Hobita
- Visite de l'ensemble Monumental "La Voie des Héros"
2007:
Evenements organisés pour les 50 années qui se sont écoulées depuis le déces du grand artiste :
Le Mémorial Brâncusi - colloque international, pelerinage a la maison-musée de son village natal Hobita, un Te Deum a l'église en bois de Hobita, lancements de publications, spectacles, colloques (Hobita, 15.03.2007 – 17.03.2007) :
Organisateurs :
La Mairie de Târgu Jiu, Le Conseil local de Târgu Jiu, Le Département régional pour la Cultures, les Cultes et le Patrimoine Culturel National, Le Centre Culturel et d'Art Constantin Brâncusi
Echanges culturels et réseaux
Personnage central du mouvement artistique moderne, Constantin Brâncusi est considéré comme étant l'un des plus grand sculpteur du XXeme siecle. Ses oeuvres se font remarquer par l'élégance et la pureté de la forme et l'utilisation si sensible des matériaux, combinaison entre la simplicité de l'art populaire roumaine et le raffinement de l'avangarde parisienne. La verticalité, l'horizontalité, le poids, la densité; ainsi que l'importance accordée a la lumiere et a l'espace sont les traits caractéristiques de la création de Brâncusi. Son oeuvre a influencé profondément la conception moderne sur la forme en sculpture, peinture et dessin.
Sources et niveau de financement
Le budget du Conseil régional,
Le Ministere de la Culture et des Cultes, par l'intermédiaire du Plan National de Restauration
Activités entreprises/planifiées pour augmenter le profil et le caractere representative du site
Le Conseil Régional
2004-2005- Brâncusi on-line - Programme pour la transmission on-line des ouvres de Brancusi (La Mairie de la ville de Târgu Jiu - montant : 100 000)
2005-2007 - Mise en valeur, du point de vue paysager, des ouvres de Brancusi (La Mairie de la ville de Târgu Jiu, Le Centre de Culture Constantin Brâncusi - montant : 100 000)
- Târgu Jiu, capitale culturelle européenne - pays d'origine de la triade Constantin Brâncusi, Tudor Arghezi, Elvira Godeanu ( Mairie de la ville deTârgu Jiu et autres sources - valeur : 300 000 Euro)
Monumental Assembly "Calea Eroilor" [Heores Way], Tîrgu Jiu
Country
Romania
Region/province
Gorj
Name of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history.
Monumental Assembly "Calea Eroilor" [Heores Way], Tîrgu Jiu
Owner of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
Council of Tîrgu Jiu Municipality
Public or private authorities responsible for the site or property (delegated management)
Council of Tîrgu Jiu Municipality, Ministry of Culture and Religious Affairs
Postal address
Calea Eroilor, no number
Geographic coordinates of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
45°02'02"N, 23°16'29"E


View Larger Map
Reasons for listing
The assembly of modern monumental art at Tîrgu Jiu is a masterpiece of the human genius, created by one of the prominent promoters of the modern art. The assembly in Romania is the sole monumental art work of Constantin Brâncuºi already worldwide recognized as a masterpiece at the time of its conception (1935-1936).
Description of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
The whole monumental assembly is an act of fealty paid to the heroes dead during the first world war.
The assembly components placed along the public traffic way called the ``Heroes Avenue``, measuring 1.5 km. and with a general orientation toward East-West.
Assembly components :
The Silence Table - placed in the Public Garden by Jiu river banks. Made of stone (a Bampotoc limestone clepsydra-shaped table) and encircled by 12 clepsydra-shaped chairs. Conception year: 1938
The Chairs alley - 30 stone-made, square clepsydra-shaped chairs, placed on both sides of the alley per three-pieces groups, connecting the group of the Silence Table to the Kiss Gate placed at the East, at the park entrance. Conception year:1937-1938
The Kiss Gate - is a large-size portal made of travertine. The "kiss" is the decorative model. Conception year:1937-1938
The Column - placed in the park bearing the same name is generally taken for the most important component of the assembly. It consists in a series of brass-plated cast iron modules (16 modules of 180x90x45 cm. each and two semi-modules, the total height being 29 m.) Conception year:1937-1938
History of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
In 1935, the prime minister's wife, representing the Women National League of Gorj, asked Brancusi to build a memorial monument glorifying the heroes of Gorj dead during the first world war; only a 16-module column was erected. Later on, Brancusi added the monumental gate and further on a table and a group of chairs made of Bampotoc travertine.
Although achieved further on and missing stylistic analogies with the Column, the stone pieces have a symbolic relation with the Column, forming, altogether, a symbolically coherent assembly.
Between the moment Brancusi received the theme and the inauguration of the monument there elapsed a 3-year period during which Brancusi designed and even personally made parts of the assembly, in parallel with the project for an erotic-thanatic temple in India for the Maharajah of Indore.
The Kiss Gate was inaugurated on November 7, 1937, together with Peter and Paul Saint Apostles church, and the Column on October 27, 1938 when the whole assembly was inaugurated and blessed, immediately after the blessing of the memorial monument at Marasesti.
At present, the assembly made by Constantin Brîncusi is applied rehabilitation works for the assembly components and works intended to reveal their value within the site. The works initiated in 1995 lasted for 10 years, the restoration involving extensive works and needing special investments assured by governmental funds and loans granted by the World Bank.
System of protection of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history, if appropriate
Legislative status
Law of Historic Monuments, with further modifications
Enlisted with the Historic Monuments List for 2004, under code GJ-III-a-A-09465, Tîrgu Jiu Municipality, Calea Eroilor [Heroes Avenue]. 1937-1938
State of preservation of the site/object
The restoration and value-revealing works have created favorable premise to cultural exchanges intended to introduce the assembly into the European cultural lines.
Policy to promote and enhance the appreciation of the site/property (detail actions already performed and required)
Brancusi's assembly offers the ideal framework to cultural, community manifestations. The monumental art assembly created by Constantin Brâncuºi is accessible to the public who has been offered facilities by the landscape-refurbishment of the environment which stresses upon the artistic component (the Column park, the Public garden, the Heroes avenue, the Art Museum).
Action taken to enhance the cultural properties, monuments, natural and urban sites, or sites that have played a key role in European history, including site adaptation and visitor tools. Public accessibility policy.
At least three EU languages used for documents, signs etc.
Information provided: does the content promote an appreciation of the European identity of the site/object? Activities aimed at local visitors, and French and overseas tourists intended to strengthen the sense of European identity and citizenship? Does this programme promote the role played by the site/property in European history? Are these activities aimed at strengthening citizens' understanding of, and respect and support for, European heritage? Are cultural guides trained in European heritage available?
2006:
Brâncusiana - A Meeting with international participation "Brancusi 130" (Târgu Jiu, 17.02.2006 - 19.02.2006) :
- Symposium "Brancusi Actuality",
- Exhibition and book and CD presentation
- Awarding of "Brancusi" prizes
- Documentary travel to Hobita
- Visit to "Heroes Avenue" Monumental Assembly
2007:
Events dedicated to the great artist's 50-th memorial:
Brâncusi Memorial-an international meeting, pilgrimage to the museum-house of Hobiþa, his birth village, Te Deum at Hobita wood church, publications presentation, performances, meetings (Hobita, 15.03.2007 – 17.03.2007) :
Organizers :
Mayoralty of Târgu Jiu, Local Council of Târgu Jiu, County Department for Culture, Religious Affairs and National Cultural Patrimony, Culture and Art Centre Constantin Brâncusi
Cultural exchanges and networking
A central personality of the modern artistic movement, Constantin Brâncusi is recognized as one of the greatest sculptors of the XX-th century. His sculptures are remarked by their shape elegance and purity and by the sensitive way he made use of materials, combining the simplicity of the Romanian folk art with the Parisian vanguard subtlety. Verticality, horizontality, weight, density, as well as the importance granted to light and space is the special features of Brâncusi's creation. His work has deeply influenced the modern concept of the shape in sculpture, painting and drawing.
Sources and level of finance
Budget of the County Council, Ministry of Culture and Religious Affairs, through the National Plan of Restoring Budget and sources of finance for the conservation of the cultural properties, monuments, natural and urban sites, or sites that have played a key role in European history, and for the promotion strategy.
Activities taken/planned to heighten the profile and representativeness of the site
County Council
2004 - 2005- Brâncusi on-line - A program intended to transmit Brancusi works on-line (Mayoralty of Târgu Jiu Municipality - value 100 000)
2005-2007 - Revealing Brancusi's works value from the landscape point of view (Mayoralty of Târgu Jiu Municipality, Culture Centre Constantin Brâncusi - value 100 000) Târgu Jiu, European cultural chieftown – native land of the triad Constantin Brâncusi, Tudor Arghezi, Elvira Godeanu (Mayoralty of Târgu Jiu Municipality and other sources - value 300 000 Euro)
Links Endless Column
Ansamblul Monumental "Calea Eroilor", Tîrgu Jiu
Tara
Romania
Regiune/provincie
Gorj
Numele monumentului
Ansamblul Monumental "Calea Eroilor", Tîrgu Jiu
Proprietarul monumentului/ administrator
Consiliul Municipal Tîrgu Jiu
Autoritati publice sau private responsabile pentru monument
Consiliul Municipal Tîrgu Jiu, Ministerul Culturii si Cultelor
Adresa postala
-
Coordonate geografice
Localizare pe harta României
45°02'02"N, 23°16'29"E


View Larger Map
Motivatia pentru înscrierea pe Lista Patrimoniului European
Ansamblul de arta moderna de la Tîrgu Jiu este o capodopera a geniului creator uman, datorat unuia din promotorii de frunte a artei moderne. Ansamblul realizat în România este singura lucrare de arta monumentala de amploare creata de Constantin Brâncusi care avea la data conceperii ansamblului (1935-1936) o recunoastere mondiala.
Descrierea monumentului si rolul jucat in istoria Europei
Intregul ansamblu monumental este un omagiu adus eroilor cazuti în timpul primului razboi mondial.
Componentele ansamblului sunt situate de-a lungul arterei de circulatie "Calea Eroilor", având o lungime de 1,5 km. cu orientarea generala est-vest.
Componentele ansamblului :
Masa tacerii - este situata în Gradina Publica lânga malul râului Jiu. Este realizata din piatra (calcar de Bampotoc) si este înconjurata de 12 scaune de piatra rotunde (în forma de clepsidra). Anul realizarii: 1938.
Aleea scaunelor - 30 scaune din piatra, patrate (în forma de clepsidra) dispuse de o parte si de alta a aleii în grupuri de câte trei, fac legatura înte grupul Mesei tacerii si poarta Sarutului situata spre est, la intrarea în parc. Anul realizarii:1937-1938.
Poarta sarutului - este un portal de mari dimensiuni realizat din travertin. Motivul decorativ este cel "al sarutului". Anul realizarii:1937-1938.
Coloana - situata în parcul cu acelasi nume este considerata în general componenta cea mai importanta a ansamblului. Este constituita dintr-o suita de module din fonta alamita (16 module având 180x90x45 cm. fiecare si doua semimodule, cu înaltimea totala de 29 m.)
Anul realizarii:1937-1938.
Istoricul monumentului si rolul jucat in istoria Europei
Brâncusi a fost solicitat în 1935 de catre sotia primului ministru, din partea Ligii Nationale a Femeilor din Gorj, sa construiasca un monument comemorativ în memoria eroilor gorjeni cazuti în timpul primului razboi mondial, a fost de a ridica numai o coloana de 16 module. Mai tarziu, Brâncusi a adaugat o poarta monumentala si apoi o masa si un grup de scaune realizate din travertin de Bampotoc.
Desi realizate ulterior si fara sa prezinte analogii stilistice cu Coloana, piesele litice sunt intr-o relatie simbolica cu aceasta din urma, ele constituind un ansamblu coerent simbolic.
Intre momentul primirii temei si inaugurarea monumentului este un interval de trei ani, în care Brâncusi a proiectat si chiar a executat personal parti ale ansamblului, în paralel cu proiectul unui templu eroto-thanatic în India pentru Maharajahul din Indore.
Poarta Sarutului a fost inaugurata pe data de 7 noiembrie 1937, împreuna cu biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel iar Coloana pe data de 27 octombrie 1938, când s-a inaugurat si sfintit întregul ansamblu, imediat dupa sfintirea monumentului comemorativ de la Marasesti.
In prezent, ansamblul realizat de Constantin Brîncusi este reabilitat prin lucrari de restaurare propriu-zisa a obiectelor componente ale ansamblului si prin lucrari de punere în valoare a acestora în cadrul sitului. Lucrarile începute in 1995 au durat 10 ani, fiind o lucrare de restaurare de ample proportii care a comportat investitii deosebite din partea fodurilor guvernamentale si prin imprumut de la Banca Mondiala.
Sistemul de protectie al proprietatii culturale, monumentului, obiectivului natural sau urban, ori a sitului care a jucat un rol important în istoria Europei, daca exista
Legea monumentelor Istorice, cu modificarile ulterioare, Inscris în Lista Monumentelor Istorice 2004, sub codul GJ-III-a-A-09465, municipiul Tîrgu Jiu, Calea Eroilor. 1937-1938
Starea de conservare a sitului/obiectivului
Prin lucrarile de restaurare si punere în valoare întreprinse sunt create premise favorabile pentru schimburi culturale pentru încadrarea în trasee culturale europene.
Politica de marcare a monumentului
Ansamblul brâncusian ofera un cadru ideal pentru desfasurarea unor manifestari culturale, comunitare. Ansamblul de arta monumentala creat de Constantin Brâncusi este accesibil publicului pentru care au fost create facilitati prin amenajarea peisagera a cadrului ambiant care pune în valoare componenta artistica (Parcul coloanei , Gradina publica, strada Calea Eroilor, Muzeul de Arta).
2006:
Brâncusiana-Colocviu cu participare intern ationala "Brancusi 130" (Târgu Jiu, 17.02.2006 - 19.02.2006) :
- Simpozion "Actualitatea lui Brancusi";
- Expozitie si lansare de carte pe suport traditional si pe CD;
- Decernarea premiilor "Brâncusi";
- Deplasare documentara la Hobita;
-Vizitarea Ansamblului Monumental "Calea Eroilor".
2007:
Evenimente legate de momentul împlinirii a 50 de ani de la intrarea în eternitate a marelui artist:
Memorialul Brâncusi - colocviu international, pelerinaj la casa-muzeu din satul natal Hobita, Te Deum la biserica de lemn din Hobita, lansari de publicatii, spectacole, colocvii (Hobita, 15.03.2007 - 17.03.2007).
Organizatori :
Primaria Târgu Jiu, Consiliul local Târgu Jiu, Directia Judeteana pentru Cultura Culte si Patrimoniul Cultural National, Centrul de cultura si arta Constantin Brâncusi,
Schimburi culturale/internationale
Figura centrala în miscarea artistica moderna, Constantin Brâncusi este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se remarca prin eleganta si puritatea formei si prin utilizarea sensibila a materialelor, artistul combinând simplitatea artei populare românesti cu rafinamentul avantgardei pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea cât si importanta acordata luminii si spatiului sunt trasaturile caracteristice ale creatiei lui Brâncusi. Opera sa a influentat profund conceptul modern de forma în sculptura, pictura si desen.
Surse de finantare
Buget Consiliul judetean
Ministerul Culturii si Cultelor, prin Planul National de Restaurare
Activitati care sunt prevazute în viitor
Consiliul judetean:
2004-2005-Brâncusi on-line-Program pentru transmiterea on-line a operelor brâcusiene (Primariamunicipiului Târgu Jiu - valoare 100 000).
2005-2007- Punerea în valoare din punct de vedere peisagistic a operelor brâncusiene (Primaria municipiului Târgu Jiu, Centrul de Cultura Constantin Brâncusi - valoare 100 000).
2010 - Târgu Jiu, capitala culturala europeana - tinut de bastina al triadei Constantin Brâncusi, Tudor Arghezi, Elvira Godeanu (Primaria municipiului Târgu Jiu si alte surse - valoare 300 000 Euro).
Links Centrului Municipal  de Cultură „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Palais Des Cantacuzins
Pays
Roumanie
Region/province
Muntenia, Ville de Bucarest
Nom de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne.

Palais Des Cantacuzins
Le Musee National "Georges Enesco"

Propriétaire de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Le Ministere de la Culture et des Cultes
Athorités publiques ou privées responsables pour le site ou la propriété (management délégué)
Union des Compositeurs et des Musicologues de Roumanie
Musée National "Georges Enesco"
Adresse postale
Calea Victoriei nr.141
Coordonnées géographiques de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Lat.N=44°26'56"; Long.E=26°05'24"; L-35-125-C-a


View Larger Map
Raisons du listage
Le Palais des Cantacuzins a été bäti d'apres les plans de l'architecte I. Berindei (architecte roumain, qui a été parmis les premiers roumains a faire leurs études a l'Ecole de Beaux-Arts), ayant comme modele -"l'hötel particulier"- les résidences parisiennes de la noblesse. Du point de vue urbanistique, l'architecte avait pris en considération l'intention de la municipalité de redessiner la ville dans l'esprit européen de la "ville jardin". Il est considéré comme etre le premier en ligne du programme d'architecture mentionné. L'emplacement de cet édifice le long de la Voie de la Victoire, l'une des plus anciennes arteres urbaines de la ville, devenue symbolique pour l'histoire de l'architecture roumaine et européenne, grâce a son aspect de boulevard parisien, ce qui accentue sa qualité de monument de premier rang.
La peinture intérieure du plafond du salon de musique, est réalisée par le peintre G.D.Mirea, qui, a cet égard avait entrepris un voyage d'information a Paris.
L'Edifice a une valeur de notoriété universelle grâce a sa valeur mémorielle, en tant que résidence du grand artiste Georges Enesco, personnalité complexe de la musique, compositeur, violoniste, pianiste, chef d'orchestre et pédagogue, l'un des plus importants musiciens du XIXeme siecle et de la premiere moitié du XXeme siecle.
Siege du Musée National Georges Enesco, de l'Union des Compositeurs et des Musicologues de Roumanie, on y développe un programme de concerts et culturel de haut niveau, européen et international. On y reçoit en permanence des touristes – il est mentionné dans les guides touristiques - en tant que musée. Les évenements culturels qu'on y organise dans le salon des réceptions constituent une attraction pour le public avisé, de Roumanie et de l'étranger.
Le bätiment abrite lui aussi des évenements culturels, organisés a l'occasion du Festival et du Concours International Georges Enesco.
Description de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Le Palais des Cantacuzins, situé sur le dernier tronçon de la Voie de la Victoire, l'une des plus longues et importantes rues centrales bucarestoises, a été construit d'apres le modele des résidences nobiliaires parisiennes (hötel particulier de ville ), bätiments placés au milieu du terrain, autour desquels on a aménagé des jardins. Le Palais a été construit pres d'autres résidences de la haute société de Bucarest, situées le long de la Voie de la Victoire, pres du Palais Royal.
L'ensemble est pourvu de deux voies d'acces, l'une principale, de la Voie de la Victoire et une autre, secondaire de la rue gen.Gh.Manu, (ancienne lt.Lemnea no.16). Le point d'intérët le plus important de l'enceinte est le corps principal du palais, situé au centre de la parcelle, ainsi qu'un corps secondaire, utilisé aussi par les propriétaires du palais, une sorte de petit pavillon pour les invités, situé derriere le palais (V), deux constructions annexes , placées a peu pres symétriquement par rapport a l'entrée secondaire dans l'enceinte (S) et le parc. La surface du terrain est assez grande pour le centre ville bucarestois, voire 6638m2, d'apres l'actuel plan de cadastre. Le corps principal – Le Palais. A l'heure actuelle, le bätiment abrite deux institutions publiques: le Siege de l'Union des Compositeurs et des Musicologues et le Musée de la Musique qui qui se partagent l'ancien espace résidentiel.
L'aspect résidentiel nobiliaire a été développé selon certains prototypes classiques, spécifiques pour la fin duXIXeme siecle et le début du XXeme siecle. L'ordre des pieces, regroupées autour de deux axes, une principale et une secondaire, avec une certaine symétrie des espaces principaux, par rapport a l'axe majeur.
Le rez-de-chaussée (hochparterul), situé a env. 3,00m au dessus du niveau de la cour, abrite la zone représentative d'accueil, avec les pieces principales, la bibliotheque, les salons, la salle a manger, le petit amphithéätre, pour réceptions et auditions, concentrées le long d'un hall central faisant la liaison entre l'entrée principale et la sortie vers la terrasse. Les espaces sont décorés et peints avec raffinement. A présent, ils sont utilisés pour y organiser des réceptions, des auditions, musée, bureaux de la direction etc.
Le rez-de-chaussée du bätiment est représentatif pour les institutions qui y résident. Du hall principal on pénetre dans l'amphitéätre et la salle du conseil; sur la droite du hall central, composé de cinq pieces, se trouve le cöté musée, avec ses quelques pieces annexes pour les bureaux;
Toutes les pieces orientées vers la façade principale, organisées comme bureaux, ont acces au premier étage, par l'escalier principal du cöté latéral du bätiment;
Toutes les pieces du deuxieme étage sont destinés aux bureaux;
Le sous-sol I, en fait, un rez-de-chausée- semi-enterré, s'étend sous tout le rez-de-chaussée et comprend le secteur technique.
Le sous-sol II est partiel et il abrite des espaces techniques (la centrale etc) ainsi que des espaces de stockage.
Deuxieme Etage I, plus sobre que le rez-de-chaussée en matiere de décoration.
Le rez-de-chaussée impressionne par la richesse des ornements, réalisés avec une technique et des matériaux des plus précieux. L'entrée est marquée par un véranda sur une structure métallique couverte de verre, disposée en console.
Sur l'axe de l'entrée il y a d'abord un premier hall, d'ou¸ par deux escaliers balancés, on peut accéder aux autres étages. Dans l'ancien salon de musique on trouve des ornements en plätre, des vitres colorées, des fonds en mosaiques dorés, stucage en marbre Des peintures ont été réalisées sur les murs et le plafond) par le peintre G. D. Mirea, représentant Apollo et ses muses.
A l'étage, une partie réservée contient deux pieces importantes: la bibliotheque et la salle de réunions. La bibliotheque, avec sa sous-pente soutenue par des colonnes en stucage en marbre et son escalier en bois, a comme décoration principale les les murs recouverts de lambris en bois et le plafond peint par Vermont. La salle de réunions est entourée par des boiseries en chëne sculptés; les murs et le plafond sont décorés avec des effigies, des aigles, des guirlandes exécutées en plätre et colorées avec des teintes foncées.
La peinture. Nicolae Vermont est l'auteur de six médaillons, dont trois sont signés et datés 1907. Deux d'entre eux, un berger avec ses moutons et une paysanne a la seille sont inspirés directement par l'oeuvre de Nicolae Grigorescu. Un sujet inédit c'est la composition qui représente plusieurs jeunes gens qui font la fëte en plein air, animés par une orchestre de ménétriers.
La scene historique de grandes dimensions qui est retracée sur le mur de la bibliotheque, le proces de Stroe Leurdeanu, exécutée en 1909, fait preuve de sa maitrise en matiere de composition monumentale, de grande qualité artistique, devenue l'une de ses principaux ouvrages.
La partie centrale du plafond de la salle a manger est signé par Costin Petrescu. La composition allégorique au centre, dans un mouvement élancé, avec deux personnages féminins et plusieurs anges est une réussite dans le domaine de la décoration. Sur la partie droite, un faune qui porte sur la tëte une couronne de vigne un gobelet a la main et sur la partie gauche une fée avec une torche a la main.
Les peintures du plafond du salon de musique sont l'oeuvre de G.D.Mirea. En vue de leur exécution, l'artiste a entrepris un voyage d'études a Paris.
Autres deux plafonds dans la voüte des pieces situées a l'entrée dans le bätiment, qui servaient de vestibule, appartiennent, parait-il, aussi a G.D.Mirea.
Chacun d'entre eux représente une scene allégorique dans le style poétique bien connu du peintre.
La sculpture.Emil W.Becker. L'entrée principale du bätiment attire surtout l'attention par la générosité, la somptuosité de la décoration sculpturale. La façade est décorée, au dessus de la porte d'entrée, d'un fronton circulaire, ayant au centre l'arme princiere des Cantacuzins, évocation du titre de noblesse reçu une fois par les ancëtre du propriétaire, de la part de l'empereur autrichien. Dans la composition de la scene, cinq chérubins sont représentés; avec des mouvements enjoués, le groupe dans son ensemble étant animé par un pathétique romantique. Pres des fenëtres du grenier, un personnage féminin, les ailes déployées, la Musique, vétue d'une robe en voile joue de la lyre. A ses pieds, a gauche et a droite, deux chérubins dansent au rythme de la musique.
Sur le coté gauche de la façade, au centre, des bas-reliefs identiques, représentant une femme aux formes généreuses, entourée par deux couples de chérubins qui dansent.
Le fond dans sa composition est couvert de fleurs et de pousses. D'autres éléments décoratifs en série qu'on peut voir a l'extérieur sont un médaillon avec un chérubin ayant attaché un trophée avec des instruments de musique. Le cartouche avec un masque représentant un vieillard a riche chevelure ornée de fleurs, la barbe désordonnée et regardant tout droit devant lui.
Histoire de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Dans le plan cadastral de la ville de Bucarest, de 1911, Iorgu (Gogu) Cantacuzene, détenait un terrain de grandes dimensions, situé entre rue Verde (actuellement Gh. Manu), La Voie de la Victoire et rue Frumoasa.
Gheorghe Grigore Cantacuzene-"Le Nabab", homme politique, ancien ministre des finances, Chef du Parti Conservateur, Président du Sénat, Premier Ministre, au moment du passage du XIX au XX eme siecle, qui a vécu entre 1837-1913, possédait une énorme fortune, obtenue par héritage et par mariage, mais aussi par une bonne administration, et il a fait construire pour lui et sa famille toute une série de palais princiers.
On retrouve le bâtiment principal du palais dans le plan de 1902, mais pas encore les annexes qui donnent sur la rue Verde. Le petit bâtiment ou Georges Enesco va habiter plus tard, ne s'y retrouve pas, car construit plus tard.
En 1913, "le Nabab" meurt, en laissant le Palais de la Voie de la Victoire en héritage a son fils aîné, Mihail (1864-1928), qui, a son tour, était un homme politique reconnu. Il est fort possible que, tout de suite apres la mort de son pere, Mihai Gh. Cantacuzene a fait bâtir le petit pavillon derriere le palais, ainsi que les annexes absolument nécessaires pour une résidence noble (garage, étables etc.) Monument d'architecture, le Palais Cantacuzene, a été construit aux environs de 1902. Jusqu'en 1937, lorsqu'elle est devenue la demeure du grand musicien, le bâtiment a eu plusieurs destinations.
Vers les années 1940, le Palais des Cantacuzene est devenu le siege du Conseil des Ministres.
En 1967, Maria Cantacuzene-Enesco (née Rosetti-Teþcani), veuve de Georges Enesco, fait don de l'immeuble en faveur de l'Etat. On y expose les manuscrits des compositions de Georges Enesco, ses violons et ses pianos, les meubles originaux, la bibliotheque avec des ouvrages sur la musique, des tableaux, gravures, objets d'art décoratif, lettres, programmes concerts, chroniques, photos, documents concernant l'activité du musicien.
A partir de 1980, le bâtiment abrite le Musée de la Musique Roumaine.
Le Musée National "George Enescu",
Fondé en1956; y sont présentés les manuscrits des compositions de Georges Enesco, ses violons, ses pianos, les meubles originaux, la bibliotheque avec des partitions de sa musique, des tableaux, gravures, objets d'art décoratif, lettres, programmes concerts, chroniques, photos, documents concernant l'activité du musicien.
Systeme de protection pour la propriété culturelle, le monument, le site naturel ou urbain, ou le site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Monument historique d'importance nationale et universelle, selon la Liste des Monuments Historiques 2004, code B-II-m-A-19869. Protégé aussi de par la Loi no.5/2000, Loi concernant l'aprobation du Plan d'Aménagement du Territoire National-PATN, Section III, Zones protégées, Valeurs du patrimoine culturel d'intérët national, (monuments historiques d'importance nationale, exceptionnelle).
Statut de la conservation du site/de l'objet
Le monument est en bon état de conservation. Il a été restauré entre 1990-199 avec l'aide des fonds de l'Union des Compositeurs et des Musicologues de Roumanie.
Politique sur la promotion et l'accroissement de l'appréciation du site/de la propriété (details sur les actions déja enterprises et necessaries)
L'iimmeuble abrite l'Union des Compositeurs et des Musicologues de Roumanie, le Musée et le Mémorial de Georges Enesco, ouvert au public.
Echanges culturels et réseaux
Depuis 1956, le monument abrite le Musée National "Georges Enesco", personnalité notoire de la musique classique nationale et universelle. Le musée est ouvert pour ëtre visité et on y expose des documents et des objets personnels, qui aident a mieux connaitre la personnalité de l'artiste.
On peut y voir, a cöté du violon d'Enescu reçu lors de son quatrieme anniversaire, des partitions de ses oeuvres, diplömes et médailles qu'on lui avait conférées, parmis lesquelles la Légion d'Honneur française.
Le nom du musicien est devenu aussi le nom d'un important festival et concours international de musique classique, qui se déroule dans cet édifice de culture.
Héritage et actions créatrices
Le Musée accueille des évenements culturels divers, liés au domaine de la musique, lancement de livres, conférences, évenements mondains ou auditions
Activités entreprises/planifiées pour augmenter le profil et le caractere representative du site
Lancements de livres, conférences, évenements mondains ou auditions etc.
Cantacuzino Palace
Country
Romania
Region/province
Wallachia, Bucharest Municipality
Name of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history.
Cantacuzino Palace
"George Enescu" National Museum
Owner of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
Ministry of Culture and Religious Affairs
Public or private authorities responsible for the site or property (delegated management)
Composers and Musicologists Union of Romania
"George Enescu" National Museum
Postal address
Calea Victoriei nr.141
Geographic coordinates of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
Lat.N=44°26'56"; Long.E=26°05'24"; L-35-125-C-a


View Larger Map
Reasons for listing
Cantacuzino Palace was built on the plans of the architect I. Berindei (a Romanian architect who was among the first Romanians who studied at Ecole de Beaux-Arts), its model being -"l'hotel particulier"- the Parisian nobility residences. From the urban point of view, the architect took into account the intention of the chieftown administrators of reformulating the town according to the European spirit of a "garden town". It is taken for the most important within the architecture program above. The location of the establishment along Calea Victoriei, one of the oldest avenues of the town, which became a symbol of the Romanian and European architecture history due to its feature of a Parisian avenue, increases its quality of a first-rank monument.
The inside painting of the geiling in the music hall was made by the painter G.D.Mirea; for this painting, the artist travelled to Paris, for studies.
The establishment value is of universal notoriety due to its memorial value as a residence of the great artist George Enescu, a complex personality of music, a composer, violinist, pianist, conductor and teacher, one of the most prominent musicians at the end of the XIX-th century and during the first half of the XX-th century.
Headquarter of George Enescu National Museum, of the Composers and Musicologists Union of Romania, it promotes concerts and cultural activity at European and international level. It is permanently visited both by tourists – it is stipulated in touristic guides – and by people wishing to pay a visit to the museum. The permanent cultural manifestations attract specialized audience both from Romania and from abroad.
The building is also the headquarter of cultural manifestations during George Enescu International Festival and Competition.
Description of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
Cantacuzino Palace, placed on the last part of Calea Victoriei, one of the longest and most important central streets of Bucharest, was created according to the model of the Parisian nobility residences (hotel particulier de ville ) buildings placed in the middle of the land lot, surrounded by. The palace was built in the neighbourhood of other residences owned by Bucharest high-life, along Calea Victoriei, close to the Royal Palace.
The assembly has two access-ways, a main one from Calea Victoriei and a secondary one from gen.Gh.Manu street, former 16, lt.Lemnea street. The major point of interest is the main building of the palace, placed in the middle of the lot, as well as a secondary building, also used by the palcae owners, a kind of small pavilion at the back of the palace (V), two dependencies almost symmetrical as to the secondary entrance (S) and the park. The lot surface is large for a central area in Bucharest, 6,638 sq.m, according to the present cadastral plan. Main building -the Palace. At present, two institutions are operating in the building: the headquarter of the Composers and Musicologists Union of Romania and the Music Museum, which jointly use the old residential space.
The nobility residence part developed according to classical prototypes, specific to the end of the XIX-th century and the beginning of the XX-th century. Rooms are grouped round two axes, a major one, a secondary one, the main spaces plan being almost symmetrical as to the major ax.
The ground-floor (high ground-floor), placed at about 3.00 m up the yard quota level, consists of the representative reception rooms, the library, halls, dining-room, the small lecture room, for receptions and auditions, placed on the ax along a central hall which connects the main entrance to the terrace exit. Spaces are decorated and painted in refinement. Today, these spaces are used for receptions, auditions, museum halls, management office-rooms etc.
The building ground-floor is the representative space of the present institutions. From the main hall, one may enter the lecture room and the council hall; on the right of the central hall, covering the surface of five rooms, there is the place dedicated to museum exhibitions, with several rooms dedicated to office activities;
On the first floor, by means of the main stair on the building side, one may reach all the rooms giviving on the main front side, also organized for office activities;
On the second floor, all the rooms have been organized for office activities;
Basement I, in fact a ground-floor/demi-basement, covers the surface of the whole groun-floor and here are the technical spaces.
Basement II este partial and consists both of technical spaces (the heating system etc.) and warehouses.
The first floor is less decorated than the ground-floor.
The ground-floor impresses by the richness of the ornaments made by means of a special technique and of some of the most precious materials. The entrance is marked by a console-structured glass and metal porch.
Along the building ax, there are a first hall from which, by two small, balanced stairs, we may reach the other floors. In the former music hall, there are plaster ornaments, coloured stained-glass windows, golden mosaic back-grounds, plastered marble on the walls and a ceiling painted by the painter G. D. Mirea, showing Apollo and his muses.
On this floor, the reserved part covers two more important halls: the library and the meetings hall. The library, with a subslope supported by plastered-marble columns with a wood stair, is featured by a main decoration consisting of wood in-lays walls and the ceiling painted by Vermont. The meetings hall is surrounded by sculptured oak panels; the walls and the ceiling are decorated by effigies, eagles, garlands made od plaster rend colored in dark shades.
Painting. Nicolae Vermont painted six medallions, three of them signed and dated 1907. Two of them, a shepherd with sheep and a country girl with a wooden pail were directly inspired by the works of Nicolae Grigorescu, a new subject being the painting showing several young people during a pick-nick, enjoying themselves with a fiddler band. The large size historic scene on the library wall, the trial of Stroe Leurdeanu, painted in 1909, prooves the special talent of the painter for the monumental compositions, this being one of his reference works.
The central compartment of the dining-room ceiling is signed by Costin Petrescu. The allegory in the centre, featured by movement, shows two women and several angels – this being a success of the decorative genius. In the compartment on the right, an old Satyr bearing a vine crown raises a goblet, and in the one on the left, a goddess has a torch in her hand.
The painting on the ceiling of the music hall is also the work of the painter G.D.Mirea. To paint it, the artist travelled to Paris, for studies.
Other two vault-shaped ceilings of the rooms at the building entrance, which used to be vestibules, were also painted by G.D.Mirea.
Each of them shows an allegory in the well-known poetic style of the painter.
Sculpture. Emil W.Becker. The main entrance of the building especially draws the attention by its generous and somptuous sculptural decoration. Above the entrance door, the front side is decorated by a circular fronton having in the centre the prince-symbol of Cantacuzino family, evoking the noble title their forefathers had been granted by the Austrian emperor. In the scene structure, there are shown five putti in vivid movement, the whole group being touched by a romantic enthusiasm. By the windows of the attic, there is a woman with open wings, the Music, dressed in veil and playing a lyre. At her feet, on the right and on the left, two putti are dancing.
On the left side of the front side, in the centre, there are placed, identical bas-reliefs showing a fat woman surrounded by two dancing pairs of putti.
The composition field is covered by flowers and stems. Outside series decorating elements form a medallion with putti, and a music instruments trophy is hanging of. The box with a mask of an old man, whose thick hair is covered by flowers, his bear is dishevelled; he looks ahead.
History of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history
On Bucharest cadastral plan of 1911, Iorgu (Gogu) Cantacuzino was wholly holding a large lot limited by Verde street (the present Gh. Manu street), Calea Victoriei and Frumoasa street.
Gheorghe Grigore Cantacuzino-"The Nabob", a politician, former minister of finance, Head of the Conservative Party, President of the Senate, Prime Minister, at the end of the XIX-th century and the beginning of the XX-th century, lived between the years 1837-1913, was holding a fabulous fortune, obtained both by inheritance and by marriage, as well as by a good administration policy, building for himself and for his family a whole series of nobiliary palaces.
The main building of the palace was registered with the plan during 1902, but the dependencies with exit into Verde street were not. The small building where George Enescu would live was not registered for it was built later on.
In 1913, "The Nabob" died and left the Palace on Calea Victoriei to his eldest son, Mihail (1864-1928), he himself a well-known politician.
It is possible that, immediately after his father death, Mihai Gh.Cantacuzino started to build the small pavilion, at the back of the palace, as well as the dependencies absolutely necessary to a nobiliary residence (garage, stables etc.) An architecture monument, the Cantacuzino Palace was built round the year 1902. Till 1937, when it became the residence of the great musician, the building had diverse destinations.
Round the year 1940, the Cantacuzino Palace became the Ministers Council Presidency Headquarter.
In 1967, Maria Cantacuzino-Enescu (born Rosetti-Teþcani), the widow of George Enescu, donated the real estate to the state. There are exhibited the manuscripts of George Enescu's compositions, his violins and pianos, the original furniture, the music library, paintings, engravings, decorative art objects, letters, programs, chronicles, photos, documents related to the activity of the musician.
Starting with the year 1980, the building has become headquarter of the Romanian Music Museum.
"George Enescu" National Museum
set up in 1956; "there are exhibited the manuscripts of George Enescu's compositions, his violins and pianos, the original furniture, the music library, paintings, engravings, decorative art objects, letters, programs, chronicles, photos, documents related to the activity of the musician.
System of protection of the cultural property, monument, natural or urban site, or site that has played a key role in European history, if appropriate
A historic monument of national and universal value, according to the List of Historic Monuments 2004, code B-II-m-A-19869.
Also protected by Law no. 5/2000, concerning the approval of the Plan on the National Territory Structuring -PATN, Section III, Protected zones, Values of the cultural patrimony of national interest (historic monuments of national, exceptional value).
State of preservation of the site/object
The monument has a good preservation status. It was restored during the years 1990-1991 by means of the funds of the Composers and Musicologists Union of Romania
Policy to promote and enhance the appreciation of the site/property (detail actions already performed and required)
The real estate is the headquarter of the Composers and Musicologists Union of Romania, of George Enescu Museum and Memorial house, being open for the public for visits.
Cultural exchanges and networking
Since 1956, the building has been the headquarter of "George Enescu" National Museum, a notorious personality of the national and universal classical music. The museum is opened to the public and it exhibits personal documents and objects which make known the artist's personality.
Here it is to be found, besides the violin Enescu had received as a present when aged 4, scores of his works, diplomas and medals conferred to him, among which the French Honour Legion order.
The name of the musician has also been given to an international festival and competition of classical music, which is organized in this building, too.
Heritage and creative activities
The museum is the host of diverse cultural events related to the world of music, such as books presentations, conferences, high-life events or auditions.
Activities taken/planned to heighten the profile and representative ness of the site
Books presentations, conferences, high-life events or auditions etc.
Links Cantacuzino Palace
True Romania - Cantacuzino Palace
Palatul Cantacuzino
Tara
Romania
Regiune/provincie
Municipiul Bucuresti
Numele monumentului
Palatul Cantacuzino
Muzeul National"George Enescu"
Autoritati publice sau private responsabile pentru monument, administratori
Adresa postala
Calea Victoriei nr.141
Coordonate geografice
Lat.N=44°26'56"; Long.E=26°05'24"; L-35-125-C-a


View Larger Map
Motive pentru includerea în lista
Amplasarea edificiului de-a lungul Caii Victoriei, una dintre cele mai vechi artere urbane ale orasului, cu caracter eminamente rezidential, devenita simbolica pentru istoria arhitecturii românesti si europene îi sporesc calitatea de monument de talie universala. Imobilul prezinta o valoare arhitecturala foarte mare, de notorietate în cadrul arhitecturii rezidentiale nobiliare de la sfârsitul secolului al XIX lea, socotit cap de serie al acestui program arhitectural din Bucuresti. Palatul Cantacuzino a fost ridicat dupa planurile arhitectului I. Berindei, dupa modelul resedintelor nobiliare pariziene (hotel de ville), realizat dupa moda epocii în stil academic promovat de Ecole des Beaux-Arts de la Paris. De asemenea, imobilul are o valoare de notorietate universala datorita valorii memoriale pe care o detine, ca resedinta a marelui artist George Enescu, personalitate complexa a muzicii, compozitor, violonist, pianist, dirijor si pedagog, unul dintre cei mai proeminenti muzicieni de la sfârsitul secolului al XIX-lea si din prima jumatate a secolului al XX-lea.
Descrierea monumentului si rolul jucat in istoria Europei
Palatul Cantacuzino, amplasat pe ultimul tronson al Caii Victoriei, una din cele mai lungi si mai importante strazi centrale bucurestene, a fost creat dupa modelul resedintelor nobiliare pariziene (hotel de ville) cladiri asezate în mijlocul lotului de teren, în jurul careia s-au amenajat gradini. Palatul s-a construit în vecinatatea altor resedinte ale protipendadei bucurestene, dispuse de-a lungul Caii Victoriei, aproape de Palatul Regal. Ansamblul are doua accese, unul principal din Calea Victoriei si un acces secundar din strada gen. Gh. Manu, fosta lt. Lemnea nr.16. Incinta are ca punct de interes major corpul principal al palatului, amplasat în centrul parcelei, precum si un corp secundar, folosit tot de proprietarii palatului, un fel de mic pavilion de oaspeti, amplasat în spatele palatului(V), doua atenanse, pozitionate relativ simetric ca asezare, fata de intrarea secundara în incinta (S)si parcul. Suprafata parcelei este mare, pentru zona centrala bucuresteana, de 6638mp, conf. planului cadastral actual.
Corpul principal-Palatul
In acest moment în cladire functioneaza doua institutii publice: Sediul Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor si Muzeul Muzicii, care îsi împart vechiul spatiu rezidential.
Partiul de rezidenta nobiliara s-a dezvoltat conform unor prototipuri clasicizante, specifice sfârsitului secolului XIX, început de XX., desfasurarea încaperilor grupându-se în jurul a doua axe, una majora, una secundara, cu o relativa simetrie a spatiilor principale, în plan fata de axul major.
Subsolul I, de fapt un parter-demisol, se întinde sub întreg parterul si cuprinde spatii tehnice.
La demisol, spatiile existente sunt amenajate pentru birouri si casierie, depozite pentru biblioteca, vestiare pentru personalul de întretinere, iar în partea dreapta si cu o legatura pe verticala cu spatiile de birouri ale muzeului, s-a amenajat partea de depozitare muzeistica.
Tot în acest nivel se gaseste si centrala termica cu anexele ei, hidrofor si atelier mecanic.
Subsolul II este partial si cuprinde atât spatii tehnice (centrala, etc.) cât si spatii de depozitare.
Parterul (hochparterul), amplasat la cca. 3,00 m deasupra cotei nivelului curtii, cuprinde zona reprezentativa de primire cu principalele piese, biblioteca, saloane, sufrageria, mica aula, pentru receptii si auditii, axate de-a lungul unui hol central care face legatura între intrarea principala si iesirea pe terasa. Spatiile sunt rafinat decorate si pictate. Azi aceste spatii sunt folosite ca spatii de receptie, auditii, sali muzeale, birouri conducere, etc.
Parterul cladirii, adaposteste spatiul reprezentativ al actualelor institutii. Din holul central prin secretiat se accede la biroul presedintelui Uniunii Compozitorilor si Muzicologice. Tot din hol si în directa legatura cu aceasta se intra în camera vicepresedintilor si a secretarilor, iar cu acces separat se afla aula si sala de consiliu; în partea dreapta a holului central, dezvoltat pe suprafata a cinci încaperi, se afla partea de expunere muzeistica, cu câteva încaperi, anexe pentru birouri.
La etajul I, au acces pe scara principala din laterala cladirii, toate încaperile orientate spre fatada principala, ce sunt organizate ca birouri;
Pe partea opusa holului se organizeaza biroul de copiat acte muzicale si biblioteca.
La etajul al doilea, toate camerele existente au capatat functiunea de birouri.
Etajul I, este mai retinut ca decoratie, decât parterul.
Parterul impresioneaza prin bogatia ornamenticii realizata cu o tehnica si cu materiale din cele mai pretioase. Intrarea este marcata de o marchiza, din structura metalica închisa cu sticla, dispusa în consola.
In axul intrarii avem mai întâi un prim hol, din care prin doua scari mici în colimaçon se poate accede la celelalte nivele. Din acest hol, câteva trepte din marmura conduc spre nivelul parterului propriu-zis, format dintr-un hol spatios din care se accede spre camere: cele din dreapta ocupate de Muzeul Enescu, si cele din stânga Uniunii Compozitorilor. Partea rezervata muzeului cuprinde încaperi mari, bogat decorate: peretii îmbracati în stuco-marmura, tavane cu profile si ornamente sculptate cu decoratii florale, executate în ipsos si bronz.
In fostul salon de muzica sunt prezente ormamente în ipsos, vitrouri colorate, fonduri mozaicate aurite, stuco-marmura pe pereti si un plafon pictat de pictorul G. D. Mirea înfatisându-i pe Apollo si muzele sale.
Partea rezervata, la acest nivel, Uniunii compozitorilor cuprinde doua sali mai importante: biblioteca si sala de sedinte. Biblioteca, cu o subpanta sustinuta pe coloane de stucomarmura cu o scara de lemn, are ca principala decoratie peretii cu lambriuri de lemn si un tavan pictat de Vermont. Sala de sedinte este înconjurata de panouri de lemn de stejar sculptat; peretii si tavanul sunt decoarate cu efigii, vulturi, ghirlande, executate în ipsos si colorate în tonuri închise.
Pictura. Nicolae Vermont realizeaza sase medalioane, dintre care trei semnate si datate1907. Doua dintre ele, cioban cu oile si tarancuta cu cofa sunt inspirate direct din opera lui Nicolae Grigorescu. Un subiect inedit este compozitia înfatisând mai multi tineri care petrec în iarba verde, înveseliti de un taraf de lautari.
Scena istorica de mari dimensiuni de pe peretele bibliotecii, "Judecata lui Stroe Leurdeanu", executata în 1909, ne prezinta maiestria sa într-o compozitie monumentala, cu mari calitati artistice, devenita una din principalele sale lucrari de referinta.
Compartimentul central al plafonului sufrageriei este semnat Costin Petrescu. Compozitia alegorica de la centru, într-o miscare avântata, cu doua personaje feminine si mai multi îngeri, este o reusita a geniului decorativ. In compartimentul din dreapta, un silen purtând pe cap o cununa de vita-de-vie închina un pocal, iar în cel din stânga, o fea tine în mâna o torta.
Pictura plafonului din salonul de muzica, sunt operele lui G. D. Mirea. Pentru executarea lor, artistul a facut o calatorie de studii la Paris.
Fiecare dintre ele înfatiseaza câte o scena alegorica, în cunoscutul stil poetic al pictorului.
Sculptura. Autor Emil W.Becker.
Intrarea principala a cladirii atrage în mod deosebit atentia, prin generozitatea somptuozitatea decoratiei sculpturale. Fatada este decorata deasupra usii de intrare cu un fronton circular, în cadrul caruia se afla la centru stema princiara a Cantacuzinilor, evocând rangul nobiliar primit odinioara de stramosii proprietarului din partea împaratului austriac; Muzica , este îmbracata într-o rochie de voal cântând la o lira. La picioarele ei în stânga si în dreapta doi putti danseaza dupa muzica.
Câmpul compozitiei este acoperit de flori si lujeri. Dintre elementele decorative seriale aflate la exterior mai sunt un medalion cu un putti de care atârna un trofeu cu instrumente muzicale, cartusul cu un mascheron înfatisând un batrân cu parul bogat împodobit de flori, cu barba vulvoi si privind înainte.
Istoricul proprietatii culturale, al monumentului, obiectivului natural sau urban, ori al sitului care a jucat un rol important în istoria Europei
Palatul s-a ridicat pe locul fostelor case ale "Mamalei sau Paduroaiei Cantacuzino" si vechii case a Nababului. (Gheorghe Crutzescu-Podul Mogosoaiei-Ed. Meridiane Bucuresti, 1987, pag 206)
Locul actual de pe Calea Victoriei, i-a revenit de la mama sa Luxita Kretulescu, casatorita cu Marele Vornic Grigore Cantacuzino, precum si prin comasarea de catre tatal sau a unor loturi adiacente lotului familiei Kretulescu.
In planul cadastral al Bucurestiului, din 1911, Iorgu (Gogu) Cantacuzino, detinea în întregime un lot de mari dimensiuni, cuprins între strada Verde (actuala Gh. Manu), Calea Victoriei si strada Frumoasa. Cladirea principala a palatului figureaza în plan, atenansele cu iesire în strada Verde si mica cladire în care va locui George Enescu, nu figureaza, deci ele s-au ridicat mai târziu.
In 1913, "Nababul" moare lasând Palatul din Calea Victoriei mostenire fiului sau cel mare, Mihail (1864-1928), la rândul sau om politic cunoscut. Este posibil, ca imediat dupa moartea tatalui sau, Mihai Gh. Cantacuzino sa înceapa sa ridice pavilionul cel mic, din spatele palatului, precum si atenansele absolut necesare unei resedinte nobiliare (garaj, grajduri, etc.) Monument arhitectonic, Palatul Cantacuzino, a fost construit în jurul anului 1902. Pâna în 1937, când a devenit locuinta marelui muzician, cladirea a avut diverse destinatii.
Presedintia Consiliului de Ministrii a avut ca sediu Palatul Cantacuzino pâna în jurul anilor 1940. (Ghidul istoric si artistic Bucuresti, Grigore Ionescu editat 1938)
In 1967, Maria Cantacuzino-Enescu (nascuta Rosetti-Tetcani), vaduva lui George Enescu, doneaza imobilul statului. Sunt expuse manuscrisele compozitiilor lui George Enescu, viorile si pianele sale, mobilierul original, biblioteca muzicala, tablouri, gravuri, obiecte de arta decorativa, scrisori, programe, cronici, fotografii, documente legate de activitatea muzicianului. Incepând din anul 1980, cladirea a adapostit Muzeul Muzicii Românesti.
Comanditar:
Gheorghe Grigore Cantacuzino, om politic, fost ministru de finante, ªeful Partidului Conservator, Presedintele Senatului, Primul Ministru, la cumpana dintre secolele XIX-XX, a trait între anii 1837-1913. Casatorit cu Ecaterina Baleanu, detinea o avere fabuloasa, atât prin mostenire si casatorie, cât si prin buna administrare a averii, construind pentru sine si familia sa o serie întreaga de palate resedinte.
Sistemul de protectie al monumentului
Monument istoric de valoare nationala si universala, conform Listei Monumentelor Istorice 2004, cod B-II-m-A-19869.
Starea de conservare a sitului/obiectivului
Monumentul se afla în stare buna de conservare.
Accesul publicului
Imobilul adaposteste Muzeul Muzicii si casa memoriala George Enescu, fiind deschis publicului spre vizitare.
Schimburi culturale/internationale
Monumentul gazduieste din 1956 Muzeul National "George Enescu", personalitate notorie a muzicii clasice nationale si universale. Muzeul este deschis spre vizitare si expune documente si obiecte personale care fac cunoscuta personalitatea artistului.
Aici se afla, alaturi de vioara pe care Enescu a primit-o cadou la vârsta de 4 ani, partituri ale operelor sale, diplome si medalii ce i-au fost conferite, printre care si cea a Legiunii Franceze de Onoare.
Numele muzicianului este purtat si de un important festival si concurs international de muzica clasica, tinut la Bucuresti.
Activitati/evenimente culturale
Muzeul adaposteste evenimente culturale diverse, legate de lumea muzicii, de la lansari de carte, conferinte, evenimente mondene sau auditii.
Activitati care sunt prevazute în viitor
Lansari de carte, conferinte, evenimente mondene sau auditii etc.
Links

Muzeul National"George Enescu"
Bucurestii noi si vechi - Palatul Cantacuzino

L'Athénée Roumain
Pays
Roumanie
Region/province
Bucarest
Nom de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
L'Athénée Roumain
Propriétaire de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Ministere de la Culture et des Cultes, administrateur La Philarmonique George Enescu
Athorités publiques ou privées responsables pour le site ou la propriété (management délégué)
La Philarmonique d'Etat George Enescu
Adresse postale
Bucarest, sector 1, str. Franklin nr. 1-3
Coordonnées géographiques de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
Latitude nord 44°26'29"
Longitude est 26°05'55"


View Larger Map
Raisons du listage
Les clubs littéraires de la premiere moitié du XIXeme siecle avaient le nom d'Athenaeum, d'apres l'académie de Hadrian, créée a Rome en 135 avant JC. De la sorte, dans toute l'Europe commencent a se constituer, aupres des académies de Lyon, Marseille, Londres, des centres culturels, d'abord a caractere privé, qui ont été utilisés ensuite comme instruments pour la diffusion de la culture. Les modeles que les organisateurs de "L'Athénée Roumain" ont eu en vue étaient des établissements similaires de Turin, Madrid, Paris. Gräce a ce caractere populaire, l'Athénée roumain est entré dans l'esprit du public comme un lieu de création pour les savants, écrivains, artistes etc. C'est comme cela que C. Esarcu, V.A Ureche et N. Kretulescu ont fondé a Bucarest, en 1865, l'institution de l'Athénée Roumain, ayant comme but de "fournir a la population toutes les connaissances dont il a besoin ".
L'Athénée a été imaginé comme "un palais de la science et des arts ", ou le grand public avait acces, dans une ambiance fastueuse, aux bienfaits de la culture – expositions, concerts et conférences, bibliotheque pinacotheque et, plus tard, projections de films.
En 1886, sur la recommandation de Charles Garnier (l'auteur de l'Opéra de Paris) on a choisi l'architecte français Albert Galleron, pour élaborer le projet de la construction de l'Athénée, qui fut inauguré le 14 février 1888. Il devient le symbole de la capitale du Royaume Roumain.
Edifice représentatif pour la capitale du pays, il se trouve sur l'une des plus anciennes et des plus représentatives arteres, la Voie de la Victoire, juste en face du Palais Royal.
Monument classé dans le groupe de valeur A, groupe d'intérët national et universel. Conservé dans un tres bon état (restauraration-consolidation terminée en 2004)
L'édifice abrite périodiquement, le bien connu Festival et Concours International George Enescu.
C'est ici également le siege de la Philarmonique "G. Enescu" et c'est ici aussi que se sont tenus des concerts avec la participation de quelques uns des plus célebres chefs d'orchestre et interpretes du XXeme siecle: Erich Kleiber, Sergiu Celibidache, Ionel Perlea, Herbert von Karajan, Dinu Lipatti, Arthur Rubinstein, Pablo Casals, Yehudi Menuhin. A l'heure actuelle, l'édifice accueille en permanence des concours, des concerts, des expositions et des évenements musicaux. Objectif touristique et de culture mentionné dans tous les dépliants touristiques de la capitale.
Description de la propriété culturelle, du monument, du site naturel ou urbain, ou du site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne

Fiche d'identité du site.

  • Le terrain sur lequel se trouve l'Athénée Roumain est située sur le site historique de Bucarest, entre les rues N. Golescu (NE), Constantin Esarcu (NV), Place George Enescu (SV), rue Franklin (SE). Edifice représentatif pour la capitale du pays, il se situe sur l'une des plus (ancienne et importante artere, la Voie de la Victoire.
  • Le terrain comprend le bätiment initial de l'Athénée (1886-1889), son extension ultérieur (1893-1897) et le parc qui l'entoure.
  • Le corps principal contient la grande salle de concerts et conférences, située sur l'ancienne fondation qui avaient été prévue pour un cirque et un manege pour les chevaux de la Société équestre roumaine, dont la forme a influencé la planimétrie de la salle.
  • Construit dans le style néoclassique, avec beaucoup d'éléments de décoration spécifiques pour l'architecture française de la fin du siecle, le bätiment central a été réalisé plutöt dans un style eclectique.
  • La façade de l'édifice est un péristyle ayant une largeur de 48 m. Les 8 colonnes du péristyle ont une hauteur de 12 m, identiques en dimensions avec celles de l'Erechteion d'Athenes. Les dimensions des salles de concerts sont de 28,5 m de diametre et 16 m de hauteur. La hauteur totale du bätiment, jusqu'au sommet de la coupole est de 41 m.
  • La salle de concerts a comme caractéristiques: 28,50 m de diametre, 16 m de hauteur et une capacité d'env. 794 places, tandis que la hauteur totale du bätiment est de 41 m. La partie centrale du rez-de-chaussée est soutenue par 12 colonnes réalisées en plätre; du hall circulaire on arrive a la salle par 4 escaliers monumentaux en marbre de Carrara et toujours de ce hall part l'escalier d'honneur. Sur les murs de la salle, la fresque réalisée par le prof. Costin Petrescu, représente , en 25 épisodes, des moments importants de l'histoire des roumains. L'ouvrage, long de 75 m et large de 3 m, commencée en 1933 réalisé avec la technique "al fresco" sera inauguré le 26 mai 1938.
  • En 1935, a l'initiative de George Enescu, on organise une collecte de fonds pour la construction de l'orgue de concert; placée au fond de la scene.
  • Les portes en fer forgé qui ferment l'allée d'acces vers le bätiment, une partie de la clöture du jardin qui va jusque dans la Voie de la Victoire – ainsi que le portique néogrec sous le fronton en ordonnance ionique et la coupole (sur structure métallique) ont été considérés, a une certaine époque, comme embleme de Bucarest.
  • Dans le parc d'en face on peut voir la statue du poete de valeur universelle Mihail Eminescu, exécutée en bronze, par le sculpteur Gh. Anghel, en 1963.
Systeme de protection pour la propriété culturelle, le monument, le site naturel ou urbain, ou le site ayant joué un rôle important pour l'histoire européenne
L'architecte français Albert Galleron, dont le projet a été choisi par Constantin Esarcu, fondateur de la société L'Athénée Roumain
La construction apparait comme une nécessité pour le déroulement des multiples activités (culturelles, scientifiques, artistiques) de la Société L'Athénée Roumain, suite au développement d'un réseau "Atheneum" dans toute l'Europe.
En tant qu'institution, la Société de l'Athénée Roumain a été fondée en 1865 par Constantin Esarcu, V.A. Ureche et Nicolae Cretulescu.
La construction se réalise en deux étapes (1886-1889; 1893-1897) avec des fonds obtenus par souscription publique.
En 1889 (date de l'inauguration), on termine le corps principal, avec la grande salle de concerts et de conférences, érigée sur les anciennes fondations prévues pour un cirque et le manege des chevaux de la Société équestre roumaine.
Entre 1893-1897, avec des fonds reçus de la part du Ministere de l'Instruction Publique, le bätiment est complété avec une nouvelle aile qui donne sur la rue Posta Veche (actuellement rue N. Golescu) et on ajoute un escalier monumental au hall circulaire du rez-de-chaussée.
Apres la premiere guerre mondiale, le bâtiment devient le siege du Parlement, tandis que la Société l'Athénée Roumain devient le propriétaire de tout l'édifice.
Entre 1893-1897, avec des fonds reçus de la part du Ministere de l'Instruction Publique, le bätiment est complété qvec une nouvelle aile qui donne sur la rue Posta Veche (actuellement rue N. Golescu) et on ajoute un escalier monumental au hall circulaire du rez-de-chaussé. – L'architecte roumain Leonida Negrescu, auteur de l'extension, y compris l'escalier monumental du rez-de-chaussé
Entre 1924 - 1927 c'est l'aménagement des salles situées au sous-sol du bätiment.
Entre 1933-1937, le peintre Costin Petrescu travaille a la grande fresque de la salle de concerts, qui contienne des scenes historiques, en ajoutant un message patriotique a l'intérieur Belle Epoque, avec une décoration abondante, en contraste avec les façades austeres. L'ouvrage, long de 75 n et large de 3 m commencée en 1933 réalisé avec la technique "al fresco" sera inauguré le 26 mai 1938.
Dans le sens de conserver le meme intéret décoratif, c'est la préoccupation permanente de C. Exarhu et de Al. Odobescu, depuis 1888 déja, concernant la réalisation d'une fresque monumentale sur le mur circulaire de la salle et qui devrait évoquer les moments les plus importants de notre histoire nationale mais qu'elle donne aussi une imagine fidele du spécifique de l'äme roumaine.
A l'initiative de George Enescu, on organise une collecte de fonds pour la construction de l'orgue de concert (1935).
1962-1965 - on refait le systeme de ventilation et d'air conditionné de la salle de concerts (qui datait depuis 1888) et des salles en sous-sol.
1992-1998 - amples travaux de consolidation et de restauration: assechement du a la biodégradation, consolidations des corps latéraux, du portique, du systeme d'éclairage au centre par la lumiere du jour, des escaliers en spirale, refonte intégrale de la façade avec des matériaux homogenes, de la rénovation des finitions et des éléments décoratifs de la salle de concert, de l'élargissement de la scene, du reconditionnement des meubles, de la modernisation des installations (clime, réseau de distribution incendie, électrique).
La consolidation et la restauration ont duré, avec intermitence, jusqu'en 2004.
Status de la conservation du site/de l'objet
L'état de conservation est tres bon, gräce aux récents travaux de consolidation-restauration.
Il a été consolidé et restauré entre 2000-2004, par les architectes Raluca Nicoara & autres et ing. Dragos Badea.
Il a été ouvert de nouveau apres 2004, lors d'une nouvelle édition du "Festival International George Enescu".
Politique sur la promotion et l'accroissement de l'appréciation du site/de la propriété (details sur les actions déja enterprises et necessaries)
Activités musicales permanentes. Le public est attiré avec des abonnements annuels et des manifestations culturelles avec participations extraordinaires. Notoriété Le Festivalul International George Enescu attire un public intéressé de participer en permanence aux activités qu'on y organise. En fait, l'Athénée est la scene la plus importante du pays ou ont lieu les plus importants concerts philarmoniques du pays.
Echanges culturels et réseaux
Concerts et évenements promus par les partenaires Parmi les partenaires : Radio România Cultural, 7 Seri, TVR, Reader's Digest.
Héritage et actions créatrices
Ayant a sa disposition cette salle, la Société "L'Athenee Roumain" a diversifié son activité ; dans les salles de l'Athénée ont lieu des conférences, des concerts symphoniques de la Société Philarmonique Roumaine, fondée en 1868 par Eduard Wachmann, ainsi que des expositions de peinture (a partir de 1894, les salons officiels de belle-arte ont été organisés dqns cette salle).
D'ailleurs, l'Orchestre Philarmonique produira des concerts en permanence depuis le jour de l'inauguration de la salle, en 1888.et jusqu'a présent, a l'exception de la période de consolidation-restauration, entre 2000—2004. Le Festival et Concours International George Enescu, va présenter de nombreux concerts et spectacles, avec la participation d'artistes Européens.
Sources et niveau de financement
Le niveau de financement, national - Financement a base d'un emprunt intermédié par le Ministere de la Culture et des Cultes, garanti par le Gouvernement roumain, accordé par la Banque de Développement du Conseil d'Europe (BDCE) de cinq millions d'euros. Cet argent a couvert le coüt des travaux de consolidation, restauration et modernisation de la grande salle de concert, de la coupole, ainsi que la remise en état de la couverture décorative en tole de zinc de la coupole.